Show simple item record

dc.contributor.authorКожан, Тамара Олексіївна
dc.date.accessioned2014-05-27T11:19:21Z
dc.date.available2014-05-27T11:19:21Z
dc.date.issued2012-06-22
dc.identifier.citationКожан Т. О. Компетентнісні засади моделювання діяльності менеджера з персоналу / Т. О. Кожан // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 546-552.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3574
dc.description.abstractУ контексті Національної рамки кваліфікацій розглядаються поняттєво-термінологічний апарат застосування компетентнісного підходу в управлінні персоналом, дескриптори s поведінкові індикатори компетенцій, класифікація компетенцій, алгоритм розробки моделі компетенцій менеджера з персоналу, методика оцінювання рівня розвитку компетенцій у фахівціuk
dc.description.abstractIn the context of the National Qualifications Framework the conceptual and terminological apparatus application competence approach in personnel management are considered; descriptions and behavioral indicators competencies, competencies classification, algorithm development of competency model of HR manager, method of estimating the level of competence development specialists are investigated in the paper.uk
dc.description.abstractВ контексте Национальной рамки квалификаций рассматриваются понятийно-терминологический аппарат применения компетентностного подхода в управлении персоналом, дескрипторы и поведенческие индикаторы компетенций, классификация компетенций, алгоритм разработки модели компетенций менеджера по персоналу, методика оценки уровня развития компетенций у специалистов.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкомпетенціяuk
dc.subjectНаціональна рамка кваліфікаційuk
dc.subjectінтегративна компетентністьuk
dc.subjectдескрипториuk
dc.subjectповедінкові індикаториuk
dc.subjectстандарти поведінкиuk
dc.subjectкласифікація компетенційuk
dc.subjectмодель компетенційuk
dc.subjectалгоритм розробки моделіuk
dc.subjectдіаграма значущості компетенцій для посади менеджера з персоналуuk
dc.subjectоцінювання компетенційuk
dc.subjectcompetenсeuk
dc.subjectNational scope of qualificationsuk
dc.subjectintegrative competenceuk
dc.subjectdescriptorsuk
dc.subjectbehavior indicatorsuk
dc.subjectstandards of behavioruk
dc.subjectclassification of competenсesuk
dc.subjectmodel of competenсesuk
dc.subjectalgorithm of development of modeluk
dc.subjectdiagram of meaningfulness of competenсes for position of manager from a personneluk
dc.subjectevaluation of competenсesuk
dc.subjectкомпетенцияuk
dc.subjectНациональная рамка квалификацийuk
dc.subjectинтегративная компетентностьuk
dc.subjectдескрипторыuk
dc.subjectповеденческие индикаторыuk
dc.subjectстандарты поведенияuk
dc.subjectклассификация компетенцийuk
dc.subjectмодель компетенцийuk
dc.subjectалгоритм разработки моделиuk
dc.subjectдиаграмма значимости компетенций для должности менеджера по персоналуuk
dc.subjectоценка компетенцийuk
dc.titleКомпетентнісні засади моделювання діяльності менеджера з персоналуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.93uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record