Випуск № 2 (28)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Система організації процесу проектного фінансування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Майорова, Тетяна Володимирівна; Maiorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна
  У статті систематизовано процес організації проектного фінансування через сукупність принципів та етапів організації процесу фінансування проектів, суб’єктів та об’єктів, методів та джерел формування капіталу, методології оцінки ефективності проектів, інструментів управління проектними ризиками, нормативно-правового та інформаційного забезпечення взаємовідносин між учасниками такого фінансування. Крім того, досліджено внутрішнє та зовнішнє середовище проектного фінансування, розкрито зміст системи проектного фінансування, виокремлено етапи процесу організації проектного фінансування та представлено їх коротку характеристику. Використання таких методів наукового дослідження, як систематизація та узагальнення дало можливість уточнити складові системи організації процесу проектного фінансування та виділити принципи організації проектного фінансування, а методів аналізу та синтезу — конкретизувати етапи організації процесу проектного фінансування. Подальші дослідження спрямовуватимуться на поглиблене вивчення та деталізацію окремих компонентів етапів організації процесу проектного фінансування з метою визначення можливостей їх застосування в практичній діяльності суб’єктів проектного фінансування та використання при побудові алгоритму реалізації конкретного проекту за схемою проектного фінансування.
 • Item
  Аналітичне забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків України: вимушена трансформація
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна
  Стаття присвячена дослідженню проблем формування якісного аналітичного забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків в умовах трансформації банківського сектору України. В роботі представлено методологію маркетингового та стратегічного аналізу банків. Зроблено критичну оцінку наукових підходів до концепцій маркетингу, виявлено новітні тенденції у технологіях клієнтоорієнтованого обслуговування. Дане дослідження розкриває зміст різних підходів до побудови системи аналізу для потреб маркетингу і стратегічного аналізу, фінансового планування банку, визначає цілі і ключові завдання даних видів аналізу, представляє класифікацію методів і прийомів економічного аналізу. Стаття має практичне значення для департаментів банків, які займаються стратегічним плануванням і аналізом банків, і загалом для банківського менеджменту. Результати дослідження можуть бути успішно використані в побудові як оптимальних стратегій управління сучасними банками України, так і антикризової методології загального аналізу діяльності банків. Робота має значний соціальний вплив на розвиток банківської науки в умовах скорочення банківського сегменту і розроблення менеджерами заходів з втримання позитивної динаміки показників діючих установ.
 • Item
  Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна
  Мета дослідження полягає в опрацюванні базових положень облікового забезпечення управління бюджетними установами в контексті виявлення реальних потреб антикризового управління бюджетною сферою. Методологічною основою дослідження виступили загальнонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, моделювання, аналогії) та специфічні методи дослідження. У наслідок проведеного дослідження сформовано обліково-управлінські кластери фінансового обліку бюджетних установ в контексті об’єктного та інструментарного підходів. З метою створення адресного цілеспрямованого сегментарного інформаційного простору, що стане дієвим підґрунтям для прийняття ефективних та оптимальних управлінських рішень в бюджетній сфері, подальше опрацювання та поглиблення реалізації як об’єктного, так і інструментарного підходів повинно відбуватись як в межах фінансового, так і управлінського обліку бюджетних установ.
 • Item
  Проблеми та перспективи впровадження звітності зі сталого розвитку в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Гнилицька, Лариса Володимирівна; Hnylytska, Larysa; Гнилицкая, Лариса Владимировна; Суплякова, Ольга Вячеславівна; Suplyakova, Olga; Суплякова, Ольга Вячеславовна; Хілько, Анастасія Юріївна; Khilko, Anastasia; Хилько, Анастасия Юрьевна
  У статті розкрито основні проблеми сучасної практики впровадження соціального звітування в Україні, визначено пріоритети у виборі форматів соціальних звітів та охарактеризовано елементи соціальної політики, що знаходять відображення у звітності зі сталого розвитку вітчизняних підприємств. Встановлено, що низка важливих аспектів соціальної відповідальності не знаходить достатнього відображення у нефінансовій звітності українських компаній. Відтак, досліджено прогресивний досвід відображення у складі показників соціальної звітності інформації про протидію корупції, ризиконебезпечність діяльності та відповідальність підприємства за наслідки ризиків. Визначено причини низької довіри суспільства до соціальної звітності в Україні та запропоновано зарубіжний досвід, використання якого дозволить забезпечити участь зацікавлених сторін в процесах соціального звітування та врегулювати питання щодо можливості реального відображення в звітах переваг та існуючих проблем, пов’язаних з діяльністю підприємства, що зробить соціальну звітність правдивим інструментом ефективного управління в галузі стійкого функціонування та розвитку.
 • Item
  Кооперативні банки як ефективний інструмент фінансування аграрного сектору: історія, зарубіжний досвід і можливості для України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Sergii; Ходакевич, Сергей Иванович; Коваленко, Олександр Сергійович; Kovalenko, Oleksandr; Коваленко, Александр Сергеевич
  Зроблено історичний екскурс становлення та розвитку кооперативних банків як провідної форми кредитної кооперації. Досліджено зарубіжну практику діяльності кооперативних банків у деяких європейських країнах, а також їх роль у кредитуванні аграрного сектору. Виявлено, що кооперативні банки історично пов’язані з аграрним сектором. Перші кредитні кооперативи почали утворюватися в сільській місцевості. Переважною частиною клієнтів є малий і середній бізнес. Розвиток кооперативів і кооперативних банків у тому числі потребує державної підтримки. За результатами проведеного дослідження запропоновано заходи щодо становлення та розвитку кооперативних банків в Україні. Розвиток даних інститутів дозволяє не лише досягти забезпечення фінансовими ресурсами аграрного сектору, а й стабілізації банківської системи загалом шляхом її диверсифікації.
 • Item
  Сучасний стан банківського кредитування населення в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strilchuk, Juliia; Стрельчук, Юлия Игоревна
  У статті розглянуто сучасний стан банківського кредитування населення в Україні. Показано місце кредитів для населення у структурі кредитів, що надаються банками України. Проаналізовано динаміку розвитку різних видів банківських кредитів, що надаються фізичним особам. Розглянуто динаміку кредитів для населення, класифікованих за різними ознаками, такими як строковість, валюта номінації, цільове призначення тощо. Проведено аналіз ринку банківського кредитування населення за останні десять років. Визначено основні тенденції розвитку банківського кредитування населення в Україні. Виявлено чинники, які вплинули на зміну його динаміки. Окремо уваго присвячено іпотечному кредитуванню населення, його розвитку в Україні та факторам, що впливають на даний вид кредитування. Розглянуто споживче банківське кредитування, визначено тенденції та перспективи його розвитку в Україні.
 • Item
  Банківський нагляд на основі теорії ігор
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна
  Банки відіграють надзвичайно важливу роль в економіці і тому їх діяльність ретельно регулюється і контролюється. У даній статті розглянуто відносини між банками і органами банківського нагляду і досліджено, як наглядові органи можуть адаптувати свою стратегію і бути ефективнішими у досягненні цілей нагляду. З метою побудови матриці переваг і візуалізації карти альтернатив, банківський нагляд розглянуто як пряму взаємодію банку і наглядових органів і заключається у перевірці відповідності щодо дотримання певного набору заздалегідь визначених правил. Знання наглядових органів про банки, які схильніші до порушень правил можуть допомогти адаптувати стратегію нагляду і знизити загальний рівень порушень у системі. Теорія ігор являє собою відправну точку для дослідження взаємодії і прийняття стратегічних рішень, контрольні ігри є особливим видом некооперативної гри (в теоретико-ігровому сенсі), в якій одна сторона (наглядовий орган, НБУ) перевіряє, чи є інша сторона (банк) дотримується певних правил. НБУ прагне стримувати небажані або неправомірні дії банку шляхом стимулювання "правильної" поведінку, і / або, найчастіше, караючи "неправильну" поведінку. Банк хоче реалізовувати "неправильну" поведінку, якщо він може залишитися непоміченим чиновником, у разі виявлення, банк прагне дотримуватися правил. Відносини оцінюється із використанням методології теорії ігор, моделюється поведінка, стратегії та взаємодія банків та органів нагляду.
 • Item
  Інновації у фінансовій діяльності уряду в умовах соціальних трансформацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Гладченко, Лідія Петрівна; Hladchenko, Lidiia; Гладченко, Лидия Петровна
  Розвиток сучасних суспільств супроводжують соціальні трансформації. Інновації, які відбуваються в державному секторі економіки, безпосередньо залежать від них. Дане дослідження спрямоване на вивчення застосування інновацій у фінансовій діяльності урядових інституцій в Україні в умовах соціальних змін. Перш за все, в роботі визначено урядовий сектор національної економіки та розкрито специфіку функціонування урядових інституцій. У статті охарактеризовано основні інноваційні інструменти та технології державного фінансового менеджменту, які використовуються в Україні. Основне питання стосується впливу соціальних трансформацій на урядові фінанси. За результатами дослідження обґрунтовані напрями вдосконалення фінансового менеджменту в урядовому секторі на основі застосування інноваційних інструментів.
 • Item
  Розробка моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
  У статті розглянуто розробку моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства. Метою дослідження є розробка моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства. Дослідження моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв’язку з виробничими та інтеграційними процесами. Запропонована модель системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації комплексно забезпечує вирішення питань організації та методології його проведення з метою забезпечення ефективної діяльності суб’єкта господарювання. Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання при розробці системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність при розробці системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства.
 • Item
  Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на трансформацію заощаджень в інвестиції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Кучер, Тарас Леонідович; Kucher, Taras; Кучер, Тарас Леонидович
  У статті розкрито вплив запровадження та нарощення використання інноваційних інструментів фінансового ринку на процес трансформації локальних заощаджень в інвестиції. За допомогою порівняльного аналізу було продемонстровано низьку ефективність акумулювання локальних заощаджень і трансформацію їх в інвестиції на українському фінансовому ринку у зіставленні з країнами порівняльної бази (Руміня, Болгарія, Росія, Словаччина, Чехія, Польща). Продемонстровано залежність між обсягами використання інноваційних інструментів фінансового ринку та ефективністю трансформації локальних заощаджень в інвестиції. За допомогою регресійного аналізу побудована модель, яка демонструє потенційний вплив нарощення обсягів використання інноваційних інструментів фінансового ринку на збільшення ефективності трансформації заощаджень в інвестицій в Україні.
 • Item
  Використання показнику левериджу у банківському пруденційному нагляді
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliia; Куць, Наталия Викторовна
  Ключовим завданням статті є дослідження концепції левериджу банківських установ, еволюції підходів до розуміння та оцінки левериджу та вивчення перспектив його використання в банківському нагляді України з метою протидії фінансовим кризам та зміцненню фінансової стійкості вітчизняної банківської системи. Автором виокремлено різні підходи до вимірювання показнику левериджу у світі, проаналізовано переваги його використання. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про доцільність застосування показнику левериджу як обов’язкового економічного нормативу, та встановлення диференційованих мінімальних вимог до різних груп банківських установ, наприклад за ступенем фінансової стійкості, розміру активів тощо, а також інтервальних рекомендованих значень для різних стадій фінансового циклу. Це допоможе, посилити фінансову стійкість та стабільність національного банківського сектору у цілому та окремих банків зокрема, підтримає розвиток реального сектору та відновлення його кредитування, а також посилить систему банківського нагляду в Україні.