Collections in this community

Recent Submissions

 • Круглий стіл «Наука як покликання і професія» 

  Іщенко, Юрій; Ishchenko, Yuriy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Рецензія на монографію Лідії Сафонік «Буттєвість сенсу людського життя» (Сафонік Лідія. Буттєвість сенсу людсько- го життя : монографія / Лідія Сафонік. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 350 с.) 

  Василевська, Тетяна; Vasylevska, Tetyana; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Круглий стіл «Філософсько-гуманітарні дисципліни у системі економічної освіти» 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Войнаровская, Людмила Ивановна; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Дедяева, Ирина Петровна; Козлов, Євген Васильович; Козлов, Евгений Васильевич; Кругляк, Мирослава Іванівна; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Кучера, Татьяна Михайловна; Лисенко, Олександр Віталійович; Лысенко, Александр Витальевич; Пітякова, Тетяна Степанівна; Питякова, Татьяна Степановна; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Соколов, Сергій Володимирович; Соколов, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи 

  Музичко, Людмила Володимирівна; Muzychko, Lyudmyla; Музычко, Людмила Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
 • Економіка та ідеологія 

  Гриджук, Михайло; Grydzhuk, Mykhaylo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено проблемі ідеологічного навантаження на економічні дослідження. Ідеологія та економічна наука витлумачені як категорії, що нерозривно між собою пов’язані. Визначено основні ідеологічні чинники, що впливають ...
 • Специфіка застосування експерименту в суспільній науці 

  Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена особливостям економічного та соціального експериментів. Розглянуто низку переваг даного методу дослідження, а також приділено особливу увагу можливим викликам, з якими стикається вчений.
 • Уроки Юрія Кушакова 

  Таранов, Сергій; Taranov, Serhiy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді 

  Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналіозовано теоретико-методологічні підходи дослідження політичних ідентичностей. Акцентовано увагу на механізмах формування політичної ідентичності, насамперед на механізмах політичної соціалізації; механізмах ...
 • Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі 

  Скринник, Михайло; Skrynnyk, Mykhailo; Скрыннык, Михаил (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Після входження України-Руси до складу Литовської держави під назвою «Велике князівство Литовське, Руське і Жмудське», на землях України залишаються незмінними усталені традиції і правова система, а «Руське право» стає ...
 • Філософсько-богословські аспекти православної сакраментології 

  Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Таїнства займають центральне місце не лише у літургійній діяльності церкви, їхнє релігійно-філософське осмислення становить основу сакраментології — особливого розділу віровчення, важливу частину церковного Переказу. ...
 • Фактори становлення суспільного договору (social contract) у західній континентальній філософії 

  Городницький, Андрій; Gorodnytsky, Andriy; Городницкий, Андрей (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено проблему концептуалізації поняття «суспільний договір» крізь призму етимології, змістовної типології і реактуалізації суспільного договору в сучасній соціальній філософії. Суспільний договір розглянуто ...
 • Консьюмеризм як феномен духовно-економічного життя сучасної людини: pro et contra 

  Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Lyudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті зазначено різні підходи до осмислення консьюмеризму як суспільного явища. Зроблено висновок про суперечливе трактування сутності консьюмеризму як феномену духовно-економічного життя сучасної людини, здійснено ...
 • Про сучасну філософію, університет і компетентнісний підхід у філософській освіті 

  Комісар, Людмила; Komisar, Lyudmyla; Комисар, Людмила (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті трансформацію «філософської освіти в гуманітарний горизонт» запропоновано екстраполювати в сферу осмислення специфіки компетентнісного підходу як маркера сучасної філософії освіти. Отже, в публікації йдеться про ...
 • Морфологія знаннєвої традиції про людину в філософії України 

  Вільчинська, Світлана; Vilchynska, Svitlana; Вильчинская, Светлана (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті визначено морфологічні особливості вивчення проблеми людини в українській філософії; відзначено теоретико-методологічну специфіку такого дослідження; розглянуто антропологічну проблематику в аспекті її ...
 • Поняття «особистість вченого»: наука як покликання і професія 

  Іщенко, Юрій; Ishchenko, Yuriy; Ищенко, Юрий (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті, спираючись на положення доповіді Макса Вебера, прочитаної перед студентами Мюнхенського університету взимку 1918 року, обґрунтовано поняття «особистість вченого». Розкрито соціокультурні, екзистенційні та ...
 • Соціально-філософські виміри пізнавального процесу в управлінській діяльності 

  Гаєвська, Оксана Борисівна; Haievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті запропоновано авторське соціально-філософське бачення процесу пізнання в управлінській діяльності з точки зору структурної функціональності кожної складової когнітивного управлінського процесу. У цьому контексті ...
 • Етико-економічні концепції якості життя в оцінці добробуту та благополуччя 

  Маслікова, Ірина; Maslikova, Iryna; Масликова, Ирина (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті здійснено дослідження проблеми оцінки якості життя з урахуванням економічних та неекономічних показників. Розглянуто теорію «суб’єктивного благополуччя» і теорії «об’єктивних характеристик благополуччя», визначено ...
 • Аскетизм як засіб самоздійснення в українській національній традиції 

  Гудзенко-Александрук, Олена; Hudzenko-Aleksandruk, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті автором зроблено спробу аналізу ролі аскетизму в самореалізації особистості. Відзначено, що сутнісне злиття з Богом здійснюється містико-аскетичним шляхом, який передбачає кропітку роботу в боротьбі з пристрастями.
 • Професійна етика в підтримці цінностей моралі 

  Василевська, Тетяна; Vasylevska, Tetyana; Василевская, Татьяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті здійснено пошук потенціалу професійної етики для підтримки моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Виявлено як небезпеки самоізоляції, які несе в собі професійна етика, так і її потенціал у процесі ...
 • Взаємовплив міграції і космополітизації у добу глобалізації 

  Саракун, Лариса; Sarakun, Larysa (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті здійснено філософський аналіз феномена міграції. Досліджено проблематику міграційних процесів та імміграційної політики. Окреслено специфіку взаємовпливу міграції і космополітизації в умовах глобалізації. Розкрито ...

View More