Recent Submissions

 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У посібнику висвітлено необхідні матеріали для самостійного вивчення дисципліни «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», що викладається студентам спеціальності «Економіка агропромислових формувань». ...
 • Технологія зберігання та переробки сільськогосподарської продукції 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  У посібнику подано необхідні матеріали для самостійного вивчення дисципліни «Технологія зберігання та переробки сільськогосподарської продукції», що викладається студентам сільськогосподарських вузів та факультетів. Наведено ...
 • Системи технологій у тваринництві 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir Viktorovych; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  Обґрунтовано необхідність глибокого вивчення технологій, що визначають напрям і ступінь прискорення науково-технічного прогресу в галузях тваринництва. Основна мета посібника – навчити економіста, менеджера, аудитора ...
 • Економіка та організація інноваційної діяльності 

  Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  Посібник містить типову навчальну програму курсу «Економіка та організація інноваційної діяльності», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, ...
 • Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Іванов, Ігор Аркадійович; Иванов, Игорь Аркадьевич; Москаленко, Олена Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  Навчальний посібник «Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі» присвячено розгляду сутності активних методів навчання, їх місце і роль в освітньому процесі, а також сфери прикладного використання. ...
 • Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування 

  Покропивний, Сергій Федорович; Соболь, Сергій Миколайович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Шапринська, Лада Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  У навчально-методичному посібнику за навчальною програмою курсу «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» основну увагу приділено навчально-методичному забезпеченню всіх тем курсу. Для кожної теми послідовно ...
 • Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу 

  Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Дубинський, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  Навчально-методичний посібник «Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу» розглядає принципи впровадження інноваційних методів навчання у процес підготовки (перепідготовки) спеціалістів для сфери підприємництва.
 • Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса 

  Деревянко, Елена Георгиевна; Derevianko, Olena; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Репина, Инна Николаевна; Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Дубинский, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  Учебно-методическое пособие «Современные тренинговые технологи обучения ведению бизнеса» рассматривает принципы внедрения инновационных методов обучения в процесс подготовки (переподготовки) специалистов для сферы ...
 • Контролінг 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У посібнику викладено навчально-методичні матеріали, призначені для самостійного опанування та поглиблення вивчення курсу «Контролінг». До складу посібника увійшли типова навчальна програма курсу, навчально-методичне ...
 • Економіка підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dziubenko, Liubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Serhii; Позняк, Сергей Владимирович; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko, Serhii; Данильченко, Сергей Станиславович; Юр’єва, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У навчально-методичному посібнику відповідно до нормативної програми комплексно і послідовно викладено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Разом з розгорнутою ...
 • Економіка підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dziubenko, Liubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Дуброва, Оксана Станіславівна; Дуброва, Оксана Станиславовна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» авторського колективу викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відповідно до ...
 • Організаційний розвиток підприємства 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Тоцький, Володимир Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  У посібнику викладено навчально-методичні матеріали, призначені для самостійного опанування та поглиблення вивчення курсу «Організаційний розвиток підприємства». До складу посібника увійшли навчальні ситуації, кейси, ...
 • Товарна інноваційна політика 

  Кардаш, Віктор Якович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної інноваційної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ...
 • Мікроекономічна теорія виробництва та витрат 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення; методичні поради до опанування кожної з тем курсу у комплексі з запитаннями і тестами для самоконтролю та термінологічним словником; ...
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Барабась, Дмитро Олександрович; Барабась, Дмитрий Александрович; Вакуленко (Осокіна), Алла Вікторівна; Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, Alla; Осокина, Алла Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів щодо вивчення дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки. Він містить навчальну програму та тематичний ...
 • Економічна інформатика 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Запропонований посібник розроблений згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка та підприємництво» та вміщує навчальні матеріали, необхідні для самостійного вивчення ...
 • Підприємницька освіта як ключ до успіху 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Лазарєва, Світлана Федорівна; Лазарева, Светлана Фёдоровна; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Волинець, Оксана Володимирівна; Волинец, Оксана Владимировна; Волкова, І. В.; Дуріхіна, Олена В.; Дурихина, Елена В.; Кожухар, Н. М.; Крижанівська, М. В.; Макаренко, І. А.; Мартиненко, А. П.; Попова, З. А.; Циганок, І. В.; Грицак, Н. Ю.; Ющенко, Л. А.; Духота, Т. С.; Гусєва, Г. Ф.; Фортмюллер, Ріхард; Крапша, Анна; Рендль, Ева; Галкіна, Анастасія; Цеховски, Нора; Мартинс, Юлія; Концер, Керстин (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016)
 • Предпринимательское образование как ключ к успеху. Социальная ответственность 

  Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Петюх, Василий Николаевич; Петюх, Василь Миколайович; Кицак, Тарас Григорьевич; Кицак, Тарас Григорович; Фортмюллер, Рихард (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016)
 • Предпринимательское образование как ключ к успеху. Персонал 

  Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Петюх, Василий Николаевич; Петюх, Василь Миколайович; Василик, Алла Владимировна; Василик, Алла Володимирівна; Фортмюллер, Рихард (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016)
 • Предпринимательское образование как ключ к успеху. Бизнес-планирование деятельности 

  Швыданенко, Генефа Александровна; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Бойченко, Катерина Степанівна; Фортмюллер, Рихард; Крапша, Анна; Рендль, Эва; Кан, Шарлотта (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016)

View More