Випуск № 87

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Математичне моделювання діяльності та оцінка ефективності суб’єкта електронної комерції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-12) Стець, О. В.; Кононенко, А. В.
  Впровадження інформаційних технологій в управління економікою на макро- та мікрорівнях є одним з головних чинників підвищення ефективності виробництва та забезпечення розвитку економіки. Впровадження комп’ютерних технологій і автоматизація управління підприємством робить можливим виникнення нових форм організації виробництва, що дає базис для функціонування віртуальних підприємств та електронної комерції. Стаття присвячена оцінці ефективності діяльності підприємства, яке починає працювати в сегменті електронної комерції. В якості критерію оптимізації обрано час, протягом якого здійснюється діяльність підприємства. При пошуку найраціональнішого маршруту враховується середнє число замовлень на продукцію, середній час виконання замовлення, середнє число замовлень у черзі, а також потенціал підприємства, виручка від реалізації продукту, обсяг інвестицій і виробничі витрати. Методика полягає у побудуванні балансової моделі, яка враховує всі найнеобхідніші показники ефективності. Математична модель представлена у вигляді системи з трьох диференційних рівнянь із застосуванням елементів теорії масового обслуговування.
 • Item
  Багаторівнева система комплексної інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності студентів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-05) Давидюк, Тамара Володимирівна
  У статті описано технологія реалізації першого рівня багаторівневої системи інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності студентів в університеті — електронного журналу.
 • Item
  Аналіз динаміки структури та оцінки структурних коливань у демографічних процесах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-05) Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна
  У роботі розглядаються системи з квадратичною правою частиною та асимптотично стійкою матрицею лінійного наближення. Системи записуються в спеціальному уніфікованому векторно-матричному вигляді. Запропоновано алгоритм оцінки області стійкості в фазовому просторі нульового положення рівноваги системи з квадратичною правою частиною. Алгоритм заснований на використанні другого методу Ляпунова з функцією квадратичного виду.
 • Item
  Моделювання стратегії розвитку підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-15) Суслов, Олег Павлович; Тішков, Богдан Олександрович
  У статті здійснено моделювання стратегії екстенсивного та інтенсивного розвитку підприємства за рахунок прибутку від його основної діяльності.
 • Item
  Тендеції розвитку ринку засобів інформаційної безпеки в економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-11) Бєгун, Анатолій Володимирович
  Стаття присвячена аналізу ринку розвитку засобів інформаційної безпеки діяльності економічних систем. Основна увага приділяється безпеці хмарних технологій для корпоративних клієнтів. Цей процес повинен існувати в умовах збалансованого дійства: безпека—витрати.
 • Item
  Дослідження економічної ефективності інвестування для відтворення родючості ґрунтів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-27) Ткач, Олег Валентинович
  У статті розроблено математичну модель економічних процесів відтворення родючості грунтів. Досліджено собівартість, реінвестування та фінансові результати хімічної меліорації грунтів при різних обсягах вкладень. Показано економічну ефективність і доцільність інвестування цих процесів за власні кошти.
 • Item
  Адаптивне моделювання обсягів тіньової економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-27) Семашко, Катерина Анатоліївна
  Розглянуто кілька математичних моделей, які описують взаємозв’язок легальної та тіньової економіки України. За допомогою якісного і кількісного аналізу динамічних моделей побудовано інтегральні криві та фазові портрети, що дають змогу дослідити можливі варіанти розвитку подій.
 • Item
  Деякі питання визначення критичних параметрів у кеш-менеджменті банкоматної мережі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-11) Іващенко, Л. В.; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьева
  У статті розроблено математичну модель управління залишком готівкових коштів у банкоматі з використанням теорії управління запасами.
 • Item
  Методичні положення щодо оцінки фінансових ризиків державно-приватного партнерства в морських портах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-18) Ширяєва, Л. В.; Афанасьєва, О. К.
  Представлено підхід до оцінки фінансових ризиків державно-приватних проектів розвитку морських портів, що враховує специфіку портової виробничої діяльності.
 • Item
  Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-12) Хохлов, В. Ю.
  У статті розглянуто різні стратегії пасивного та активного управління портфелем акцій великих компаній на ринку акцій США у 2006—2011 роках. Показано, що стратегія mean-variance оптимізації з використанням історичних даних створює вартість у порівнянні з пасивними стратегіями та дає значно кращі результати, ніж активна стратегія випадкового вибору. Якщо замість історичних даних використовувати прогнози, то покращення результатів не спостерігається, навіть якщо ми припустимо, що у 60% випадків прогнози є точними.
 • Item
  Мультифрактальний аналіз фондового ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-17) Сірош, А. В.; Семьонов, Дмитро Євгенович
  У статті пропонуються сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем. Аналізується застосування мультифрактального аналізу до дослідження динаміки світового фондового ринку на прикладі фондових індексів США, Європи, Австралії та України.
 • Item
  Моделювання стану забруднення довкілля під впливом теплоенергоцентралі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-26) Скляренко, О. В.; Золотаренко, О. В.
  У даній статті досліджуються процеси забруднення довкілля від викидів ТЕЦ–5 м. Києва, розроблено стохастичні моделі для визначення допустимо можливих викидів оксидів вуглецю, азоту та сполук сірки в компонентах урбоекосистеми, проведено розрахунки концентрацій забруднюючих речовин на сьогодні та наступні 5 років із застосуванням комп’ютерного прикладного пакету Mathcad, на основі яких зроблені висновки щодо впливу ТЕЦ на довкілля.
 • Item
  Адаптивна модель нелінійної динаміки функціонування комерційного банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-17) Коляда, Юрій Васильович; Харламов, А. О.
  Наявні в літературі математичні моделі економічної динаміки розподілено на 3 групи, дотримуючись принципу вкладених відрізків — кожна наступна охоплює попередню. Співставляються результати моделювання з використанням моделей кожної групи, аналіз яких сприяє формуванню нових вимог для дієвого прогнозування.
 • Item
  Оцінка придатності корпоративних програмних додатків для переходу на хмарні обчислення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13) Камінський, Олег Євгенович
  У статті розглянуто використання методики Analytic Hierarchy Process для оцінки придатності корпоративних програмних застосувань для роботи в хмарі, запропоновано покроковий підхід для визначення придатності корпоративних застосувань для роботи в хмарі, грунтуючись на методиці Analytic Hierarchy Process(AHP).
 • Item
  Прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі фінансової звітності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-22) Долінський, Леонід Борисович; Піскунова, Олена Валеріївна; Горкун, О. О.
  У статті розроблено модель прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі економетричних моделей і методу імітаційного моделювання. Створено програмний засіб для вирішення конкретної задачі для оцінювання ефективності та ризикованості реальних інвестицій у підприємства хлібо-пекарської галузі, здійснено аналіз прогнозованих результатів інвестиційних проектів.
 • Item
  Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-22) Долінська, Є. Б.
  Розглядаються актуальні питання розробки комплексу моделей для визначення часових та ймовірнісних показників оцінювання надійності (кредитного ризику) купонних облігацій з припустимим простроченням оплати на кожному етапі в умовах обмеженої вхідної інформації. Розроблені з використанням математичного апарату поглинаючих ланцюгів Маркова моделі дозволяють визначити низку показників оцінювання надійності купонної облігації, щонадають інвесторові важливу інформацію щодо кредитно-інвестиційної якості боргового цінного паперу та дозволяють прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності інвестування у певний фінансовий інструмент.
 • Item
  Бізнес-планування в умовах нестійкої економічної ситуації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25) Давиденко, М. М.
  У статті запропоновано концепцію використання імітаційного моделювання з метою поліпшення результативності процесу бізнес-планування в умовах невизначеності та значній долі ризику. Проведено аналіз оцінки привабливості інвестиційного проекту з використанням статистичних випробувань за методом Монте—Карло.
 • Item
  Моделювання процесів розподілу інвестиційних ресурсів у регіональному промисловому комплексі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-06) Глущевський, В. В.; Мержинський, Є. К.; Ісаєнко, О. М.
  Розроблено систему економіко-математичних моделей формування ефективної стратегії інвестування. Це дозволяє оцінити еколого-економічну ефективність розвитку регіонального промислового комплексу при різних варіантах інвестиційної політики регіону.
 • Item
  Інформаційно-ентропійний аналіз системи показників торгів на фондовій біржі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-06) Глущевський, В. В.; Ісаєнко, О. М.; Ісаєнко, О. О.
  Запропонований новий підхід до багатовимірного аналізу системи показників торгів на фондовій біржі. Підхід базується на науковому положенні, що найінформативніші показники торгів попереджають про зміни курсової вартості фінансових активів. На методології інформаційно-ентропійного аналізу показників торгів розроблено систему індикаторів критичних подій на фондовому ринку, яка дозволяє підвищити ефективність управління фінансовими активами.
 • Item
  Вплив банківської системи на інноваційний розвиток економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-26) Степаненко, Ольга Петрівна
  У статті розглянуто сучасні тенденції економічного розвитку України, досліджено проблеми фінансування економічних змін, визначено роль банківської системи в процесах інноваційного розвитку й становленні нових економічних відносин, розроблено концепцію організації взаємодії банків і організацій науково-технічної та інноваційної сфери.