Show simple item record

dc.contributor.authorБезверхий, Костянтин Вікторович
dc.contributor.authorBezverkhyi, Kostiantyn
dc.contributor.authorБезверхий, Константин Викторович
dc.date.accessioned2020-10-01T12:21:05Z
dc.date.available2020-10-01T12:21:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationБезверхий К. В. Переваги інтегрованої звітності підприємства / Безверхий Костянтин Вікторович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 254–277.uk_UA
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34018
dc.description.abstractМета дослідження. Аналіз переваг інтегрованої звітності з метою виділення її особливостей серед інших видів звітності для впровадження у практику вітчизняного звітування. Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо критичного аналізу переваг інтегрованої звітності. Метод аналізу використовується для порівняння переваг інтегрованої звітності. Метод пізнання об’єкта дослідження базується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких переваги інтегрованої звітності розглядається в нерозривному зв’язку з забезпеченням подальшого розвитку інтегрованої звітності у вітчизняній практиці звітування. Отримані результати. В процесі даного наукового дослідження проведено аналіз переваг інтегрованої звітності в порівнянні з традиційною бухгалтерською звітністю. Виділені переваги інтегрованої звітності свідчать, що даний вид звітності є актуальним напрямком розвитку вітчизняної практики звітування, який виведе його на якісно новий рівень, що дасть змогу залучити іноземний капітал для сталого розвитку як країни в цілому, так і окремого підприємства, зокрема. Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку інтегрованої звітності на основі виділення та узагальнення її переваг перед традиційною бухгалтерською звітністю з урахуванням міжнародної тенденції до формування інтегрованої звітності. Практичні цінність даного дослідження полягає у популяризації інтегрованої звітності та імплементація її у вітчизняну практику звітування. Соціальна цінність проявляється у інформуванні та ознайомленні всіх потенційних укладачів та користувачів інтегрованої звітності з її перевагами. Research objective. The research aims at analysis of integrated reporting benefits in order to distinguish its features among other types of reporting for implementation in domestic practice of reporting. Methodology. Theoretical and methodological basis of the research is formed by dialectic method of scientific thinking, and systematic approach to the critical analysis of integrated reporting benefits. The paper uses comparative analysis for benefits of integrated reporting. The article is based on systematic and synergistic approaches, according to which the benefits of integrated reporting are considered inextricably linked with ensuring the further development of integrated reporting in the national reporting practice. Findings. In the process of research, the benefits of integrated reporting compared with traditional accounting reporting were analyzed. The advantages of integrated reporting indicate that this type of reporting is a relevant direction for the development of national reporting practice contributing it with new quality. It will ensure foreign capital inflow for sustainable development of a country as a whole, and a separate enterprise, in particular. Value Added. The scientific value of the research is in the further development of integrated reporting based on the revealing and generalization of its advantages over traditional reporting taking into account the international trend towards the formation of integrated reporting. The practical value of this research should promote integrated reporting and its implementation into national reporting practice. Social value of the obtained results contributes to the information and acquaintance of all potential compilers and users of integrated reporting with its benefits.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectінтегрована звітністьuk_UA
dc.subjectзвітуванняuk_UA
dc.subjectперевагиuk_UA
dc.subjectаналізuk_UA
dc.subjectсталий розвитокuk_UA
dc.subjectпідприємстваuk_UA
dc.subjectintegrated reportinguk_UA
dc.subjectreportinguk_UA
dc.subjectbenefitsuk_UA
dc.subjectanalysisuk_UA
dc.subjectsustainable developmentuk_UA
dc.subjectenterpriseuk_UA
dc.titleПереваги інтегрованої звітності підприємстваuk_UA
dc.title.alternativeAdvantages of integrated company reportinguk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc657.37-047.44:334.78uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record