Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Податкове стимулювання інвестицій у туристичний комплекс України 

  Довбенко (Шуплат), Олена Михайлівна; Шуплат, Олена Михайлівна; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Проаналізовано позитивні та негативні чинники, притаманні вітчизняній системі оподаткування та запропоновано заходи, щодо удосконалення податкового стимулювання в туристичній сфері України на основі світового досвіду з ...
 • Приватизація як основний фактор формування фондового сегменту фінансового ринку в Україні 

  Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  Розглянуто проблему взаємозв’язку та взаємовпливу специфічного українського періоду переходу до ринкової економіки через процес приватизації, який заклав неефективну основу функціонування сучасного вітчизняного фондового ринку.
 • Підходи щодо сутності поняття «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
  В статті розглянуто основні підходи щодо визначення терміну «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі. Запропоновано власне визначення цих фінансових установ.
 • Сутність вартості інвестиційного капіталу 

  Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna; Урванцева, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Розглянуто різні погляди на сутність вартості інвестиційного капіталу та визначено найбільш важливі аспекти використання дефініції вартість капіталу в управлінні фінансами.
 • Проектне фінансування як метод залучення інвестиційних ресурсів на ринках країн, що розвиваються 

  Кузяк, Д. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  В статті розглядається проектне фінансування як метод інтенсифікації залучення інвестиційних ресурсів в країни, що розвиваються в умовах глобалізованої економіки. Показано переваги проектного фінансування в інвестиційному ...
 • Влада в організації господарської системи 

  Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
  У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
 • Вплив цивілізаційних чинників на розвиток господарської системи суспільства 

  Васьковська, Наталія Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21)
 • Методологічний потенціал теорії господарства С. М. Булгакова в контексті формування нової парадигми політичної економії 

  Кондрат, Олександр Борисович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена дослідженню критики С. М. Булгаковим ортодоксальної політичної економії, розкриттю сутності нових методологічних підходів ученого до аналізу господарства та значенню цих підходів для формування нової ...
 • Питання кооперації в науковій спадщині О. Д. Білімовича 

  Шарикова, А. В.; Sharikova, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті характеризуються погляди українського вченого-економіста Олександра Дмитровича Білімовича на кооперацію: генезис у дореволюційний період, деформації за роки радянської влади та прогнози на можливі перспективи ...
 • Вплив демократичних, наукових та освітніх революцій на формування економічних суб’єктів у Західній Європі 

  Чернятевич, Ярослава Василівна; Chertyatevych, Yaroslava (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті досліджується сутність демократичних, освітніх та наукових революції, що відбувались у Західній Європі. Розглядається вплив даних революцій на становлення економічних суб’єктів, на розвиток приватної власності як ...
 • Еволюція проблеми раціональності в сучасній економічній теорії 

  Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Ksenia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07)
  У статті розглянуто еволюцію проблеми раціональності як основи економічної поведінки людини в контексті розвитку поглядів представників різних напрямів сучасної економічної думки. Проаналізовано основні причини формування ...
 • Еволюція теорії циклічності в економічній думці ІІ половини ХІХ — І третини ХХ ст 

  Проскуріна, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-15)
  Стаття присвячена розгляду базових концепцій циклічності. Простежена еволюція поглядів на феномен циклічності в період ІІ половини XIX — на початку XX ст.. Виявлена спадкоємність теоретичних концепцій дослідників даної ...
 • Національна господарська мотивація в працях українських мислителів XVIII—XIX ст. 

  Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr; Опанасенко, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-28)
  В статті розглянуто проблему формування і дослідження процесу розвитку національної мотивації в Україні в період становлення ринкової економічної системи наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
 • Аналіз організаційних форм підприємництва в українській економічній думці другої половини XIX — початку XX ст. 

  Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, O.; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-18)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва та його організаційних форм в українській економічній літературі другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
 • Природа економічних суб’єктів 

  Чернятевич, Ярослава Василівна; Chernyatevich, Yaroslava; Чернятевич, Ярослава Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-20)
  У статті розглянуто еволюцію розвитку економічного індивіда, основні причини зміни його суспільного статусу та характерні риси економічного суб’єкта.
 • Вплив наукових розробок М. І. Туган-Барановського на становлення теорії підприємництва Й. А. Шумпетера 

  Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
 • Дослідження структури та динаміки капітальних вкладень в Україні за 2010–2013 роки 

  Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-18)
  У статті розглянуто динаміку і структуру капітальних вкладень в Україні за 2010–2013 роки. Досліджено джерела фінансування капітальних вкладень в Україні. З’ясовано структуру капітальних вкладень по регіонах України за ...
 • Нематеріальні активи як елемент облікової політики 

  Білозор, Людмила Василівна; Belozor, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22)
  У статті висвітлено напрями формування інформаційного забезпечення щодо нематеріальних активів в наказі про облікову політику підприємства, з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. ...
 • Особливості проведення внутрішнього контролю адміністративних витрат 

  Гончар, Ірина Ігорівна; Honchar, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-11)
  У статті розглянуто поняття внутрішнього контролю, складові елементи внутрішнього контролю, наведено сутність внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства.
 • Незавершене виробництво в рослинництві як елемент облікової політики сільськогосподарського підприємства 

  Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У статті розглянуто питання щодо відображення інформації про незавершене виробництво в рослинництві у наказі про облікову політику сільськогосподарського підприємства згідно чинного законодавства України.

View More