Collections in this community

Recent Submissions

 • Криптографічний аналіз алгоритму DES 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Меднікова, М. В.; Mednikova, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Сьогодні це дуже важлива безпека під час передачі даних. Оскільки все сьогодні передається через Інтернет, дуже ймовірно, що наші дані будуть взяті та використані. Ми провели міні-програмне забезпечення на мові c #, яке ...
 • Методологічні засади щодо вибору IDS/IPS для організацій 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Полторак, В. І.; Poltorak, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виявлення вторгнень в комп’ютерні системи — це процес моніторингу подій, які відбуваються в комп’ютерній системі або мережі, та аналізу їх на предмет можливих інцидентів, що є порушеннями або загрозами порушенню політики ...
 • Використання краудсорсингу в логістиці «останньої милі», як спосіб підвищення якості обслуговування клієнтів 

  Карпунь, О. В.; Karpun, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті виявленіо існуючі проблеми логістики «останньої милі» та запропоновано власне бачення щодо їх вирішення, зокрема за допомогою використання краудсорсингу. Зазначено, що логістика «останньої милі», яка зазвичай ...
 • Інформаційна підтримка реалізації задачі визначення оптимального маршруту перевезень 

  Загоровська, Л. Г.; Zahorovska, L.; Стрелець, Є. В.; Strelets, Yevheniia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі розглянуто питання значимості використання логістичної системи в діяльності підприємств харчової промисловості, подано перелік ключових задач логістики, серед яких виділено задачу транспортної логістики — визначення ...
 • Оптимальне планування заходів удосконалення діяльності підприємств з урахуванням оцінок експертів у таблицях SWOT та PLIE 

  Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Одним з актуальних методів планування діяльності організацій є метод SWOT-аналізу. Сутність даного методу полягає у формуванні матриці оцінок властивостей об’єкту дослідження, що є засобом структурування та формалізації ...
 • Фрактальний та мультифрактальний аналіз сучасного стану світових фондових ринків 

  Данильчук, Г. Б.; Danylchuk, H. B. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Фондові ринки є складними системами і дослідження їх із застосуванням традиційних нелінійних методів не дає можливості отримати адекватні результати. Використання в комплексі таких нелінійних методів, як фрактальний і ...
 • Удосконалення системи класифікаційних ознак логістичної інфраструктури 

  Григорак, М. Ю.; Hryhorak, M. Yu; Овдієнко, О. В.; Ovdiienko, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Ефективне використання ресурсного потенціалу інфраструктурної системи є одним з основоположних факторів росту та прогресу національного господарства, тому логістична інфраструктура, що є її складовою, нами розглядається ...
 • Тенденції та прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України 

  Гращенко, І. С.; Hrashchenko, I. S.; Донець, А. Г.; Donets, A. G.; Онопрієнко, О. Д.; Onoprienko, O. D. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Проведено дослідження особливості зовнішньоекономічної діяльності в умовах активної інтеграції країни в європейський простір. Проведено прогнозування ...
 • Багатокритеріальна оптимізація з використанням показникових функцій 

  Галузинський, Георгій Петрович; Galuzinsky, G. P.; Галузинский, Георгий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Розглянуто інтерактивну процедури, яка дозволяє вирішувати безперервні задачі багатокритеріальної оптимізації без необхідності апріорного встановлення серед заданих критеріїв головного, або заміни цих критеріїв деякою ...
 • Системний аналіз організації моніторингу хмарних платформ 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Галиціна, Ольга Володимирівна; Galitsina, O. V.; Галицына, Ольга Владимировна; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій організації систем моніторингу хмарних платформ у сучасних умовах, із застосуванням системного підходу в якості методологічної бази дослідження моніторингу хмарних ...
 • Системний аналіз інвестиційної політики України 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Гриценко, К. А.; Hrytsenko, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Кожна держава світу зобов’язана проводити та реалізовувати раціональну економічну політику. Це явище вважається складним, так як складається з чималої кількості взаємопов’язаних і невід’ємних елементів. Однією зі складових ...
 • Алгоритм шифрування Lucifer та його криптоаналіз 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynjuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна; Нагірна, Алла Миколаївна; Nahirna, A. M.; Нагорна, О. В.; Nahorna, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Необхідність обміну інформацією між відправником та отримувачем передбачає дотримання конфіденційності даних. Для забезпечення захисту даних від третіх осіб сприяло виникненню методу шифрування даних. Шифрування початкового ...
 • Поняття інтернету речей з точки зору інформаційної безпеки 

  Бабенко, Т. В.; Babenko, T. V.; Лютий, Олександр Іванович; Liutyi, O. I.; Лютый, Александр Иванович; Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  IoT охоплює широкий спектр процесів: обчислення, спілкування, час та дані. Яким чином ці функції функціонують як єдина система при використанні комерційно доступних компонентів, які можна придбати з будь-якого місця і ...
 • Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Загорний, І. Р.; Zagorovsky, І. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто процеси подальшої інтеграції сучасних інформаційних цифрових технологій в економіку країни, впровадження та широке використання електронних фінансових інструментів і технологій, тенденції їх поширення ...
 • Синтез системи рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах 

  Турлакова, С. С.; Turlakova, S. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Обґрунтовано актуальність дослідження ірраціональних проявів агентів в процесі прийняття рішень економічними агентами. Ірраціональність, пов'язана з проявами некомпетентності, небажанням обґрунтовувати рішення, недостатньою ...
 • IТ-компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Горбов, Владислав Володимирович; Horbov, V. V.; Горбов, Владислав Владимирович; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Y. S.; Горбова, Юлия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізується необхідність комплексної оцінки якості освітньої діяльності. Надано визначення якості освіти в рамках соціологічного та економічного дискурсу. Акцентується увага на якості освіти як складностру ...
 • Комп’ютерна підтримка управління процесом поселення в студентському містечку вищих навчальних закладів 

  Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, N. V.; Сытник, Нина Васильевна; Кузик, М. М.; Kuzyk, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто основні проблеми та завдання адміністрування процесу поселення в студмістечко вищого навчального закладу (надалі ВНЗ), ключові суб’єкти та їх ролі в цьому процесі. Описано основні задачі автоматизації ...
 • Особливості організації колективного серверного програмування у системі менеджменту створення Інтернет-ресурсів 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Управління процесом створення програмного забезпечення є одним з актуальних напрямів діяльності менеджерів, які працюють в інформаційній галузі. У статті розглянуто деякі аспекти організації роботи колективів розробників ...
 • Системний підхід в правовій інформатиці 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто питання, пов’язані з розвитком нового наукового напрямку — правової інформатики як міждисциплінарної галузі знань, особливу увагу приділено теоретико-методологічним основам системного підходу, його ...
 • Криптологія в Інтернеті речей 

  Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  «Інтернет речей» швидко увійшов в наше життя і життя мільярдів людей по всьому світу. Однак зростання кількості підключених пристроїв веде до збільшення ризиків безпеки: від заподіяння фізичної шкоди людям до простоїв і ...

View More