№ 6

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Круглий стіл «Наука як покликання і професія»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Іщенко, Юрій; Ishchenko, Yuriy
 • Item
  Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Музичко, Людмила Володимирівна; Muzychko, Lyudmyla; Музычко, Людмила Владимировна
  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
 • Item
  Економіка та ідеологія
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Гриджук, Михайло; Hrydzhuk, Mykhailo
  Статтю присвячено проблемі ідеологічного навантаження на економічні дослідження. Ідеологія та економічна наука витлумачені як категорії, що нерозривно між собою пов’язані. Визначено основні ідеологічні чинники, що впливають на економічні дослідження. Запропоновано рішення щодо поєднання наукових та ідеологічних спроможностей для забезпечення проведення більш об’єктивних та конструктивних досліджень.
 • Item
  Специфіка застосування експерименту в суспільній науці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Шандар, Анна Михайлівна; Shandar, Anna; Шандар, Анна Михайловна
  Стаття присвячена особливостям економічного та соціального експериментів. Розглянуто низку переваг даного методу дослідження, а також приділено особливу увагу можливим викликам, з якими стикається вчений.
 • Item
  Уроки Юрія Кушакова
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Таранов, Сергій; Taranov, Serhiy
 • Item
  Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana
  У статті проаналіозовано теоретико-методологічні підходи дослідження політичних ідентичностей. Акцентовано увагу на механізмах формування політичної ідентичності, насамперед на механізмах політичної соціалізації; механізмах політичної інституціоналізації та механізмах політичної комунікації. Відзначено, що суттєвий вплив на характер політичної ідентифікації має місце проживання індивіда (тип поселення та регіон). Місто охоплює різні форми життєдіяльності людей, має історично сформований культурний, економічний, соціальний і політичний потенціал, а також свою ідентичність, яка є аутентичною. Визначено алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді.
 • Item
  Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Скринник, Михайло; Skrynnyk, Mykhailo; Скрыннык, Михаил
  Після входження України-Руси до складу Литовської держави під назвою «Велике князівство Литовське, Руське і Жмудське», на землях України залишаються незмінними усталені традиції і правова система, а «Руське право» стає правом загальнолитовським до XVІ ст. «Руська шляхта» урівнюється в правах з литовською. Пріоритетним ідентифікаційним чинником стає білорусько-українська мова. На розмовну мову були перекладені «Пересопницьке Євангеліє» (1561 р.) і Євангеліє шляхтича В. Негалевського (1581 р.). Реанімується і набуває нового смислового наповнення поняття «Україна», формується українська військова структура «Військо Запорізьке».
 • Item
  Фактори становлення суспільного договору (social contract) у західній континентальній філософії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Городницький,; Horodnytskyi, Andrii; Городницкий, Андрей
  У статті досліджено проблему концептуалізації поняття «суспільний договір» крізь призму етимології, змістовної типології і реактуалізації суспільного договору в сучасній соціальній філософії. Суспільний договір розглянуто як універсальний конструкт раціонально-процедурної легітимації у всіх сферах суспільного життя.
 • Item
  Про сучасну філософію, університет і компетентнісний підхід у філософській освіті
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Комісар, Людмила; Komisar, Lyudmyla; Комисар, Людмила
  У статті трансформацію «філософської освіти в гуманітарний горизонт» запропоновано екстраполювати в сферу осмислення специфіки компетентнісного підходу як маркера сучасної філософії освіти. Отже, в публікації йдеться про практику та проблемність викладання філософських дисциплін в університетах.
 • Item
  Морфологія знаннєвої традиції про людину в філософії України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Вільчинська, Світлана; Vilchynska, Svitlana; Вильчинская, Светлана
  У статті визначено морфологічні особливості вивчення проблеми людини в українській філософії; відзначено теоретико-методологічну специфіку такого дослідження; розглянуто антропологічну проблематику в аспекті її тематично-компонентної структури; показано, що характерно для тематики української філософської антропології. Зроблено висновок, що комплементарна модель світосприйняття зіграла визначальну роль у вивченні і накопиченні знань про людину в Україні і розглядається як смисловий модус комунікації будь-яких форм людської життєдіяльності як рівнозначних передумов їх взаємодії і взаємопроникнення (збагачення). Традицією української філософсько-антропологічної думки є реінтеграція в смисловому просторі уявлень про цілісність людського буття.
 • Item
  Поняття «особистість вченого»: наука як покликання і професія
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Іщенко, Юрій; Ishchenko, Yuriy; Ищенко, Юрий
  У статті, спираючись на положення доповіді Макса Вебера, прочитаної перед студентами Мюнхенського університету взимку 1918 року, обґрунтовано поняття «особистість вченого». Розкрито соціокультурні, екзистенційні та науково-дискурсивні конотації можливості даного поняття.
 • Item
  Соціально-філософські виміри пізнавального процесу в управлінській діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Гаєвська, Оксана Борисівна; Haievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна
  У статті запропоновано авторське соціально-філософське бачення процесу пізнання в управлінській діяльності з точки зору структурної функціональності кожної складової когнітивного управлінського процесу. У цьому контексті розкрито співвідношення пізнавальної діяльності суб’єкту та об’єкту управління в системі управлінського професіоналізму, котрий, у першу чергу, оцінюється за результативністю управлінських рішень, спрямованих на національно-загальноцивілізаційний рух України.
 • Item
  Етико-економічні концепції якості життя в оцінці добробуту та благополуччя
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Маслікова, Ірина; Maslikova, Iryna; Масликова, Ирина
  У статті здійснено дослідження проблеми оцінки якості життя з урахуванням економічних та неекономічних показників. Розглянуто теорію «суб’єктивного благополуччя» і теорії «об’єктивних характеристик благополуччя», визначено проблеми та перспективи використання критеріїв етичної оцінки добробуту й благополуччя як спільного блага.
 • Item
  Аскетизм як засіб самоздійснення в українській національній традиції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Гудзенко-Александрук, Олена; Hudzenko-Aleksandruk, Olena
  У статті автором зроблено спробу аналізу ролі аскетизму в самореалізації особистості. Відзначено, що сутнісне злиття з Богом здійснюється містико-аскетичним шляхом, який передбачає кропітку роботу в боротьбі з пристрастями.
 • Item
  Професійна етика в підтримці цінностей моралі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Василевська, Тетяна; Vasylevska, Tetyana; Василевская, Татьяна
  У статті здійснено пошук потенціалу професійної етики для підтримки моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Виявлено як небезпеки самоізоляції, які несе в собі професійна етика, так і її потенціал у процесі солідаризації професіоналів, відродження громадських цінностей, підтримки та розвитку моралі.
 • Item
  Взаємовплив міграції і космополітизації у добу глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Саракун, Лариса; Sarakun, Larysa
  У статті здійснено філософський аналіз феномена міграції. Досліджено проблематику міграційних процесів та імміграційної політики. Окреслено специфіку взаємовпливу міграції і космополітизації в умовах глобалізації. Розкрито сутнісні риси феномена космополітизму в контексті сучасності.
 • Item
  Перспективи генеративної поетики: актуалізація проблеми метамови та метаопераціональності у контексті поетики виразності А. К. Жолковського та Ю. К. Щеглова
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Узунова, Наталія; Uzunova, Natalia
  У статті досліджено дескриптивні можливості одного із варіантів генеративної поетики — поетики виразності А. К. Жолковського та Ю. К. Щеглова, яка виникла на межі напрацювань у області генеративної поетики та кібернетики. Використовуючи методи формалізації та аксіоматизації, автор критично розглядає концепт метамови, як він є даним у поетиці виразності, тобто у якості такого, що може бути сформованим на рівні природної мови. У зв’язку з цим, обгрунтовується необхідність формування та використання виключно штучної формальної метамови (а також інваріантних метаопераціональних конструктів), що дозволить розширити дескриптивні компетенції поетики виразності.
 • Item
  Майєвтика: до проблеми методів навчання в західній культурі (філософсько-етичний аспект)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Рогожа, Марія; Rohozha, Mariya
  У статті з’ясовано етичний потенціал майєвтики як версії діалектичного методу, представленого Сократом в якості мистецтва ведення філософської бесіди таким чином, щоб у зіткненні різних точок зору виявити істину.