Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Університетська освіта 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Антонюк, Лариса Леонтіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Святковий номер журналу «Університетська освіта», присвячений 115-й річниці з дня заснування Університету. У цьому випуску: Вітання випускників факультетів та інститутів Вітання партнерів,випускників, почесних професорів ...
 • Сценарії розвитку вищої освіти України: розквіт, стагнація чи деградація 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено розробленню сценаріїв розвитку вищої освіти України в перспективі до 2030 року. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки дорожньої карти розвитку вищої освіти України в межах середньо- ...
 • Системи менеджменту навчання: окремі спостереження для українських вищих навчальних закладів 

  Грошек, Джеральд; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia; Черкас, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті підкреслюється важливість впровадження систем управління навчанням (LMS) в українських університетах. Наведено порівняння застосування системи Moodle в Україні та в закладах вищої освіти сусідніх країн (ЄС та СНД), ...
 • Роль феномена атрофії серед працюючих студентів та її визначальні фактори 

  Кутило, Лукаш (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто соціальну роль феномена атрофії серед працюючих студентів денної форми навчання. Під терміном «атрофія» слід розуміти зникнення обов’язків у особи, які регулюють його/її роль. Що стосується студентів, то ...
 • Практика спільного міжнародного онлайн навчання як навчальна педагогіка у вищій освіті: досвід японського університету 

  Беларга, Олівер (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Одночасно з ростом спільного онлайн навчання все більше студентів відчувають, що освітнє середовище характеризується культурною різноманітністю. У цій статті буде розглядаються останні практичний досвід реалізації міжнародного ...
 • Глобальний ринок вищої освіти: динаміка та турбулентність 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність статті зумовлена динамічними процесами розвитку глобального ринку освіти, її мета — визначити основні тенденції вищої освіти. Серед них такі: швидко зростає чисельність студентського населення та населення ...
 • Державна підтримка сфери вищої освіти для глобального лідерства в XXI столітті 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасному світі інновації є не лише потужним драйвером економічного зростання, а й важливою передумовою конкурентоспроможності як для підприємств, так і країн. І якщо в попередніх економічних моделях їх більше розглядали ...
 • Оцінювання та дизайн оцінювання 

  Понд, Кіт (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У цій статті розглядається важливість оцінювання як частини навчальної подорожі студентів у вищій школі. Однак оцінювання є продуктом впливу багатьох чинників, а часто одного визначального, але воно не завжди перебуває під ...
 • ТОП-10 EdTech-трендів 2020 року 

  Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Вища освіта під час пандемії 

  Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Scenarios for the higher education development in Ukraine: flourishing, stagnation or degradation 

  Ilnytskyy, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper is devoted to the development of scenarios for higher education in Ukraine up to the year 2030. The relevance of the study results from the necessity of creating a roadmap for the development of higher education ...
 • Learning Management Systems: Some Observations for Ukrainian Postsecondary Educational Institutions 

  Hroshek, Herald; Cherkas, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The article highlights the significance of Learning Management Systems (LMS) for Ukrainian universities. The adoption of Moodle — an open source platform — is used in a global comparison of the current deployment of ...
 • The Global Higher Education Market: Dynamics and Turbulence 

  Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The relevance of the article is explained by the dynamics of the global education market development. The purpose of the article is to identify the main trends in higher education, i.e. the rapid increase in the number ...
 • The Phenomenon of Atrophy of the Role Among Working Students and Its Determinants 

  Kutyło, Łukasz (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper addresses the phenomenon of atrophy of the social role among working full-time students. The term ‘atrophy’ must be understood as the disappearance of duties binding upon the individual that regulate his/her ...
 • Collaborative Online International Learning Practice as a Teaching Pedagogy in Higher Education: Japanese University Experience 

  Belarga, Oliver (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  With the growth of collaborative online learning, more students are experiencing educational environments characterized by cultural diversity. This paper shall discuss recent COIL (Collaborative Online International ...
 • Assessment and Assessment Design 

  Pond, Keith (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  This paper focuses on the importance of assessment as part of the student learning journey in higher education. Assessment is, however, a product of many influences, often strong and rarely within the complete control ...
 • State Support of Higher Education for Global Leadership in the 21st Century 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталія Володимирівна; Василькова, Наталия Владимировна; Sandul, Mariia; Сандул, Марія Станіславівна; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  In today`s world, innovation is not only a powerful driver of economic growth, but also an important prerequisite for competitiveness of enterprises and countries. And while in the traditional economic model they were ...
 • Науково-педагогічна школа як основа інтелектуального потенціалу університетського закладу 

  Хорунжий, Микола Йосипович (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012)
  Висвітлено методологічний та адаптивний аспекти трактування суті науково-педагогічної школи як головного критерію оцінки інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів. Визначено ключові ознаки ...
 • Пережити законодавчі реформи 2014 року: нові виклики для університетів України 

  Винницький, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена проблемам, з якими зіткнулася вища освіта в Україні, у тому числі з тими, що з'явилися з ухваленням нової редакції Закону « Про вищу освіту». Україна протягом тривалого часу потребувала системних змін у ...
 • Реалізація Болонського процесу та забезпечення якості освіти у Фінляндії 

  Сизенко, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті подано огляд системи вищої освіти Фінляндїі, висвітлено деякі важливі питання, пов'язані з упровадженням Болонського процесу в університетах Фінляндїі, та досліджено різні засоби забезпечення якості знань під час ...

View More