Collections in this community

Recent Submissions

 • Модель управління ризиками ІТ-проектів на основі знань 

  Ткаченко, М. А.; Tkachenko, М. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з використанням моделей, заснованих на знаннях, в управлінні ризиками ІТ-проектів. Розроблено модель управління ризиками ІТ-проекту, засновану на знаннях, яка на ...
 • Статистичне оцінювання умов зовнішньої торгівлі в Україні 

  Мазур, Маргарита Вікторівна; Mazur, M. V.; Мазур, Маргарита Викторовна; Сіренко, Катерина Вікторівна; Sirenko, К. V.; Сиренко, Екатерина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто підходи до статистичного оцінювання умов торгівлі на зовнішньому ринку України. Проаналізовано відмінності динаміки цінового та кількісного індексів умов зовнішньої торгівлі у різні періоди розвитку ...
 • Статистичний моніторинг надзвичайних екологічних ситуацій техногенного характеру в Україні 

  Галіцина, Ольга Володимирівна; Galitsyna, Olga; Галицына, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Обґрунтовано роль і значення статистичного моніторингу надзвичайних екологічних ситуацій, як важливого стратегічного ресурсу управління. Проведено статистико-аналітичну оцінку наслідків надзвичайних екологічних ситуацій ...
 • Проектування предикторів для економетричних моделей з матрицею спостережень неповного рангу 

  Кутовий, В. О.; Kutovyi, V. O.; Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, O. S.; Катунина, Ольга Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто питання проектування предикторних просторів і розроблення ефективних процедур оцінювання параметрів економетричних моделей із мультиколінеарними змінними. Проведено дослідження альтернативних підходів до ...
 • Мain trends of the insurance services market development in Ukraine 

  Mazurenko, Olga K.; Мазуренко, Ольга Костянтинівна; Мазуренко, Ольга Константиновна; Vashchaiev, Sergii S.; Ващаєв, Сергій Сергійович; Ващаев, Сергей Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  The article analyzes the dynamics and assessment of the structure of the insurance market of Ukraine, defines the problems of effective activity and priority directions of insurance protection development.
 • Моніторинг хмарних сервісів, розгорнутих у багатохмарному середовищі 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsyn, V. K.; Галицын, Владимир Константинович; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті викладено концептуальні засади побудови і функціонування моніторингу хмарних сервісів. Запропоновано модульний підхід до побудови системи моніторінгу діяльності складних і неоднорідних сервісів, які працюють у ...
 • Методологічні аспекти дослідження довгохвильових циклічних процесів в економіці 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Робота присвячена питанням дослідження та моделювання довгих хвиль Кондрат’єва. Побудовано компактну математичну модель циклічної динаміки, що описує траєкторію ВВП залежно від динаміки інвестицій, споживчого попиту та ...
 • Perspective directions of digital transformations in the context of digital economy development 

  Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петрівна; Степаненко, Ольга Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  The article is devoted to the research of digital transformation processes to support the development of the digital economy, including the formation of economics digital assets and the regulatory regulation of the digital ...
 • Формування національної стратегії економічного розвитку в рамках виконання положень Паризького саміту ООН 

  Онищенко, А. М.; Onyshchenko, А. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  На основі теорії оптимального керування запропоновано двосекторну еколого-економічну модель поведінки виробника в умовах встановлених обмежень на емісії парникових газів. При цьому розглядається необхідність виконання ...
 • Agent-based modeling of dynamic supply chain management 

  Milov, O. V.; Мілов, О. В.; Milevskiy, S. V.; Мілевський, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Possibilities of application of multiagent modeling in the process of management of logistic chains are considered in the article. Perspectives of this approach and its advantages are proved. The problems of dynamic supply ...
 • Моделювання процесу розробки корпоративного ВЕБ-ресурсу методами сіткового планування та управління 

  Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, M. M.; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті запропоновано економіко-математичну модель процесів проектування та розроблення корпоративного Веб-ресурсу з урахуванням вартості та трудомісткості етапів його створення в умовах раціонального застосування обмежених ...
 • Концепція логістичного підходу до моделювання макроекономічних процесів управління державою 

  Порохня, В. М.; Porochnya, V. M.; Огаренко, Т. Ю.; Ogarenko, T. Yu. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті здійснено дослідження процесів формування концепції логістичного підходу до моделювання макроекономічних процесів управління державою. Побудовано математичну модель зведеного балансу грошових потоків у секторах ...
 • Синтез механізму інформаційного забезпечення стратегічного управління виробничою системою 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranyk, Z. P.; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Т. М.; Beridze, T. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена питанням дослідження детермінованих і стохастичних зв’язків інформаційного забезпечення управління на засадах теорії виробничих систем, системного аналізу, теорії інформації.
 • Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління об’єктами державної власності 

  Новиков, В. В.; Novikov, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення управління об’єктами державної власності, а також визначено заходи щодо його вдосконалення. Визначено систему показників, що характеризує різні ...
 • Інформаційно-аналітична бізнес-модель інформаційного менеджменту ІТ-підприємства 

  Галахова, Тетяна Олексіївна; Galahova, Tetiana; Галахова, Тетяна Алексеевна; Галахов, Євген М.; Galahov, Evgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Проведено дослідження розподілу часового проміжку від одержання фріланс-заявки до вирішення проблеми на ІТ-підприємстві, що являється важливим індикатором якості роботи ІТ-фахівців підприємства. У результаті дослідження ...
 • Формування функції маржинального доходу підприємства 

  Уштик, Н. М.; Ushtuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті визначено поняття «змінні витрати», охарактеризовано значення змінних витрат у формуванні маржинального доходу підприємства та запропоновано моделі калькулювання собівартості продукції з урахуванням змінних витрат. ...
 • Стохастична модель оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці 

  Бойчук, М. В.; Boychuk, M. V.; Маханець, Л. Л.; Makhanets, L. L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті запропоновано стохастичну модель оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці та проведено її дослідження з використанням стохастичних достатніх умов оптимальності. Встановлено, що для стохастичної ...
 • Методологічні засади моделювання ризику в системі економічної безпеки 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано проблеми економічної безпеки з урахуванням системних характеристик: ризику, стійкості тощо. Обґрунтовано, що методологія моделювання ризику в системі економічної безпеки має спиратися на ...
 • Моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами 

  Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Лисовская, Валентина Петровна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами за допомогою рядів Фур’є.
 • Моделювання процентного ризику міжнародного кредитування 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tatiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Шапошник, Олена Л.; Shaposhnik, Olena; Щекань, Надія Петрівна; Schekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто керування ризиками в процесі міжнародного кредитування включає різні методики і дії, які банк може використовувати з метою зменшення, зокрема, процентного ризику – зниження власних засобів у результаті несприятливих ...

View More