Collections in this community

Recent Submissions

 • Сучасний досвід кредитування житлового будівництва в Україні 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто сучасний стан кредитування житлового будівництва в Україні. Автор проаналізовано особливості реалізації проектів щодо реалізації житлового будівництва за останні роки. Окрему увагу приділено іпотечному ...
 • Система організації процесу проектного фінансування 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті систематизовано процес організації проектного фінансування через сукупність принципів та етапів організації процесу фінансування проектів, суб’єктів та об’єктів, методів та джерел формування капіталу, методології ...
 • Аналітичне забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків України: вимушена трансформація 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена дослідженню проблем формування якісного аналітичного забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків в умовах трансформації банківського сектору України. В роботі представлено методологію маркетингового ...
 • Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Мета дослідження полягає в опрацюванні базових положень облікового забезпечення управління бюджетними установами в контексті виявлення реальних потреб антикризового управління бюджетною сферою. Методологічною основою ...
 • Проблеми та перспективи впровадження звітності зі сталого розвитку в Україні 

  Гнилицька, Лариса Володимирівна; Gnylytska, Larisa; Гнилицкая, Лариса Владимировна; Суплякова, Ольга Вячеславівна; Suplyakova, Olga; Суплякова, Ольга Вячеславовна; Хілько, Анастасія Юріївна; Khilko, Anastasia; Хилько, Анастасия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розкрито основні проблеми сучасної практики впровадження соціального звітування в Україні, визначено пріоритети у виборі форматів соціальних звітів та охарактеризовано елементи соціальної політики, що знаходять ...
 • Кооперативні банки як ефективний інструмент фінансування аграрного сектору: історія, зарубіжний досвід і можливості для України 

  Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Sergii; Ходакевич, Сергей Иванович; Коваленко, Олександр Сергійович; Kovalenko, Oleksandr; Коваленко, Александр Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Зроблено історичний екскурс становлення та розвитку кооперативних банків як провідної форми кредитної кооперації. Досліджено зарубіжну практику діяльності кооперативних банків у деяких європейських країнах, а також їх роль ...
 • Сучасний стан банківського кредитування населення в Україні 

  Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strilchuk, Juliia; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто сучасний стан банківського кредитування населення в Україні. Показано місце кредитів для населення у структурі кредитів, що надаються банками України. Проаналізовано динаміку розвитку різних видів ...
 • Банківський нагляд на основі теорії ігор 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Банки відіграють надзвичайно важливу роль в економіці і тому їх діяльність ретельно регулюється і контролюється. У даній статті розглянуто відносини між банками і органами банківського нагляду і досліджено, як наглядові ...
 • Інновації у фінансовій діяльності уряду в умовах соціальних трансформацій 

  Гладченко, Лідія Петрівна; Hladchenko, Lidiia; Гладченко, Лидия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розвиток сучасних суспільств супроводжують соціальні трансформації. Інновації, які відбуваються в державному секторі економіки, безпосередньо залежать від них. Дане дослідження спрямоване на вивчення застосування інновацій ...
 • Розробка моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто розробку моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства. Метою дослідження є розробка моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації ...
 • Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на трансформацію заощаджень в інвестиції 

  Кучер, Тарас Леонідович; Kucher, Taras; Кучер, Тарас Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розкрито вплив запровадження та нарощення використання інноваційних інструментів фінансового ринку на процес трансформації локальних заощаджень в інвестиції. За допомогою порівняльного аналізу було продемонстровано ...
 • Використання показнику левериджу у банківському пруденційному нагляді 

  Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliia; Куць, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Ключовим завданням статті є дослідження концепції левериджу банківських установ, еволюції підходів до розуміння та оцінки левериджу та вивчення перспектив його використання в банківському нагляді України з метою протидії ...
 • Передумови виникнення фінансового та управлінського обліку в бюджетних установах України 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Метою даного наукового дослідження виступив доказ необхідності виокремлення в межах системи бухгалтерського обліку в бюджетних установ підсистем фінансового та управлінського обліку через визначення його передумов. В процесі ...
 • Управління витратами в державних науково-дослідних установах: контрольний аспект 

  Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена проблематиці здійснення внутрішнього контролю за витратами у науково-дослідних установах державної форми власності. Актуальність теми зумовлена пошуком шляхів раціонального використання державних фінансів, ...
 • Запаси бюджетних установ: новації облікової теорії та практики 

  Коритник, Лілія Петрівна; Korytnyk, Liliya; Корытник, Лилия Петровна; Клименко, Олена Володимирівна; Klymenko, Olena; Клименко, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено особливості реформування бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, впровадження єдиних методологічних засад ведення обліку запасів, а також розглядаються питання адаптації та уніфікації обліку ...
 • Контроль у системі фінансового інжинірингу операційної діяльності підприємства 

  Герасимович, Інна Анатоліївна; Gerasimovsch, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Ринкові умови господарювання зумовили необхідність впровадження на українських підприємствах такого нового економічного механізму, як фінансовий інжиніринг, який базується на нових об’єктах контролю, що представляють собою ...
 • Власний капітал у консолідованій фінансовій звітності: теорія і практика 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто питання відображення власного капіталу у консолідованій фінансовій звітності групи підприємств. Метою дослідження є відображення власного капіталу групи підприємств у консолідованому звіті про власний ...
 • Роздрібні послуги в діяльності банків 

  Ярова, Антоніна Валентинівна; Yarova, Antonina; Яровая, Антонина Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Статтю присвячено поглибленню теоретичних засад роздрібної банківської діяльності. Проаналізовано погляди на сутність на дефініції «роздрібні послуги банку» та сформульовано власне визначення цієї дефініції. Оцінено існуючу ...
 • Альтернативна модель податкової системи України 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  При розробці заходів податкової реформи важливо чітко розуміти результат, якого треба досягти. Цей результат — нова структура податкової системи України, яку необхідно логічно осмислити і математично розрахувати, визначивши ...
 • Бюджетне фінансування: принципи, форми, методи та шляхи вдосконалення 

  Степанюк, Надія Ігорівна; Stepaniuk, Nadiia; Степанюк, Надежда Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дослідження присвячено проблематиці бюджетного фінансування. Автор ставив за мету поглибити теоретичні засади бюджетного фінансування для їх використання у практиці бюджетного фінансування в Україні. Розглянуто думки ...

View More