Show simple item record

dc.contributor.authorЛук’яненко, Дмитро Григоровичuk
dc.contributor.authorLukyanenko, Dmytroen
dc.contributor.authorКальченко, Тимур Валерійовичuk
dc.contributor.authorKalchenko, Tymuren
dc.date.accessioned2011-02-24T08:05:31Zen
dc.date.available2011-02-24T08:05:31Zen
dc.date.issued2008-08-28
dc.identifier.citationЛук’яненко Д. Стратегії глобального управління / Д. Лук’яненко, Т. Кальченко // Міжнародна економічна політика. – 2008. – № 1-2. – С. 5–43.uk
dc.identifier.urihttp://10.1.1.100/handle/2010/123en
dc.description.abstractРозкрито суперечливу природу глобалізаційного процесу, в контексті чого відзначено, що державні і недержавні економічні, політичні, соціальні, ієрархічні структури досягають межі ефективності та вичерпують потенціал розвитку, поступаючись таким новим типам структуроутворення, як кластерні, метакорпораційній, особливо сітьові структури, що кардинально змінює суб’єктну диспозицію; визначено варіативний тренд перспективної реінституціоналізації глобальної економіки та охарактеризовано можливі підсценарії їх розвитку: уніполярного (проекція норм і принципів економічної поведінки групи країн-лідерів на решту світової спільноти), бі/триполярного (наявність кількох управлінських полюсів, рішення яких приймаються на консенсусних засадах) та поліполярного (багатосторонність співробітництва з урахуванням інтересів країн-мінорітаріїв та невеликих етнічних та цивілізаційних спільнот).uk
dc.description.abstractThe article reveals a contradictory nature of the globalization process in the context of which it is noted that the state and non-state economic, political, social, hierarchical structures reach the limit of efficiency and exhaust the development potential, yielding to the new types of structure such as clustering, metacorporation, especially network structures that fundamentally change a subjective disposition; a trend of variability of global economy reinstitutionalization is outlined and the possible underscript of their development is reviewed: unipolar (the projection of the norms and principles of economic behavior of a group of countries - the leaders to the rest of the international community), bi/tripolar (availability of multiple management poles, the decision of which is taken on the basis of consensus) and polypolar ( multilateral cooperation, taking into account the interest of the countries - small and minority ethnic communities and civilizations).en
dc.description.sponsorshipДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»uk
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectасиметрія економічної глобалізаціїuk
dc.subjectреінституціоналізаціяuk
dc.subjectновітні технології глобального управлінняuk
dc.subjectкраїни-системиuk
dc.subjectфеномен субсидіарностіuk
dc.subjectдетермінанти глобального прогресуuk
dc.subjectglobalizationen
dc.subjecteconomic globalization assymetryen
dc.subjectreinstitutionalizationen
dc.subjectinnovative technologies of global managementen
dc.subjectcountries-systemsen
dc.subjectsubsidiarity phenomenonen
dc.subjectglobal progress determinantsen
dc.titleСтратегії глобального управлінняuk
dc.typeArticleen
dc.subject.udc339.9:330.34uk


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record