Collections in this community

Recent Submissions

 • Статистичне забезпечення процесу формування державного замовлення 

  Беспалова, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
  Стаття присвячена проблемним питанням формування та реалізації державного замовлення на основі аналізу статистичних показників пріоритетних державних потреб та їх порівняльній характеристиці.
 • Статистичний аналіз можливих наслідків входження України до євразійського економічного союзу 

  Дайнеко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-01)
  У статті проаналізовано можливі наслідків входження України до Євразійського Економічного Союзу. Розглядаються переваги та недоліки участі України в даному Союзі. Проведено SWOT- і PEST-аналіз впливу Євразійської інтеграції ...
 • Моделювання динаміки поведінки абонентів на ринку телекомунікацій України 

  Стець, О. В.; Скворцова, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14)
  На сьогоднішній день телекомунікації та сучасні технології стали доступними кожному із нас. Людина може отримати зв’язок із зовнішнім світом через багато каналів. Технології та розвиток не стоять на місці, вони розвиваються ...
 • Про одну модель управління зернопереробним підприємством з урахуванням системних характеристик 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Іващенко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
  В статті розглядаються прикладні аспекти однієї моделі розробленої на основі теорії масового обслуговування в агропромисловому секторі, а саме модель роботи елеватора. Використання такої моделі дозволило отримати оптимальні ...
 • Про умови перманентної поведінки динамічної моделі розвитку підприємства 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
  В публікації досліджено проблему побудови умов перманентної поведінки динамічної моделі розвитку підприємства в умовах наявності кредитних ресурсів і короткотривалих зовнішніх впливів на виробництво.
 • Рейтингове моделювання в оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Кмитюк, Тетяна Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-20)
  Викладено основні концептуальні положення щодо рейтингового моделювання та оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ. Запропоновано в рейтинговому моделюванні застосовувати метод аналізу ієрархій, а в ...
 • Концептуальні положення управління логістичними системами на засадах коеволюції та рефлективності 

  Скіцько, Володимир Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-26)
  У статті запропоновано формалізовану модель логістичної системи та відповідну схему управління логістичною системою. Показано, що виконання функцій управління логістичною системою вимагає прийняття відповідних рішень з ...
 • Статистичне забезпечення процесу ефективної трансформації адміністративно-командної моделі економіки в ринкову 

  Павленко, В. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-07)
  Стаття присвячена формулюванню концептуальних засад статистичного забезпечення процесу трансформації адміністративно-командної моделі української економіки в ринкову, що має сприяти підвищенню рівня її ефективності, ...
 • Використання методу вибіркового обстеження в цілях упорядкування системи паркування автомобілів у великих містах 

  Поліщук, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-11)
  У статті розглянуто системний підхід до статистичного дослідження проблем паркування, проаналізовано доцільність використання вибіркових досліджень і надано відповідний інструментарій для його проведення.
 • Когнітивні підходи до моделювання процесів розвитку банківської системи України 

  Степаненко, Ольга Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15)
  У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи України, визначено сутність когнітивних підходів до вирішення задач управління слабо структурованими й слабоформалізованими складними системами з великою ...
 • Методи оцінки ефективності проектів переходу підприємств на використання хмарних ІТ-сервісів 

  Камінський, Олег Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-08)
  У даній статті проведено аналіз і класифікацію існуючих методів оцінки ефективності і нформаційних технологій і можливості їх застосування до оцінки хмарних ІТ-сервісів. Розглянуто специфіку хмарних обчислень і проектів ...
 • Оцінювання доцільності інвестування для відтворення родючості грунтів за позичені кошти 

  Ткач, Олег Валентинович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-12)
  За допомогою раніше розробленої автором математичної моделі економічних процесів відтворення родючості грунтів досліджено собівартість, реінвестування та фінансові результати хімічної меліорації грунтів при різних обсягах ...
 • Моніторинг у системі управління реалізацією державної цільової програми 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Суслов, Олег Павлович; Самченко, Наталія Костянтинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-04)
  У статті наведено характеристику системи управління реалізацією державної цільової програми, описані її етапи та методи їх здійснення. Показано місце моніторингу у цій системі. Наведено схему, алгоритм і методи реалізації ...
 • Optimal condition of income a company modeled discrete equations with Markovian coefficients 

  Dzhalladova, Irada; Bunimovich, Svetlana; Pinelas, Sandra; Ruzickova, Miroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-02)
  The paper deals with a system of difference equations where coefficients depend on Markov chains. The functional equations for particular density and the moment equations for the system are derived and used in the investigation ...
 • Системна методологія дослідження стану та динаміки сучасної інформаційної економіки в умовах посилення нестабільності 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Тішков, Богдан Олександрович; Шарапов, Олександр Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
  Робота присвячена питанням обґрунтування методологічних засад дослідження нестійких суспільно-економічних процесів в умовах посилення хаотичності та турбулентності. Розроблено концептуальну модель формалізації управлінських ...
 • Економіко-математичне моделювання аудиторії сайту 

  Стець, О. В.; Медвідь, Т. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19)
  Структурування та моделювання аудиторії сайту є одним з найважливіших завдань, що розв’язуються у процесах аналізу, проекту- вання і моделювання сайту та його функціонування у системі World Wide Web. Стаття присвячена ...
 • Моделювання середньострокових економічних циклів 

  Дербенцев, Василь Джоржович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-17)
  Робота присвячена питанням моделювання середньострокових циклічних коливань. Побудовано компактну модель економічної динаміки, яка складається із нелінійного диференційного рівняння динаміки ВВП, що було одержано із ...
 • Інтернет-магазин як логістична система 

  Скіцько, Володимир Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
  У статті описано та проаналізовано сучасну ситуацію електронної комерції в Україні. Запропонована авторська класифікація україн- ських інтернет-магазинів. Дано авторське визначення понять «логістика» та «логістична система ...
 • Аналіз переваг і ризиків, які виникають у процесі впровадження систем електронного документообігу 

  Кіщенко, Ольга Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
  У статті проаналізовано основні драйвери переходу на електронний документообіг підприємствами; визначено по категоріям ризики, що виникають у процесі впровадження системи електронного документообігу, запропоновано якісну ...
 • Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізації 

  Долінський, Леонід Борисович; Піскунова, Олена Валеріївна; Горкун, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-17)
  У статті розроблено модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернатив на основі сукупності критеріїв з використанням інструментарію теорії нечіткої логіки. Здійснено реалізацію моделі щодо вибору проекту для ...

View More