Collections in this community

Recent Submissions

 • Система власних ресурсів у формуванні бюджету Європейського Союзу 

  Бояр, Андрій Олексійович; Boyar, Andriy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті здійснено структурний і критичний аналіз базового складника дохідної частини бюджету ЄС — системи власних ресурсів. Зокрема розглянуто етапи формування, структура, правові та інституційні механізми функціонування ...
 • Теоретичний арсенал європейської промислової інтеграції 

  Мачок, Євгеній Вікторович; Machok, Yevheniy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У даній статті досліджено ключові теорії європейської промислової інтеграції, проводиться їх порівняльне співставлення. Проведено детальний аналіз основних підходів до вивчення та пояснення інтеграції промислових комплексів ...
 • Механізми транснаціоналізації людського ресурсу 

  Гурова, Юлія Сергіївна; Hurova, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті проаналізовано сутність та рівні процесу транснаціоналізації людського ресурсу. Розкрито форми прояву процесів транснаціоналізації людського ресурсу на мікро-, державному, регіональному та глобальному рівнях. ...
 • Трансформація економічної природи соціальних послуг на постіндустріальному етапі розвитку світового господарства 

  Брикова, Ірина Володимирівна; Brykova, Iryna; Гафарова, Каріне; Hafarova, Karine (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті визначено ключові чинники формування системи соціальних послуг в умовах постіндустріального суспільства. Детально проаналізовано та систематизовано сучасні теоретичні підходи щодо визначення сутності категорії ...
 • Фінансові інструменти стимулювання науково-технологічної діяльності: світова практика та українські реалії 

  Чернявська, Олена Іванівна; Cherniavska, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті здійснено системне дослідження фінансових (податкових, амортизаційних, кредитних та ін.) інструментів стимулювання науково-технологічної діяльності в загальному та в розвинених країнах світу (США, Німеччині, ...
 • Забезпечення національних економічних інтересів України в умовах COT 

  Фостик, Богдан Володимирович; Fostyk, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У роботі встановлено стратегічні напрямки реалізації заходів протекціоністської політики, визначено структуру та зміст комплексу заходів щодо забезпечення національних економічних інтересів України в умовах членства в COT. ...
 • Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності і міжнародних ринків 

  Сацик, Володимир Іванович; Satsyk, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядаються теоретико-методологічні засади антициклічного регулювання економіки країн в умовах глобалізації світової економіки. Аналізуються досвід практичної реалізації антициклічної політики у високорозвинених ...
 • Експортна стратегія в сучасній системі державного управління 

  Іващук, Сергій Петрович; Ivaschuk, Serhiy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розкрито теоретичні підходи до трактування та формування поняття ієрархії макростратегій та одного з її найважливіших елементів — експортної стратегії. Наведено критичне дослідження існуючих наукових праць присвячених ...
 • Комплексна методика розробки моделі квантифікованої оцінки процесу транснаціоналізації 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Гуртов, Денис; Hurtov, Denys (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті досліджено теоретичні основи транснаціоналізації, особливості її розвитку на основі вивчення світового досвіду теорії і практик; систематизовано методичні підходи до визначення економічної категорії «транснаціоналізація» ...
 • Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Стукало, Наталія Вадимівна; Stukalo, Natalia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто актуальні проблеми комплексного вимірювання рівня фінансової глобалізації країн світу. Досліджено методологічні засади та інструментарій оцінювання як економічної глобалізації у цілому, так і її фінансової ...
 • Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Дамаскіна, Марина Валеріївна; Damaskina, Maryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розкрито концептуальні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціоальних корпорацій у сучасних умовах. Оскільки використовувані в практиці міжнародного менеджменту моделі управління інвестиційними ...