Конкурентна позиція підприємства: протиріччя змістовного наповнення, види та об’єкти спрямування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено суть конкурентного позиціонування та його види, ідентифіковано об’єкти конкурентного позиціонування, що обумовило необхідність виокремлення понять споживчого і поведінкового позиціонування підприємства. З’ясовано об’єкти спрямування та змістовне наповнення споживчого і поведінкового позиціонування. Суть конкурентної позиції представлено як результат процесу конкурентного позиціонування, що має різні змістовні форми, які відображають систему управлінських зусиль, спрямованих на формування необхідного підприємству уявлення у цільових об’єктів позиціонування. Доведено змістовну відмінність і прикладну різнорідність застосування понять конкурентної позиції і конкурентоспроможності підприємства, прикладна конкретизація яких виявляється у якісному та кількісному вимірах. Обґрунтовано доцільність диференційованого сприйняття стратегічного і поточного конкурентного позиціонування, що в управлінській практиці трансформуються у відповідні конкурентні позиції і співвідносяться як цільовий та сформований у свідомості об’єктів позиціонування образ підприємства.
The nature of completive position referred to be the result of a multiple processes, maintained by the enterprise and determined by its comprehension of targeted objectives. We proofed that there is both sensible and applied difference of terms of competitive position and competitiveness of an enterprise. Each of that can be decomposed by different quality and quantitative parameters. We validated that it is reasonable to comprehend separately strategic and current competitive positioning. Consequently the same concept, when applied in practical management, describes the nature competitive positions, determining focused and virtual competitive appearance (image) of an enterprise.
Определена сущность конкурентного позиционирования и ее виды, идентифицированы объекты конкурентного позиционирования, что обусловило необходимость отельного рассмотрения понятий потребительского и поведенческого позиционирования предприятия. Выяснены объекты приложения и смысловое наполнения потребительского и поведенческого позиционирования. Суть конкурентной позиции представлена як результат процесса конкурентного позиционирования, который имеет разные содержательные формы, которые отражают систему управленческих усилий, направленных на формирование необходимого предприятию представления о нем у целевых объектов позиционирования. Доведено содержательное отличие и прикладную разнородность применения понятий конкурентной позиции и конкурентоспособности предприятия, прикладная конкретизация которых выявляется в качественном и количественном измерении. Обоснована целесообразность дифференцированного восприятия стратегического и текущего конкурентного позиционирования, которая в управленческой практике трансформируется в соответствующие конкурентные позиции и соотносятся как целевой и сформированный в сознании объектов позиционирования образ предприятия.
Description
Keywords
конкурентне позиціонування, конкурентна позиція, конкурентоспроможність, конкуренція, підприємство, competitive positioning, competitive position, competitiveness, competition, enterprise, конкурентное позиционирование, конкурентная позиция, конкурентоспособность, конкуренция, предприятие
Citation
Смолін І. В. Конкурентна позиція підприємства: протиріччя змістовного наповнення, види та об’єкти спрямування / Смолін Ігор Валентинович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 43. – С. 46–56.