Collections in this community

Recent Submissions

 • Організація трудових процесів за умов нестабільної глобальної екосистеми 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberh, Tetiana; Вонберг, Татьяна Викторовна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Пандемія внесла корективи в процеси зайнятості та прискорила дестандартизацію останньої, змусивши країни активізувати використання можливостей цифрової економіки для підтримки активності бізнес-процесів під час вимушеного ...
 • Як запобігти фіктивізації людського капіталу: досвід вищої освіти Польщі 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено досвід Польщі в питаннях формування й використання людського капіталу в освітній сфері, чинники його фіктивізації в умовах пандемії COVID-19, визначено пріоритетні проблеми (низький рівень доступу до якісних ...
 • Соціальна безпека як критерій фективності соціальної політики: теоретичний аспект, методологічні засади оцінювання та реалії в Україні 

  Юрчик, Галина Миколаївна; Yurchyk, Halyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Невирішеність та загострення соціальних проблем та ризиків в Україні обумовлюють необхідність пошуку підходів до оцінювання ефективності соціальної політики. На основі узагальнення та критичного аналізу існуючих наукових ...
 • Концептуальні засади впровадження системи управління знаннями в бізнес-організаціях 

  Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Управління знаннями набуває особливої актуальності для сучасних організацій, адже те, як бізнес отримує, поширює та використовує знання є визначальною умовою в його здатності успішно розвиватись та конкурувати в умовах ...
 • Проблеми, перешкоди та можливості формування системи соціального та правового захисту платформних працівників в Україні: експертні оцінки 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Касперович, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Цифровізація економіки, формування нового технологічного базису “Індустрії 4.0” призводять до фундаментальних змін в соціально-трудовій сфері. Якісно нового формату та змісту набувають соціально-трудові відносини в цілому ...
 • Регламентування роботи на умовах краудсорсингу 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Кузьменко, Галина Іванівна; Kuzmenko, Halyna; Кузьменко, Галина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Актуальність дослідження зумовлена поширенням атипових форм залучення персоналу до виконання робіт та потребою переосмислення змісту соціально-трудових відносин, що реалізуються у віртуальному просторі, необхідністю ...
 • Атомізація життєвого простору та дифузія трудової діяльності в умовах коронакризи: прояв, наслідки, вектори подолання 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Симбіоз нових можливостей, спричинених проривними технологіями цифрової доби («великий вибух–1»), та нових викликів і загроз, зумовлених санітарно-епідеміологічними вимогами коронавірусної пандемії («великий вибух–2»), ...
 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах пандемії COVID-19 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті викладено результати дослідження проявів, трендів соціальної відповідальності бізнесу в умовах пандемії та ідентифіковано домінантні сфери її реалізації. Проведено аналіз еволюційного розвитку поглядів та підходів ...
 • Аналіз інституціональних факторів, які обумовлюють гендерні розриви в оплаті праці в Україні 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Волковська, Анна Іванівна; Volkovska, Anna; Волковская, Анна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Незважаючи на прийняті Україною зобов’язання щодо заборони будь-якої дискримінації та забезпечення рівності між чоловіками і жінками, проблема гендерних розривів в оплаті праці залишається актуальною. Метою дослідження ...
 • Попит на HR-компетентності в україні: зміни та виклики на ринку праці під час пандемії COVID-19 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна; Бідна, Тетяна Олексіївна; Bidna, Tetyana (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021)
  Досвід останнього року функціонування бізнесу актуалізував необхідність пошуку нових способів та підходів до управління людьми, зокрема через кризу, спричинену пандемією коронавірусу COVІD-19. Нова соціоекономічна ...