Collections in this community

Recent Submissions

 • Математичне моделювання діяльності та оцінка ефективності суб’єкта електронної комерції 

  Стець, О. В.; Кононенко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-12)
  Впровадження інформаційних технологій в управління економікою на макро- та мікрорівнях є одним з головних чинників підвищення ефективності виробництва та забезпечення розвитку економіки. Впровадження комп’ютерних технологій ...
 • Багаторівнева система комплексної інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності студентів 

  Давидюк, Тамара Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-05)
  У статті описано технологія реалізації першого рівня багаторівневої системи інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності студентів в університеті — електронного журналу.
 • Тендеції розвитку ринку засобів інформаційної безпеки в економіці 

  Бєгун, Анатолій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-11)
  Стаття присвячена аналізу ринку розвитку засобів інформаційної безпеки діяльності економічних систем. Основна увага приділяється безпеці хмарних технологій для корпоративних клієнтів. Цей процес повинен існувати в умовах ...
 • Дослідження економічної ефективності інвестування для відтворення родючості ґрунтів 

  Ткач, Олег Валентинович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-27)
  У статті розроблено математичну модель економічних процесів відтворення родючості грунтів. Досліджено собівартість, реінвестування та фінансові результати хімічної меліорації грунтів при різних обсягах вкладень. Показано ...
 • Адаптивне моделювання обсягів тіньової економіки України 

  Семашко, Катерина Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-27)
  Розглянуто кілька математичних моделей, які описують взаємозв’язок легальної та тіньової економіки України. За допомогою якісного і кількісного аналізу динамічних моделей побудовано інтегральні криві та фазові портрети, ...
 • Деякі питання визначення критичних параметрів у кеш-менеджменті банкоматної мережі 

  Іващенко, Л. В.; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьева (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-11)
  У статті розроблено математичну модель управління залишком готівкових коштів у банкоматі з використанням теорії управління запасами.
 • Методичні положення щодо оцінки фінансових ризиків державно-приватного партнерства в морських портах 

  Ширяєва, Л. В.; Афанасьєва, О. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-18)
  Представлено підхід до оцінки фінансових ризиків державно-приватних проектів розвитку морських портів, що враховує специфіку портової виробничої діяльності.
 • Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках 

  Хохлов, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-12)
  У статті розглянуто різні стратегії пасивного та активного управління портфелем акцій великих компаній на ринку акцій США у 2006—2011 роках. Показано, що стратегія mean-variance оптимізації з використанням історичних даних ...
 • Мультифрактальний аналіз фондового ринку 

  Сірош, А. В.; Семьонов, Дмитро Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-17)
  У статті пропонуються сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем. Аналізується застосування мультифрактального аналізу до дослідження динаміки світового фондового ринку на прикладі фондових індексів ...
 • Моделювання стану забруднення довкілля під впливом теплоенергоцентралі 

  Скляренко, О. В.; Золотаренко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-26)
  У даній статті досліджуються процеси забруднення довкілля від викидів ТЕЦ–5 м. Києва, розроблено стохастичні моделі для визначення допустимо можливих викидів оксидів вуглецю, азоту та сполук сірки в компонентах урбоекосистеми, ...
 • Аналіз динаміки структури та оцінки структурних коливань у демографічних процесах 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-05)
  У роботі розглядаються системи з квадратичною правою частиною та асимптотично стійкою матрицею лінійного наближення. Системи записуються в спеціальному уніфікованому векторно-матричному вигляді. Запропоновано алгоритм ...
 • Моделювання стратегії розвитку підприємства 

  Суслов, Олег Павлович; Тішков, Богдан Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-15)
  У статті здійснено моделювання стратегії екстенсивного та інтенсивного розвитку підприємства за рахунок прибутку від його основної діяльності.
 • Адаптивна модель нелінійної динаміки функціонування комерційного банку 

  Коляда, Юрій Васильович; Харламов, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-17)
  Наявні в літературі математичні моделі економічної динаміки розподілено на 3 групи, дотримуючись принципу вкладених відрізків — кожна наступна охоплює попередню. Співставляються результати моделювання з використанням моделей ...
 • Оцінка придатності корпоративних програмних додатків для переходу на хмарні обчислення 

  Камінський, Олег Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13)
  У статті розглянуто використання методики Analytic Hierarchy Process для оцінки придатності корпоративних програмних застосувань для роботи в хмарі, запропоновано покроковий підхід для визначення придатності корпоративних ...
 • Прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі фінансової звітності підприємства 

  Долінський, Леонід Борисович; Піскунова, Олена Валеріївна; Горкун, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-22)
  У статті розроблено модель прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі економетричних моделей і методу імітаційного моделювання. Створено програмний засіб для вирішення конкретної задачі для ...
 • Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації 

  Долінська, Є. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-22)
  Розглядаються актуальні питання розробки комплексу моделей для визначення часових та ймовірнісних показників оцінювання надійності (кредитного ризику) купонних облігацій з припустимим простроченням оплати на кожному етапі ...
 • Бізнес-планування в умовах нестійкої економічної ситуації 

  Давиденко, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
  У статті запропоновано концепцію використання імітаційного моделювання з метою поліпшення результативності процесу бізнес-планування в умовах невизначеності та значній долі ризику. Проведено аналіз оцінки привабливості ...
 • Моделювання процесів розподілу інвестиційних ресурсів у регіональному промисловому комплексі 

  Глущевський, В. В.; Мержинський, Є. К.; Ісаєнко, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-06)
  Розроблено систему економіко-математичних моделей формування ефективної стратегії інвестування. Це дозволяє оцінити еколого-економічну ефективність розвитку регіонального промислового комплексу при різних варіантах ...
 • Інформаційно-ентропійний аналіз системи показників торгів на фондовій біржі 

  Глущевський, В. В.; Ісаєнко, О. М.; Ісаєнко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-06)
  Запропонований новий підхід до багатовимірного аналізу системи показників торгів на фондовій біржі. Підхід базується на науковому положенні, що найінформативніші показники торгів попереджають про зміни курсової вартості ...
 • Вплив банківської системи на інноваційний розвиток економіки 

  Степаненко, Ольга Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-26)
  У статті розглянуто сучасні тенденції економічного розвитку України, досліджено проблеми фінансування економічних змін, визначено роль банківської системи в процесах інноваційного розвитку й становленні нових економічних ...

View More