Recent Submissions

 • Облік витрат та виходу продукції цеху субпродуктів на м’ясокомбінатах 

  Коцупатрий, Михайло Миколайович; Kotsupatryy, M.; Коцупатрый, Михаил Николаевич; Кушнір, В. О.; Kushnir, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є означення економічної категорії «супутня продукція», висвітлення особливостей обліку та технології виробництва супутньої продукції, у тому числі субпродуктів, дослідження сучасних способів оцінки ...
 • Маркетингорієнтовані кластери у розвитку логістичних систем промислових підприємств 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено закономірності еволюції підходів і концепцій у розвитку логістичних систем. Акцентовано увагу на перспективних напрямках підвищення ефективності логістичної і мережево-кластерної оптимізації взаємодії підприємств. ...
 • Еволюція торговельної політики США у глобальних координатах 

  Туролєв, Г. О.; Turolyev, G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті комплексно проаналізовано основні етапи еволюційного розвитку міжнародної торговельної політики США та розкрито фактори, що обумовлюють її трансформацію у глобальних умовах. Обгрунтовано причини домінування у ...
 • Диференціація регіонального розвитку в Україні 

  Приходченко, Тетяна Анатоліївна; Prykhodchenko, Tetyana; Приходченко, Татьяна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто існуючі теоретико-методичні підходи до соціально-економічної типізації регіонів України. Проаналізовано розвиток областей України, виявлено сучасні диспропорції регіонального розвитку і причини їх ...
 • Проблеми страхування майна сільськогосподарських товаровиробників та шляхи їх вирішення 

  Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Писаренко, Надія В.; Pysarenko, Nadiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено та обґрунтовано практичні рекомендації щодо формування ефективного механізму страхування майна сільськогосподарських товаровиробників. Визначено проблемні моменти страхування сільськогосподарських ...
 • Стратегічний період як інструмент аналітики та управління стратегічною конкурентоспроможністю підприємства 

  Каспірович, А. В.; Kaspirovych, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Представлено авторське бачення характеристики та ролі стратегічного періоду в системі координат стратегічної конкурентоспроможності. Розширено бачення стратегічного періоду з інструмента аналітики до інструменту управління. ...
 • Система урядового фінансового контролю 

  Завистовська, Ганна Іполитівна; Zavystovska, G.; Завистовская, Анна Ипполитовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджується формування дієвої системи урядового фінансового контролю. Система урядового фінансового контролю розглядається як впорядкована сукупність, яка має мету, місію, цільові функції і складається з керованих ...
 • Особливості здійснення інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі 

  Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Кравець, І. В.; Kravets, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В статті було детально опрацьовано питання, пов’язані з особливостями здійснення інноваційної діяльності підприємств агропромислового комплексу. Розглянуті основні засади та принципи державної політики в сільськогосподарській ...
 • Трансформація механізмів інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації 

  Білик, Руслана С.; Bilyk, Ruslana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто особливості та визначені основні чинники забезпечення інноваційного розвитку національних економік в умовах глобалізації. Обгрунтовано, що на сучасному етапі розвитку світового господарства під час ...
 • Науково-методичне забезпечення управління ризиками інноваційної діяльності на промислових підприємствах 

  Гринько, Тетяна В.; Grуnko, Tetyana; Гвініашвілі, Тетяна З.; Gviniashvili, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В статті проаналізовано основні показники інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств. Обґрунтовано необхідність визначення та класифікації ризиків інноваційної діяльності. Доведено, що найбільш доцільним ...
 • Порівняння інноваційності та конкурентоспроможності бізнес-клімату України 

  Кофанов, О. Є.; Kofanov, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розвиток інноваційної складової економіки країни, зокрема стартап-індустрії, є сьогодні першочерговим завданням. Тому мета дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямків розвитку інноваційної політики України для ...
 • Management of creation of innovative values: collaborative paradigm 

  Bezgin, Konstantin; Безгін, Костянтин С.; Kulga, Alexander; Кульга, Олександр О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Adequate reflection of properties and characteristics in created innovative values are not always feasible in terms of the private axiogenesis, which causes the appearance of axiological dissonance as reactions of the ...
 • Сутність і складові організаційного капіталу суб’єктів підприємництва 

  Шеянова, Ю. Д.; Sheianova, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У роботі розглянуто ознаки понять «організаційний капітал» та «структурний капітал». Автором запропоновано використовувати термін «організаційний капітал» для того, щоб позначити усі управлінські активи, які є частиною ...
 • Валютний вплив на параметри розвитку економіки України 

  Полішко, Ганна Г.; Polishko, Ganna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню найбільш актуальних напрямів впливу валютного регулювання на розвиток економіки України. Охарактеризовано рівень відкритості економіки України у співвідношенні із динамікою валютного курсу. ...
 • Родові поселення як соціально-екологічні рушії конкурентоспроможності в агробізнесі 

  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.; Кільніцька, О. С.; Killytska, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розкрито сучасні форми й особливості соціально-екологічного розвитку сільських територій та конкурентоспроможного агробізнесу. Проаналізовано механізми реалізації завдань активізації багатофункціонального розвитку ...
 • Конкурентна позиція підприємства: ідентифікація за чотирьохпроекційним підходом 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Горбатько, А. О.; Gorbatko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті запропоновано комплексний підхід щодо ідентифікації конкурентної позиції підприємства на основі ключових положень ресурсного підходу, зокрема: розкрито сутність та узагальнено фактори, що визначають конкурентну ...
 • Впровадження концепції бережливого виробництва: теоретичні та прикладні аспекти 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Рєпін, Кирило С.; Riepin, Kirill (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В умовах глобалізації світової економіки в Україні виникає необхідність формування прогресивних моделей розвитку підприємства, таких як концепція бережливого виробництва. В роботі досліджено теоретичні аспекти розвитку ...
 • Реклама як засіб підвищення конкурентоспроможності бренду 

  Олексієнко, О. П.; Oleksiienko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню використання реклами у різних медіа-каналах з метою донесення конкурентних переваг компанії до потенційних споживачів, максимальної передачі рівня конкурентоспроможності підприємства у ...
 • Теоретичні засади здійснення публічних закупівель 

  Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, N.; Конащук, Надежда Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто теоретичну базу здійснення публічних закупівель, визначено основні поняття, якими оперуються при їх здійсненні, з'ясовано роль закупівель в економіці країни, наведена класифікація. Виявлено основі ...
 • Мотиваційний профіль працівників як інструмент забезпечення структурної адаптивності компанії 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Савосюк, Анна І.; Savosiuk, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  За результатами дослідження було ідентифіковано загальні тенденцій трансформації компаній в цифровій економіці, успішність яких залежить від мотивації працівників. Найбільш значимими з них є наступні: кар'єра і навчання у ...

View More