Випуск № 43

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Фінансово-економічні та податкові аспекти практичної підготовки майбутніх фахівців
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Кругла, Надія Миколаївна; Kruhla, Nadiia; Круглая, Надежда Николаевна; Буркова, Людмила Анатоліївна; Burkova, Ludmyla; Буркова, Людмила Анатольевна
  Розглянуто проблемні питання створення робочих місць для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ під час проходження виробничої практики, оплати їх праці, оподаткування тощо. Наведено приклади неврегульованості законодавства щодо оподаткування нарахованої заробітної плати практикантів єдиним соціальним внеском (ЄСВ). Обґрунтовано необхідність внесення змін до Податкового Кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо оподаткування заробітної плати практикантів ПДФО та ЄСВ.
 • Item
  Особливості визначення та оцінювання адаптації підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Заіка, Катерина Валентинівна; Zaika, Katya; Заика, Катерина Валентиновна; Солтис, Діана Сергіївна; Soltys, Diana; Солтис, Диана Сергеевна
  У статті представлено науково-практичні аспекти визначення та оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності підприємства. Актуальність вибору даного тематичного напрямку зумовлена тим, що сучасне бізнес-середовище стає більш складним і неоднозначним, а зміни, що відбуваються в ньому, є стрімкими та неординарними. За таких умов адаптаційні здатності стають визначальними з точки зору забезпечення цільової діяльності підприємства. Багатоаспектність наукових підходів до визначення адаптації зумовили наявність різних за логікою методів її оцінювання, при цьому, результати критичного аналізу відповідного наукового доробку дозволяє констатувати, що пропонований методичний інструментарій реалізації авторських методик не завжди дозволяє реалізувати змісзмістовні ідеї науковців. Розвиваючи ідеї перспективного підходу до оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності підприємства у межах даної статті запропоновано підхід до визначення критичних точок і систем моніторингових показників, що дозволяють своєчасно ідентифікувати проблеми, які виникають у процесах реалізації цільової діяльності.
 • Item
  Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Семеняка, Тетяна Володимирівна; Semenyaka, Tatiana; Семеняка, Татьяна Владимировна
  У статті проведено аналіз розміру та структури довгострокової дебіторської заборгованості провідних підприємств гірничозбагачувальної галузі Дніпропетровщини, за результатами якого встановлено, що даний вид заборгованості має місце на більшості із досліджуваних підприємств. Для удосконалення організації обліку довгострокової дебіторської заборгованості і контролю за її станом запропоновано форми управлінських звітів, застосування яких на підприємстві дозволить оперативно отримати інформацію щодо стану, розмірів, періодів виникнення, погашення, прострочення довгострокової дебіторської заборгованості в розрізі її видів. Встановлено, що в українському обліку не існує такого виду довгострокової дебіторської заборгованості як товарна, який має право на існування, оскільки підприємство вправі самостійно вирішувати на яких умовах йому реалізовувати продукцію, зокрема це може відбуватись і на умовах довгострокового кредитування. Обґрунтовано доцільність відображення у Балансі (Звіті про фінансовий стан) довгострокової дебіторської заборгованості у розрізі її видів з виокремленням для кожного з них окремого рядку балансу.
 • Item
  Теоретичні засади економічної стійкості підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Люшенко, Оксана Іванівна; Liushenko, Oksana; Люшенко, Оксана Ивановна
  У науковій статті представлено результати узагальнення наукового доробку теорії економічної стійкості та уточнення змісту поняття «економічна стійкість підприємства». Міждисциплінарний статус категорії «стійкість» зумовлює неоднозначність і суперечливість економічних інтерпретацій, що ускладнює здійснення досліджень проблематики оцінювання та забезпечення економічної стійкості за сучасних умов діяльності підприємства. На основі проведеного термінологічного аналізу, наукові позиції щодо дослідження економічної стійкості підприємства умовно розподілено на такі тематичні напрямки, як атрибутивний, результатний та забезпечуючий. Співставлення взаємопов’язаних категорій «стійкість – адаптивність – мінливість – рівновага» дозволило представити уточнене авторське визначення економічної стійкості з урахуванням сучасної специфіки середовища господарювання підприємства.
 • Item
  Трансформація системи калькулювання собівартості послуг під впивом цифровізації економічних процесів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Допілко, Ольга Вікторівна; Dopilko, Olha; Допилко, Ольга Викторовна
  У статті розглянуто методичні аспекти трансформації системи калькулювання послуг під впливом цифровізації економічних процесів. Використовуючи методологію системного аналізу і системотехніки, система калькулювання собівартості послуг в транспортних компаніях розглядається у методичному, процесному та організаційному аспектах з метою забезпечення її адаптації до трансформації облікової системи за умов діджиталізації. Представлено результати апробації розробленої методики та виявлено системні взаємозв’язки калькулювання собівартості послуг з економічним управлінням компанією та сформульовано актуальні управлінські задачі для даного типу підприємств.
 • Item
  Якісні основи організації навчання і розвитку персоналу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Гавренкова, Вікторія Володимирівна; Havrenkova, Viktoriia; Гавренкова, Виктория Владимировна
  Стаття присвячена дослідженню якісних основ організації процесів навчання і розвитку персоналу підприємства. Обґрунтовано доцільність вживання термінів «навчання» і «розвиток» для позначення якісної трансформації людських ресурсів організації. Сформовано три блоки цілей навчання і розвитку персоналу, які представлено з точки зору забезпечення поточного функціонування підприємства, його роботи в майбутньому та з точки зору створення організації що навчається. Визначено фактори, які знижують якість організації навчання і розвитку персоналу та відповідно – їхню ефективність. Представлено класифікацію та досліджено переваги й недоліки сучасних методів навчання і розвитку персоналу підприємства. Класичний алгоритм організації навчання і розвитку персоналу представлено з урахуванням умов та чинників, параметрів та індикаторів забезпечення їхньої якості.
 • Item
  Вплив інновацій на розвиток автотранспортних підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Шатіло, Оксана Вадимівна; Shatilo, Oksana; Шатило, Оксана Вадимовна
  У статті проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку автотранспортних підприємств. Досліджено державну підтримку підприємств, виявлено основні джерела фінансування автотранспортних підприємств. Обґрунтовано зв’язок інновацій з інвестиційною політикою. Виявлено обсяги та чинники, які впливають на перевезення пасажирів та вантажів в Україні. За видами економічної діяльності розглянуто капітальні інвестиції та обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг). Визначено основні напрями та завдання впровадження інновацій на автотранспортних підприємствах.
 • Item
  Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна
  Освіта виконує особливу роль для розвитку економіки та суспільства. Механізм фінансування сфери освіти є недосконалим і потребує модернізації. У статті наголошено на важливості усвідомлення змісту фінансових правил у сфері освіти задля ефективного прийняття управлінських рішень на їх основі. Для того, щоб стати ефективним інструментом регулювання, правила мають бути обґрунтовані, або, іншими словами, виведені. В основу нашого дослідження покладено припущення, що обґрунтування правил фінансування освітньої сфери передбачає кілька ітераційних кроків (етапів). Завдяки цьому створюються кількісні орієнтири для діяльності урядів, контролю цієї діяльності та підстави для формування певних очікувань.
 • Item
  Економічна основа екологічної безпеки в контексті діяльності підприємств та органів публічної влади
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Іщенко, Микола Іванович; Ishchenko, Mykola; Ищенко, Николай Иванович; Міщук, Євгенія Володимирівна; Mishchuk, Yevhenia; Мищук, Евгения Владимировна
  У статті досліджено питання економічної основи екологічної безпеки як складової економічної безпеки підприємств. Показано, що витрати на її забезпечення несуть не тільки суб’єкти господарювання, але держава, фізичні особи та інші групи стейкхолдерів. Висвітлено роль органів публічної влади у процесі забезпечення екологічної безпеки. Розглянуто окремі заходи із забезпечення екологічної безпеки та їх фінансування на прикладі м. Кривий Ріг. Показано, що екологічна безпека фінансується як за рахунок підприємств — забруднювачів навколишнього середовища, так і бюджетів різних рівнів (державного, місцевого). Зроблено висновок про доцільність оцінювання показника рівня дефіциту (запасу) ресурсів, що спрямовуються на забезпечення екологічної безпеки з урахуванням їх джерел.
 • Item
  Особливості оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Голобородько, Тетяна Василівна; Holoborodko, Tetiana; Голобородько, Татьяна Васильевна; Куракіна, Юлія Олександрівна; Kurakina, Yuliia; Куракина, Юлия Александровна
  Метою статті є узагальнення особливостей оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ. В роботі розглянуто основні положення нормативно-правових документів з питань регулювання діяльності закладів вищої освіти. Визначено основні джерела фінансування закладів вищої освіти державної форми власностіта напрями використання отриманих ними доходів. Розглянуто податки та збори, що сплачують заклади вищої освіти державної форми власності як бюджетні установи.
 • Item
  Дефініції поняття «інноваційний потенціал»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Микoлaйчик, Ірина Іванівна; Mykolaichyk, Iryna; Микoлaйчик, Ирина Ивановна
  У статті досліджено сутність поняття «інноваційний потенціал» підприємства у розумінні різних науковців та визначено основні наукові підходи до його трактування, а саме: ресурсний, потенційний і результативний. Представлено власний комбінований підхід до розуміння його сутності. Встановлено значення інноваційного потенціалу для розвитку конкурентоспроможності та ефективної діяльності підприємства в сучасних динамічних умовах господарювання.
 • Item
  Гармонізація процесів адаптації та інноватизації на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Турило, Анатолій Анатолійович; Turylo, Anatolii; Турило, Анатолий Анатольевич; Шура, Наталя Олександрівна; Shura, Nataliia; Шура, Наталья Александровна; Ртищев, Сергій Андрійович; Rtyshchev, Serhii; Ртищев, Сергей Андреевич
  Ринкова система господарювання так функціонує, що в ній постійно відбуваються і такі економічні явища як банкрутство, ліквідація та збитковість певної кількості підприємств. Відбувається це не дивлячись на те, що підприємства самостійно визначають вектор свого розвитку, фінансово-економічну політику, рівень виробничої і соціальної сфери, сукупність клієнтів і бачення ринкового позиціонування тощо. Така ситуація в діяльності підприємств, коли мають місце різні за рівнями і глибиною економічні проблеми, має на меті вимагати від менеджменту цих підприємств переоцінки в процесі формування управління і здійснення сукупності виробничо-господарських операцій на ньому. У статті визначено об’єктивні етапи конкурентного розвитку підприємства, а також об’єктивний і суб’єктивний впливи на процес його адаптації до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах. Визначено особливості та етапи інноваційно-адаптаційного процесу як системи розвитку підприємства. Результатом дослідження є розробка системи координації процесів адаптації та інноватизації.
 • Item
  Аналіз найбільш інноваційних компаній світу за рейтингом Forbes
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Приходько, Анна Олександрівна; Prykhodko, Anna; Приходько, Анна Александровна
  Стаття присвячена аналізу динаміки Рейтингу «The World’s Most Innovative Companies», порівняльному та структурному аналізу вибірки з 100 компаній (201–2018 рр.). В ході аналізу Рейтинг було поділено на чотири квартилі (по 25 компаній в кожному, де Q1– компанії, що займають 1–25 сходинки, Q2: 26–50, Q3: 51–75 і Q4: 76–100), що забезпечило додаткові можливості для аналітичного порівняння та візуалізації результатів дослідження. Виявлені суттєві зміни в географічному та галузевому розподілі компаній Рейтингу: 1) в світі Азія поступово тіснить Америку; 2) помітне домінування американських і азійських компаній над європейськими; 3) програмістські компанії у 2018 р. суттєво посилили свої позиції; 4) помітне послаблення позицій компаній з галузі фармацевтики та біотехнологій.
 • Item
  Конкурентна позиція підприємства: протиріччя змістовного наповнення, види та об’єкти спрямування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович
  Визначено суть конкурентного позиціонування та його види, ідентифіковано об’єкти конкурентного позиціонування, що обумовило необхідність виокремлення понять споживчого і поведінкового позиціонування підприємства. З’ясовано об’єкти спрямування та змістовне наповнення споживчого і поведінкового позиціонування. Суть конкурентної позиції представлено як результат процесу конкурентного позиціонування, що має різні змістовні форми, які відображають систему управлінських зусиль, спрямованих на формування необхідного підприємству уявлення у цільових об’єктів позиціонування. Доведено змістовну відмінність і прикладну різнорідність застосування понять конкурентної позиції і конкурентоспроможності підприємства, прикладна конкретизація яких виявляється у якісному та кількісному вимірах. Обґрунтовано доцільність диференційованого сприйняття стратегічного і поточного конкурентного позиціонування, що в управлінській практиці трансформуються у відповідні конкурентні позиції і співвідносяться як цільовий та сформований у свідомості об’єктів позиціонування образ підприємства.
 • Item
  Роль стратегічних ресурсів в управлінні вертикально-інтегрованими структурами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Серобян, Арпіне Мікаелівна; Serobian, Arpine; Серобян, Арпине Микаеловна
  Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів поняття стратегічних ресурсів у системі стратегічного управління, зокрема вертикально-інтегрованих структур. З’ясовано сутність вертикальної інтеграції у сучасних умовах розвитку економіки із урахуванням концепції стратегічного управління. У статті розглянуто основні положення аналізу ефективності ресурсного забезпечення діяльності підприємства з позиції ресурсної теорії. Подано авторське трактування стратегічних ресурсів підприємства та запропоновано їхню класифікацію. Доведено, що раціональне використання стратегічних ресурсів на основі застосування сучасних прогресивних систем менеджменту виступає основним чинником підвищення ефективності функціонування підприємства.
 • Item
  Theoretical framework for corporate reputation management within the context of the modern paradigm of management
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Derevyanko, Olena; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Деревянко, Елена Георгиевна
  The paper substantiates the main provisions of the theory of corporate reputation in the context of modern management. Therefore, in the 21st century, the place (function) of business in the system of forming a person’s worldview is changing: business in the information economy from a passive recipient of a value system created by religion, family, and culture becomes one of the forces that shape the worldview of its stakeholders. Thus, a new business function is being updated — the formation of a society’s value system in the context of managing the reputation of companies. Modern management of the company’s reputation is developing in line with the concept of «economy of trust»; the essence of the company’s reputation is stakeholder trust. Trust — the socio-psychological basis of reputation, which is the primary cause of the economic interaction of potential investors and businesses, banks and their investors, producers, and consumers, receive cost measurements and is now becoming a full-fledged economic category.
 • Item
  Африканські країни у фокус-групі забезпечення економічної безпеки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Венцковський, Дмитро Юрійович; Ventskovskyy, Dmytro; Венцковский, Дмитрий Юрьевич; Ус, Іван Васильович; Us, Ivan; Ус, Иван Васильевич
  У статті розглянуто питання підвищення якості фокусування державної зовнішньоекономічної політики у розрізі стратегічних напрямів розвитку. Окреслено основні проблеми як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які заважають Україні в повній мірі забезпечити свою присутність на ринку країн Африки. Окрему увагу приділено присутності в країнах Африки потенційних конкурентів України та конвертації цими країнами своєї присутності там у політичні вигоди. Запропоновано перелік заходів спрямованих на поглиблення співпраці України з африканськими країнами та відповідними регіональними об’єднаннями. Насамперед надано рекомендації центральним органам виконавчої влади України стосовно першочергових кроків необхідних для прискорення виходу українських виробників на ринки Африки та підвищення рівня та обсягів україно-африканської економічної співпраці.