Show simple item record

dc.contributor.authorПилипчук, Володимир Петрович
dc.contributor.authorДанніков, Олег Володимирович
dc.date.accessioned2012-03-20T12:26:33Z
dc.date.available2012-03-20T12:26:33Z
dc.date.issued2010-10-18
dc.identifier.citationПилипчук В. П. Маркетингові аспекти управління продажем / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 371–382.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1337
dc.description.abstractОбґрунтовані в статті наукові положення, висновки та методичні рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проблемних прикладних питань щодо маркетингового забезпечення, пошуку компромісу у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимального розміщення ресурсів на вітчизняному ринку товарів та послуг. Мінливість реформ, законодавчих та нормотворчих ініціатив, постійні зміни в політичному середовищі, зростаюча різниця рівня доходів населення перешкоджають цивілізованому розвитку маркетингу в Україні і, як наслідок, створюють складні умови для ведення стратегічного маркетингового планування в умовах депресивних явищ в економіці країни, що поглиблюються на фоні ефекту інформаційної асиметрії разом з трансакційними витратами, які є «дефектами мікроструктури» ринкових взаємодій. Автори пропонують рекомендації щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії економічних агентів та оптимального розміщення їхніх ресурсів.uk
dc.description.abstractScientific statements, conclusions and methodical recommendations grounded in the article are a basis for solution of the actual problems concerning marketing provision, compromise search in cooperation of economic activity participants and rational placing of resources on the national market of goods and services. Imperfection of reforms and legislative initiatives, constant changes in the political sphere, the increasing differentiation of the income level of the population prevent from the civilized development of marketing in Ukraine and as a result create complicated conditions for the strategic marketing planning running in the conditions of the depressive phenomena in the country that are intensified by the information asymmetry background in the economics of the country accompannied by the transactional expenses which are the «deffects of microstructure» of market interconnections. The authors suggest the elaboration of practical recommendations concerning the marketing instruments in the activity of the national enterprises and effective marketing solutions in overcoming of the contradictions in the interaction of economic activity participants and the optimal allocation of resources.uk
dc.description.abstractОбоснованые в статье научные положения, выводы и методические рекомендации являются базисом для решения актуальных проблем относительно маркетингового обеспечения, поиска компромисса во взаимодействии участников экономической деятельности и оптимального размещения ресурсов на отечественном рынке товаров и услуг. Несовершенство реформ и законодательных инициатив, постоянные изменения в политической среде, растущая дифференциация уровня доходов населения препятствуют цивилизованному развитию маркетинга в Украине и, как следствие, создают сложные условия для ведения стратегического маркетингового планирования в условиях депрессивных явлений в экономике страны, углубляющихся на фоне эффекта информационной асимметрии вместе с трансакционными затратами, которые являются «дефектами микроструктуры» рыночных взаимодействий. Авторами предлагается разработка практических рекомендаций относительно использования маркетинговых инструментов в деятельности отечественных предприятий и эффективных маркетинговых решений в преодолении противоречий во взаимодействии участников экономической деятельности и оптимального размещения ресурсов.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсистема продажуuk
dc.subjectучасники маркетингового каналуuk
dc.subjectкомерційні інтересиuk
dc.subjectзбутова політикаuk
dc.subjectстратегія збутуuk
dc.subjectланцюжок поставокuk
dc.subjectsales systemuk
dc.subjectparticipants of marketing channeluk
dc.subjectcommercial interestsuk
dc.subjectsales policyuk
dc.subjectsales strategyuk
dc.subjectdelivery chainuk
dc.titleМаркетингові аспекти управління продажемuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.8:339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record