Recent Submissions

 • Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Ярмолюк-Крьок, Катерина (Die Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020-06)
  Мета цієї публікації — упорядкувати наявні і сформувати сучасні уявлення щодо природи трансформацій та трендів розвитку світу праці під впливом низки феноменів сьогодення. Йдеться про різновекторні та суперечливі за ...
 • Суспільний аудит як інструмент соціальної технології 

  Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Перешкоди на шляху формування соціально відповідального суспільства 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetiana; Вонберг, Татьяна Викторовна; Васьківська, Наталія Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Переваги та недоліки окремих інноваційних методів навчання при формуванні професійних компетенцій у майбутніх фахівців 

  Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна (Чернігівський національний технологічний університет, 2018-11-09)
 • Необхідність впровадження інноваційних технологій навчання 

  Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Червінська, Тетяна Михайлівна; Chervinska, T.; Червинская, Татьяна Михайловна (Чернігівський національний технологічний університет, 2018-11-09)
 • Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000-11-17)
  Дисертація містить наукове обгрунтування доцільності оцінювання та підвищення конкурентоспроможності управлінського персоналу як обов’язкової умови і складового елементу забезпечення конкурентоспроможності підприємства та ...
 • Глобальні тенденції у сфері доходів економічно активного населення 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018)
  Досліджено багатовекторні й масштабні зміни у царині доходів економічно активного населення в глобальному вимірі за умов розбудови нової економіки. Подано наукове пояснення впливу на доходи економічно активного населення ...
 • Розвиток договірного регулювання та оцінка його ролі у формуванні політики трудових доходів 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018)
  Здійснено оцінку ролі договірного регулювання у формуванні політики трудових доходів в Україні на національному, галузевому, територіальному та локальному рівнях. Сформульовано напрями розвитку договірного регулювання ...
 • Інноваційні механізми формування політики трудових доходів на засадах гідної праці 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017)
  Обґрунтовано необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму визначення основних параметрів заробітної плати з метою забезпечення гідної оплати праці. Сформульовано інноваційні механізми формування ...
 • Дослідження природи та практики надання соціальних пакетів найманим працівникам 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2013)
  Theoretical and methodological questions of giving benefits to employees were expounded in the article. The nature of the «benefits package» category and the experience of giving benefits at Ukrainian enterprises were ...
 • Теорія компенсацій: сутність, передумови виникнення та поширення на практиці 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2013)
  The essence of concepts «compensation» and «compensation package» has been determined in the article. The article contains the main reasons of their extension in the theory of allocation relations and practice. The differences ...
 • Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  The basic problems of wage organization, lacks of the single tariff net, used for labour payment of workers of budgetary sphere, are expounded in the article. The prospects and possible directions of improvement of labour ...
 • Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних тарифікаційних процедур і грейдування 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2011)
  The essence of labour tariffing, grade and grading have been determined in the article. The article contains the features of projecting of base wage with using of traditional tariffing procedures and grading.
 • Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2009)
  The salary differentiation essence and its forms have been determined in the article. The factors, which influence on the salary level and its structure, are sent. The article contains the problems of the salary objective ...
 • Социальный пакет: природа и место в системе компенсаций 

  Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Світлана Олексіївна (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», 2013)
  Несмотря на повышение интереса ученых к феномену социального пакета, его природа и сущность, мотивационный потенциал, соотношение с другими категориями, характеризующими выплаты и вознаграждения, которые получают ...
 • Remuneration policy in terms of decent work at a regional level 

  Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Wyrwa, Dariusz; Shkoda, Tetiana; Шкода, Тетяна Никодимівна; Шкода, Татьяна Никодимовна (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019)
  The purpose of the paper is to develop indicators and standards for assessing the remuneration policy in terms of decent work at the regional level and to approbate the developed tools for assessing the data of remuneration ...
 • Оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом з використанням інструментарію бенчмаркінгу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Пінчук, Владислав Олександрович; Pinchuk, Vladyslav; Пинчук, Владислав Александрович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою роботи є визначення змістових характеристик системи управління персоналом, розробка методичних засад та оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом банківських установ з використанням інструментарію ...
 • Науково-прикладні засади та інструментарій імплементації нових підходів до побудови єдиної тарифної сітки для оплати праці працівників бюджетної сфери 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
  Метою роботи є розробка науково-прикладних засад та інструментарію імплементації нових тарифних умов оплати праці в практику оплати праці працівників бюджетної сфери. На основі визначених проблем політики оплати праці в ...
 • Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади й індикатори оцінювання 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
  Метою роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад гідної оплати праці та розроблення індикаторів оцінювання політики трудових доходів із погляду реалізації принципів гідної праці на різних рівнях. Обґрунтовано, ...
 • Теоретико-методологічні засади формування компенсаційної стратегії 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (Запорізька державна інженерна академія, 2018)
  На основі дослідження поняття «стратегія» встановлено, що сутність і зміст цього терміна еволюціонували разом із розвитком управлінської науки та змінами в зовнішніх і внутрішніх умовах ведення бізнесу. На підставі ...

View More