Recent Submissions

 • Концептуальні моделі діагностики банкрутств, засновані на методах штучного інтелекту 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В даній статті розглянуто класичні підходи до оцінювання ймовірності банкрутств банківських систем. Проведено моделювання діагностики банкрутств, заснованих на методах штучного інтелекту з використанням алгоритму зворотного ...
 • Моделювання проактивного визначення DDoS-атаки 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ihnatova, U. V.; Игнатова, Юлия Владимировна; Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatoliy; Бегун, Анатолий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті запропоновано представити роботу інформаційного вузла, який атакується великою кількістю зовнішніх запитів, у вигляді стохастичної моделі масового обслуговування. Запропонована модель та визначені на її основі ...
 • Про розв’язок функціонально-диференціального рівняння динамічної моделі розвитку підприємства 

  Nenya, O. I.; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У публікації досліджено проблему побудови динамічної моделі розвитку підприємства в умовах кредитування та короткотривалих зовнішніх впливів на виробництво, а також побудови розв’язку функіонально-диференціального рівняння ...
 • Математичні моделі інформаційно-комунікаційних систем і мереж щодо захисту інформації на основі теорії варіаційно-градієнтних методів 

  Хорошко, В. О.; Khoroshko, V. O.; Майсак, Т. В.; Maysak, T. V.; Дахно, Н. Б.; Dakhno, N. B. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена актуальному питанню: застосуванню варіаційно-градієнтного підходу до розв’язання систем інтегро-диференціальних рівнянь, за допомогою яких моделюється і аналізується стан захищеності інформаційно-комунікаційних ...
 • Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання 

  Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, D. O.; Рзаев, Дмитрий Александрович; Рзаєва, Світлана Леонідівна; Rzaieva, S. L.; Рзаева, Светлана Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення процесу управління господарською діяльністю, рішенню проблем організації економічного аналізу, застосування в практиці управління новітніх інформаційних технологій, ...
 • Система підтримки прийняття рішень діагностики та моніторингу 

  Данильченко, Тетяна Валеріївна; Danilchenko, T. V.; Данильченко, Татьяна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто основні етапи побудови та реалізації системи підтримки прийняття рішень для лікування, діагностики та моніторингу хворих на тиреотоксичне серце.
 • Застосування методів математичного моделювання для забезпечення безпеки інформаційних систем 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Викладено етапи розвитку становлення криптографічного захисту інформації. Висвітлено проблеми захисту даних в інформаційних системах і проблеми розподілу ключів у криптографії. Розглянуто шляхи розв’язку проблем з ...
 • Моделі захисту інформації як ігри у хованки та пошук 

  Доценко, С. І.; Dotsenko, S. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Як відомо, проблема захисту інформації є однією з найбільш актуальних і важливих завдань в інформації. Для того, щоб розглянути цю проблему всебічно, необхідно вибрати адекватні математичні моделі. Один із способів, щоб ...
 • Моделювання динаміки урожайності зернових культур для областей України 

  Грицюк, П. М.; Hrytsiuk, P. M.; Бачишина, Л. Д.; Bachyshyna, L. D. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Виконано статистичний аналіз врожайності зернових для областей України за період 1955–2013 рр. Для відображення складної динаміки врожайності використаний полілінійний тренд. Отримано трендові моделі використані для ...
 • Стійкість і надійність функціонування системи управління економічною безпекою підприємства 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmyla; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання, пов’язані з оцінкою якісних властивостей функціонування системи управління економічною безпекою підприємства, таких як стійкість і надійність. У роботі з достатньою повнотою досліджено фактори, ...
 • Математичні моделі оцінювання рівня конкуренції на зовнішньому ринку 

  Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olha; Катунина, Ольга Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі проаналізовано сучасні підходи до розробки інструментарію прогнозування процесів насичення споживчого ринку. За допомогою моделі Вольтерра взаємодії видів досліджено можливі наслідки конкуренції однотипної промислової ...
 • Математичне моделювання економічних процесів протиерозійної меліорації ґрунтів 

  Ткач, Олег Валентинович; Tkach, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі проаналізовано сучасний стан земельних ресурсів країни. Показано інтенсифікацію ерозійних процесів в Україні та світі. Доведено необхідність інвестування для збереження та відтворення родючості ґрунтів. Для ...
 • Адаптація моделі розрахунку сукупної вартості володіння (ТСО) для сервісів «хмарних обчислень» 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, O. E.; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The aim of the article is to improve the formal mathematical model for calculating the total cost of ownership (TCO) analysis services «cloud computing». The work considers the specifics of cloud computing and the problem ...
 • Математичне моделювання щільності акцій в скінченому проміжку цін 

  Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, S. D.; Волощук, Сергей Дмитриевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Jurkiewicz, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто динамічну модель щільності розподілу акцій з дискретними початково-крайовими умовами. Систему початково-крайових умов перетворено до інтегрального вигляду. Побудовано функцію щільності розподілу акцій, яка є ...
 • Optimizing duration of electronic document management based on genetic algorithm of Petri net 

  Kishchenko, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article describes a method for determining the optimal duration of the document life cycle by a simulation model based on Petri nets. The parameters of this model are determined by the genetic algorithm. The author ...
 • Засади побудови користувацького інтерфейсу інформаційних управляючих систем 

  Галузинський, Георгій Петрович; Haluzinsky, H.; Галузинский, Георгий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто основні компоненти і принципи побудови користувацького інтерфейсу та запропоновано підхід до стандартизації початкових етапів його проектування, на яких закладається основа забезпечення якості інтерфейсу користувача ...
 • Забезпечення інформаційної безпеки процесів фондового ринку за допомогою методів теорії керування 

  Коломійчук, Олег Петрович; Kolomiychuk, O. P.; Коломийчук, Олег Петрович; Шуклін, Герман Вікторович; Shuklin, G. V.; Шуклин, Герман Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі застосовано математичний апарат і теорію керування, для забезпечення інформаційної безпеки фондової біржі. Побудовано математичну модель інформаційної безпеки фондової біржі, наводяться приклади застосування досліджень.
 • Схемотехніка RAID1 — пам’яті підвищеної надійності з часовою надмірністю 

  Городній, Олександр Васильович; Horodnii, O.; Городний, Александр Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто систему RAID1 пам’яті з резервуванням запам’ятовуючих елементів накопичувача. Запропоновано структури такої пам’яті з тимчасовою надмірністю, що дозволяє структурнологічними методами підвищити надійність зберігання ...
 • Принципи побудови спеціалізованих обчислювальних систем на основі алгоритмів перетворення Фур’є — Чебишева 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі запропоновано принципи побудови спеціалізованих обчислювальних систем, у структуру яких входять аналізатори спектру. Розглянуто метод обчислення коефіцієнтів Фур’є на підґрунті використання алгоритмів перетворення ...
 • Проблеми формування системи вищої освіти в контексті сучасних концепцій наукового пізнання 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V. D.; Дербенцев, Василий Джорджевич; Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, B. O.; Тишков, Богдан Александрович; Шарапов, Олександр Дмитрович; Sharapov, O. D.; Шарапов, Александр Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Робота присвячена аналізу проблем освіти у світлі новітніх світоглядних концепцій з урахуванням ризиків і загроз сучасного етапу розвитку інформаційного суспільства. Запропоновано напрями подолання цих проблем, що ґрунтуються ...

View More