Collections in this community

Recent Submissions

 • Бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів 

  Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою є ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з ПДВ розпорядниками бюджетних коштів. Методологія. Автором використано абстрактно-логічний метод (у процесі ...
 • Організація бухгалтерського обліку виплат військовослужбовцям 

  Томчук, Юлія Юріївна; Tomchuk, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити чинну структуру виплат військовослужбовцям, їх класифікацію відповідно до НП(С)БОДС, з метою вдосконалення структури та механізму виплат військовослужбовцям. Методологія. У процесі дослідження ...
 • Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти 

  Сушко, Наталія Іванівна; Sushko, Natalia; Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та представлення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової ...
 • Сучасний стан будівельної галузі України та роль тимчасових будівель і споруд 

  Половинець, Діана Віталіївна; Polovynets, Diana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Проаналізувати вплив будівельної галузі на розвиток економіки країни та виокремити проблемні питання аналізу витрат на тимчасові будівлі (споруди) у будівництві та їх обліку. Методологія. Для досягнення ...
 • Аналіз балансу підприємства з метою забезпечення інформацією кредиторів 

  Мощенський, Семен Геннадійович; Moshchenskyі, Semen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Виробити пропозиції щодо подальшого розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Методологія. У процесі дослідження методики аналізу фінансового стану підприємства ...
 • Комплексний аналіз фінансової звітності (Due Diligence) як стратегічний імператив корпоративного управління 

  Калітенко, Дарина Олександрівна; Kalitenko, Daryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Проаналізувати та систематизувати процедури комплексного аналізу фінансової звітності, напрями, прийоми організації та методики аналізу фінансової звітності підприємств. Дослідити проблеми методики та ...
 • Управлінський аналіз інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження полягає у розробленні комплексної процедури аналізу інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання по стадіях бізнес-процесів (постачання, виробництво, збут) для локалізації джерел ...
 • Особливості управлінського обліку витрат в установах державного сектору 

  Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити методичні підходи ведення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності, визначити основні завдання управлінського обліку витрат, уточнити сутність центрів відповідальності та ...
 • Переваги інтегрованої звітності підприємства 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (2018)
  Мета дослідження. Аналіз переваг інтегрованої звітності з метою виділення її особливостей серед інших видів звітності для впровадження у практику вітчизняного звітування. Методологія. Теоретико-методологічною основою ...
 • Державний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Майстер, Анна Володимирівна; Maister, Anna; Майстер, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз поточного стану державного сектору економіки України та визначення ключових перспектив його розвитку. Методологія. Для вирішення поставлених завдань у статті використано ...
 • Регулювання процесів концентрації в банківській системі України 

  Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, Kateryna; Сутормина, Екатерина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11-21)
  Мета дослідження. Поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській системі України. Методологія. Використано абстрактно-логічний ...
 • Динамічна модель циклічного розвитку економіки: монетарний трансмісійний механізм 

  Чершнев, Юрій Вікторович; Chershnev, Yurii; Чершнев, Юрий Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідження динамічного взаємозв’язку між товарним та грошовим ринками через вплив монетарного трансмісійного механізму. Виявлення особливостей трансформації та ключових чинників монетарних передавальних ...
 • Застава в інвестиційному кредитуванні: світовий досвід та вітчизняна практика 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є розгляд теоретичних та методичних аспектів забезпечення банківських кредитів заставою та розробка рекомендацій щодо вдосконалення використання даного інструменту, як інструменту ...
 • Ризики банківського кредитування в Україні: чинники, реалії та напрямки удосконалення управління 

  Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз реального рівня ризиків банківського кредитування в Україні, визначення їх основних чинників та надання рекомендацій щодо удосконалення управління ризиками кредитування в ...
 • Світові тенденції проектного фінансування інфраструктури 

  Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою статті є розробка методологічних засад проектного фінансування інфраструктурних проектів на принципах державно-приватного партнерства та практичних підходів у використанні даного механізму. Методологія. ...
 • Вдосконалення фінансування вищої освіти в Україні 

  Малік, Євгенія Олександрівна; Malik, Yevgeniya; Малик, Евгения Александровна; Білінець, Марина Юріївна; Bilinets, Marina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідження проведене з метою дослідження сучасного стану вищої освіти в Україні та пошук можливих альтернативних джерел її фінансування. Методологія. Розглянуто сучасні тренди розвитку вищої освіти в ...
 • Концептуальні засади ідентифікації та оцінювання ризиків фінансової інтеграції 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, A. V.; Никитин, Андрей Валерьевич; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentuna; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Сформувати науково-методичні підходи до ідентифікації специфічних ризиків фінансової інтеграції та каналів їх розповсюдження. Методологія. Авторами було досліджено сутність, передумови виникнення та види ...
 • Боргова стійкість України: теоретичний аспект, поточний стан 

  Кондро, Павло Володимирович; Kondro, Pavlo; Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivnyi, Volodymyr; Хлевной, Владимир Кириллович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття теоретичних засад та практичних аспектів боргової стійкості держави, проблеми оцінки її рівня та знаходження шляхів зміцнення. Методологія. Для досягнення поставленої мети ...
 • Податкова децентралізація в Україні: проблеми імплементації та шляхи їх вирішення 

  Сарнецька, Яна Анатоліївна; Sarnetska, Yana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Виявити проблеми податкової децентралізації в Україні та обґрунтувати напрями їх вирішення. Методологія. В основі методології дослідження покладено системний підхід, відповідно до якого податкова ...
 • Платіжний календар в системі управління ліквідністю банку 

  Брегеда, Олена Анатоліївна; Bregeda, Olena; Брегеда, Елена Анатольевна; Савлук Ірина Сергіївна; Savluk, Iryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є формування методологічних засад складання платіжного календаря та його використання при управлінні грошовими потоками банку. Методологія. Для досягнення мети використовувались підходи ...

View More