Recent Submissions

 • Інструментарій управління результативністю аграрних підприємств 

  Зось-Кіор, Микола Валерійович; Zos-Kior, Мykola; Ільїн, Валерій Юрійович; Iliin, Valerii; Ильин, Валерий Юрьевич; Кривобік, Марія В.; Kryvobik, Mariia (Класичний приватний університет, 2020)
  У статті досліджено методичний інструментарій наукового обґрунтування ефективних управлінських дій щодо підвищення результативності господарської діяльності сучасних аграрних підприємств. Зазначено комплекс основних ...
 • Стратегічні напрями розвитку корпорацій: нові теорії управлінського обліку 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Фінансове управління корпорацій: звітність зі сталого розвитку 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-25)
 • Бухгалтерський облік та фінансова звітність в умовах воєнного стану в Україні 

  Ловінська, Людмила Геннадіївна; Lovinska, Liudmyla; Ловинская, Людмила Геннадиевна; Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Озеран, Алла Владимировна; Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata; Коршикова, Рената Сергеевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2022-04)
  Вступ. Протидіяти збройній агресії російської федерації, яка справляє руйнівний вплив на економіку та фінансову систему України, а також створювати умови для відновлення втраченого, просуватися вперед шляхом реалізації ...
 • Застосування МСФЗ суб’єктами державного сектору економіки: законодавче регулювання операцій з основними засобами 

  Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana; Небыльцова, Оксана Владимировна; Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata; Коршикова, Рената Сергеевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2022-02)
  Статтю присвячено проблемам застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) підприємствами державного сектору економіки, які пов’язані з використанням основних засобів у частині їх визнання, нарахування ...
 • Методи і моделі масової оцінки нерухомості 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Кулик, Андрій Андрійович; Kulyk, Andrii; Кулик, Андрей Андреевич (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2022-02)
  У статті досліджено підходи, методи й моделі масової оцінки нерухомості з урахуванням особливостей залежно від її типу, впливу ціноутворюючих чинників попиту і пропозиції тощо. Наведено класифікацію моделей масової оцінки, до ...
 • Прозорість принципів управління: стратегія уникнення банкрутства 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-26)
 • Аналіз рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в умовах економічної нестабільності 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна; Павловська, Христина Ю.; Pavlovska, Khrystyna (Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  Досліджено підходи вітчизняних науковців до інтерпретації сутності категорій "прибутковість", "рентабельність", обґрунтовано етапи та параметри їх оцінки. Доведено, що рентабельність є основним показником прибутковості, ...
 • Аналіз дебіторської заборгованості, її вплив на фінансовий стан та ділову активність підприємства 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна; Дубовик, Марія Ф.; Dubovyk, Mariia (Національний авіаційний університет, 2022)
  Досліджено, що ділова активність підприємства є ключовим елементом управління та направлена на підвищення ефективності використання ресурсів. Обґрунтовано методичні положення процедури оцінки дебіторської заборгованості ...
 • Дефініція категорії «прибуток»: науковий аспект 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Національний авіаційний університет, 2022)
  Проведено аналітичний огляд наукових результатів дисертацій в яких досліджувались економічна природа прибутку, його походження та напрями трактування. Розглянуто підходи вітчизняних науковців до інтерпретації категорії ...
 • Інтерпретація обліково-економічної категорії «фінансові результати», їх класифікація 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2022)
  В контексті сучасних наукових досліджень проаналізовано економічну та облікову природу категорії «фінансові результати». Виділено підходи до розуміння фінансових результатів діяльності підприємства, окреслено його якісні ...
 • Особливості імплементації міжнародних підходів оподаткування цифрових компаній в Україні 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olha; Федорченко, Ольга Евгеньевна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
 • Розкриття інформації про соціальне забезпечення у розпорядників бюджетних коштів 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДННУ «Академія фінансового управління», 2021)
  У статті досліджено та визначено роль соціального забезпечення, що реалізується через розрахунок та призначення соціальних виплат, виплат із соціального страхування та пенсійних виплат. Систематизовано та виокремлено основні ...
 • Наукова школа обліку, аналізу та аудиту: історія та сучасність 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Ловінська, Людмила Геннадіївна; Lovinska, Liudmyla; Ловинская, Людмила Геннадиевна; Петрик, Олена Анатоліївна; Petryk, Olena; Петрик, Елена Анатольевна; Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  Статтю присвячено комплексному дослідженню історії та теперішнього стану наукової школи обліку, аналізу та аудиту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, що відіграє провідну роль у ...
 • Удосконалення податкових розрахунків в SAP для українських компаній 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна; Журавель, Андрій Анатолійович; Zhuravel, Andrii; Журавель, Андрей Анатольевич (ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2021)
  Забезпечуючи фіскальну функцію, податкові розрахунки є одним із ключових процесів в діяльності вітчизняних підприємств. Дослідження практики застосування сучасних програмних продуктів для автоматизації обліку показало, ...
 • Розвиток формату XBRL, як подальший напрямок цифровізації фінансової звітності 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2021)
  Вступ. В умовах постійних технічних відкриттів, збільшення впровадження новітніх технологій в практичній діяльності, постає питання, щодо впровадження їх у вітчизняну практику звітування. Без належної організації ...
 • Оцінювання довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств 

  Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata; Коршикова, Рената Сергеевна; Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Озеран, Алла Владимировна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  У статті розкрито основні методологічні аспекти обліку довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та національних положень (стандартів) ...
 • Особливості впровадження внутрішнього аудиту в закладах освіти 

  Гордієнко, Лариса Петрівна; Hordiienko, Larysa; Гордиенко, Лариса Петровна; Чиж, Богдан Ігорович; Chyzh, Bohdan; Чиж, Богдан Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12)
 • Принцип «витягнутої руки» в оподаткуванні транснаціональних компаній 

  Чук, Олена Вікторівна; Chuk, Olena; Чук, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12)
 • Щодо належної обачності в податковому менеджменті підприємств агробізнесу 

  Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena; Бирюк, Елена Григорьевна; Коцупатрий, Михайло Миколайович; Kotsupatryi, Mykhailo; Коцупатрый, Михаил Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12)

View More