Show simple item record

dc.contributor.advisorЦиганкова, Тетяна Михайлівна
dc.contributor.authorЯценко, Олена Олександрівна
dc.contributor.authorIatsenko, Оlena
dc.contributor.authorЯценко, Елена Александровна
dc.date.accessioned2021-11-04T07:32:10Z
dc.date.available2021-11-04T07:32:10Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.identifier.citationЯценко О. О. Потенціал багаторівневої міжнародної торговельної інтеграції : дис. ... д-ра філос. наук : 292 / Яценко Олена Олександрівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» МОН України. – Київ, 2021. – 271 c.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36857
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню процесів міжнародної торговельної інтеграції з використанням багаторівневого підходу, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати стан та тенденції інтеграційної взаємодії сторін. Надано системну характеристику її форм, форматів, стратегічних мотивів та механізмів регулювання на корпоративному, міждержавному, наднаціональному та глобальному рівнях. Охарактеризовано генезис світової торговельної інтеграції та визначено ключові детермінанти диверсифікації рівнів та форматів її здійснення. Значну увагу приділено вдосконаленню методичних підходів до визначення потенціалу торговельної інтеграції та дослідженню пріоритетних напрямів торговельно-інтеграційних відносин країн. У роботі комплексно проаналізовано розвиток процесів багаторівневої міжнародної торговельної інтеграції на прикладі пострадянських країн, як держав, що мають спільний досвід масштабної економічної дезінтеграції, однак різні нові вектори інтеграційної взаємодії. Дисертація містить результати авторських досліджень щодо виявлення проблематики використання торговельних потенціалів пострадянських країн; ідентифікації їх торговельно-інтеграційного потенціалу на основі авторського методичного підходу; визначення рейтингів держав за сукупністю показників розвитку зовнішньої торгівлі; обґрунтування векторів інтенсифікації торговельної інтеграції з використанням прогнозування за методом лінійної регресії (найменших квадратів). Окрему увагу приділено аналізу торговельно-інтеграційного потенціалу України, розробці та обґрунтуванню напрямів активізації його використання на диверсифікаційних засадах. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the international trade integration processes using a multilevel approach that allows a more objective assessment of the status and trends of integration interaction of the counterparts. A systematic specification of its forms, formats, strategic motives and regulatory mechanisms at the corporate, interstate, supranational and global levels is provided. The genesis of world trade integration is designated and the key determinants of levels diversification and formats of its implementation are specified. Considerable attention is paid to the improvement of the methodological approaches for determining the potential of trade integration and the study of trade priority areas and integration relations within countries. The paper provides a comprehensive analysis of the development of multilevel international trade integration, using the example of post-Soviet countries as states with common experience of large-scale economic disintegration yet various new vectors of integration cooperation. The dissertation contains the results of the author's research on revealing the issues of the use of the post-Soviet states trade potentials; identification of their trade-integrational potential based on the author's approach; formation of the ratings of states based on the set of the foreign trade development ratios; reasoning of the intensification of the trade integration vectors using the forecasting method of the linear regression (the smallest squares). Particular emphasis is devoted to the analysis of the trade-integrational potential of Ukraine, development and reasoning of directions of intensification of its use on diversification principles.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectбагаторівнева міжнародна торговельна інтеграціяuk_UA
dc.subjectпотенціал міжнародної торговельної інтеграціїuk_UA
dc.subjectмережева торговельна інтеграціяuk_UA
dc.subjectміждержавна торговельна інтеграція регіональна торговельна інтеграціяuk_UA
dc.subjectглобальна торговельно-регулятивна інтеграціяuk_UA
dc.subjectСОТuk_UA
dc.subjectmultilevel international trade integrationuk_UA
dc.subjectpotential of the international trade integrationuk_UA
dc.subjectnetwork trade integrationuk_UA
dc.subjectinterstate trade integrationuk_UA
dc.subjectregional trade integrationuk_UA
dc.subjectglobal trade and regulative integrationuk_UA
dc.subjectWTOuk_UA
dc.titleПотенціал багаторівневої міжнародної торговельної інтеграціїuk_UA
dc.title.alternativeThe Potential of the Multilevel International Trade Integrationuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.subject.udc339.5-044.242(47+57)(043.3)uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record