Recent Submissions

 • Право довірчої власності в англо-американській та континентальній системах права: порівняльно-правова характеристика 

  Рябчинська, Анастасія О.; Riabchynska, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті аналізується інститут права довірчої власності в англо-американській та континентальній системах права, здійснюється порівняльна характеристика зазначеного інституту в межах двох систем права.
 • Недоліки системи надання безоплатної вторинної допомоги та аналіз зарубіжного досвіду при усуненні визначених помилокк 

  Пудкалюк, К. О.; Pudkalyuk, K. O.; Габрись, О. М.; Habris, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті висвітлено проблеми, які існують у системі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зазначається, що безоплатна правова допомога — один із необхідних елементів правової держави, на яку покладено обов’язок ...
 • Сучасний стан правового регулювання двостороннього економічного співробітництва між Україною та Республікою Чорногорія 

  Міловіч, Предраг; Milovich, P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В даній статті досліджується сучасний стан правового регулювання двостороннього економічного співробітництва між Україною та Республікою Чорногорія. Враховуючи різні історичні періоди укладення міжнародних договорів між ...
 • Правове регулювання експортної діяльності в Україні 

  Комарницький, Д. С.; Komarnytskyi, D. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В даній статті досліджуються питання правового регулювання експортної діяльності в Україні та державної підтримки експорту товарів, робіт та послуг українського походження. Зроблено висновок про те, що сучасний політичний ...
 • Реформування органів нотаріату в Україні: проблеми та перспективи 

  Богатир Ю. В.; Bohatyr, Y.; Гордієнко, К. О.; Hordiienko, K.; Петришина, В. А.; Petryshyna, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню нотаріату в Україні. З’ясовано процес генезису нотаріату, його актуальні проблеми та напрацьовані пропозиції щодо покращення функціонування та правового регулювання діяльності нотаріату в Україні.
 • Захист прав та інтересів іноземних інвесторів в Україні 

  Атаманчук, Л. Р.; Atamanchuk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В даній статті досліджені питання захисту прав та інтересів іноземних інвесторів у системі правового регулювання іноземного інвестування в Україні, розглянута система державних гарантій захисту іноземних інвестицій.
 • Юридичні факти у системі цивільних процесуальних правовідносин 

  Ярошенко, Ірина Станіславівна; Yaroshenko, I. S.; Ярошенко, Ирина Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовані теоретичні питання поняття, значення та місця юридичних фактів у системі цивільних процесуальних правовідносин, їх вплив на розвиток цивільного процесу; взаємозв’язок юридичного факту з об’єктом та ...
 • Заходи процесуального примусу в господарському процесуальному праві 

  Чернега, Віталій Миколайович; Cherneha, Vitalii; Чернега, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті пропонується авторська дефініція заходів процесуального примусу в господарському процесуальному праві та виокремлюються їх ознаки. Розкривається система («квартет») заходів процесуального примусу в господарському ...
 • Адаптація права України до європейських стандартів охорони прав осіб із психічними розладами 

  Майданик, Наталія Іванівна; Maydanyk, N. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню питань адаптації права України до європейських стандартів охорони прав осіб із психічними розладами. Розглядаються cучасний стан і тенденції охорони прав осіб із психічними розладами, як осіб ...
 • Право власності на бездокументарні цінні папери з погляду сучасних концепцій власності 

  Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті аналізуються проблеми права власності на бездокументарні цінні папери як майнові, але нематеріальні об’єкти цивільних прав. Авторка розглядає цю проблему у світлі концепцій «майнової», «неречової» та «віртуальної» ...
 • Принципи спадкового права як основа правової політики в сфері спадкування 

  Заіка, Юрій Олександрович; Zaika, Y. O.; Заика, Юрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядаються питання побудови системи принципів спадкового права, особливості їх реалізації та напрями розвитку спадкового законодавства.
 • Європейські цінності та питання імплементації Угоди про асоціацію України–ЄС 

  Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushnyi, Sergiy; Ратушный, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядаються європейські цінності як основа і мета європейської інтеграції в їх зв’язку з конституційним розвитком ЄС. Здійснюється спроба визначити правові аспекти впливу європейських цінностей на імплементацію ...
 • Контрольно-наглядова діяльність Міністерства освіти і науки України: теорія та практика 

  Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми реалізації контрольно-наглядової форми публічного адміністрування Міністерства освіти і науки України. Виокремлено та охарактеризовано види та окремі форми контролю — ...
 • Форми публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України: теоретико-правові аспекти 

  Богданець, Аліна Вікторівна; Bohdanets, Alina; Богданец, Алина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовані теоретичні та правові аспекти форм публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України, здійснено класифікацію основних форм публічного управління у цій сфері.
 • Правові питання реалізації окремих проектів Європейського інвестиційного банку в Україні 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті дається правовий аналіз практичних питань, пов’язаних з реалізацією окремих проектів ЄІБ в Україні, зокрема Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма ...
 • Контроль громадянського суспільства за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України: сутність та система 

  Климюк, Олена Федорівна; Klymiuk, O. F.; Климюк, Елена Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджуються поняття та система контролю громадянського суспільства за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України. Обґрунтовується розмежування понять «цивільний контроль», «громадський контроль», «недержавний ...
 • Адміністративно-правові засади міжнародної інвестиційної діяльності 

  Омельченко, Андрій Володимирович; Omelchenko, Andrii; Омельченко, Андрей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В даній статті досліджуються адміністративно-правові засади міжнародної інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України. Окрема увага приділена питанням державної інвестиційної політики, правового режиму ...
 • Реалізація функцій фінансового права: проблеми та перспективи 

  Дмитренко, Емілія Станіславівна; Dmytrenko, Emiliia; Дмитренко, Эмилия Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено зміст регулятивної та охоронної функцій фінансового права та особливості їх реалізації за сучасних умов. Проаналізовано проблеми, що впливають на ефективність реалізації зазначених функцій фінансового ...
 • Якість та ефективність законодавства: співвідношення понять 

  Риндюк, Віра Іванівна; Ryndiuk, Vira; Рындюк, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядається проблема співвідношення таких понять як якість та ефективність законодавства, аналізуються вимоги, яким має відповідати якісне та ефективне законодавство, способи, за допомогою яких можна оцінити ...
 • Судові статути 1864 р. і досвід їх законотворення 

  Самойленко, О. О.; Samoilenko, O. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі аналізується стан судової системи напередодні реформ, висвітлюється процес проектування і підготовки Судової реформи 1864 року, розкривається прогресивність поглядів реформаторів в ході роботи — з урахуванням ...

View More