Show simple item record

dc.contributor.authorФедорченко, Андрій Васильовичuk
dc.contributor.authorFedorchenko, Andrijen
dc.contributor.authorТаран, О. О.uk
dc.date.accessioned2014-06-24T07:22:13Z
dc.date.available2014-06-24T07:22:13Z
dc.date.issued2013-08-16
dc.identifier.citationФедорченко А. В. Сучасні концепції маркетингового управління розвитком підприємств / А. В. Федорченко, О. О. Таран // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 372–381.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3999
dc.description.abstractВ статті розглянуто питання щодо розуміння сутності сучасного маркетингового менеджменту, його ролі в управлінні підприємствами у напрямку їх розвитку в умовах динамічного ринкового середовища. Проаналізовано основні етапи його еволюції, здійснено порівняльний аналіз концепцій зовнішньої і внутрішньої орієнтації. Показано орієнтири для модифікування підходів у галузі традиційного маркетингу, зокрема, застосування його інструментарію. Доведено, що сьогодні, на етапі переходу до економіки знань, традиційні підходи і методи маркетингу втрачають свою ефективність. Визначено перспективні напрямки застосування сучасного менеджменту і маркетингового менеджменту у напрямку підвищення клієнторієнтованості бізнесу і завоювання на основі цього стійких конкурентних переваг, що сприятиме його стійкому розвитку в умовах сучасного ринкового середовища. Наведено ключові параметри і характеристики ринкової орієнтації підприємства. Доведено особливу значущість для побудови його ефективної ринкової діяльності параметра споживчої лояльності.uk
dc.description.abstractThe paper considers the issue of understanding the essence of modern marketing management and its role in the management of enterprises in their development within a dynamic market environment. The basic stages of its evolution by comparative analysis of the concepts of internal and external orientation are examined. Guidelines for modifying approaches in the field of traditional marketing are shown, including the use of its tools. It is proved that today, in the transition to a knowledge economy, traditional approaches and methods of marketing are losing their effectiveness. Perspective areas of modern management and marketing management application in improving the customer orientation of certain business and gaining on this basis sustainable competitive advantages that will boost sustainable development in today’s market environment are defined. The key parameters and characteristics of the market orientation of the company are presented in the work. A special significance of a parameter of consumer loyalty for the construction of its effective market activities is proved.en
dc.description.abstractВ статье рассмотрен вопрос относительно понимания сущности современного маркетингового менеджмента, его роли в управлении предприятиями в направлении их развития в условиях динамической рыночной среды. Проанализированы основные этапы его эволюции, осуществлен сравнительный анализ концепций внешней и внутренней ориентации. Показаны ориентиры для модифицирования подходов в отрасли традиционного маркетинга, в частности, применения его инструментария. Доказано, что сегодня, на этапе перехода к экономике знаний, традиционные подходы и методы маркетинга теряют свою эффективность. Определенны перспективные направления применения современного менеджмента и маркетингового менеджмента в направлении повышения клиентоориентированности бизнеса и завоевания на основе этого стойких конкурентных преимуществ, что будет способствовать его устойчивому развитию в условиях современной рыночной среды. Приведены ключевые параметры и характеристики рыночной ориентации предприятия. Доказана особенная значимость для построения его эффективной рыночной деятельности параметра потребительской лояльности.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectменеджментuk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectмаркетинговий менеджментuk
dc.subjectконцепції маркетингового менеджментуuk
dc.subjectвнутрішня і зовнішня орієнтаціяuk
dc.subjectклієнт-орієнтованість бізнесуuk
dc.subjectспоживча лояльністьuk
dc.subjectmanagementen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing managementen
dc.subjectmarketing management conceptsen
dc.subjectinternal and external orientationen
dc.subjectclient orientation of a businessen
dc.subjectconsumer loyaltyen
dc.subjectменеджментru
dc.subjectмаркетингru
dc.subjectмаркетинговый менеджментru
dc.subjectконцепции маркетингового менеджментаru
dc.subjectвнутренняя и внешняя ориентированностьru
dc.subjectклиент-ориентированность бизнесаru
dc.subjectпотребительская лояльностьru
dc.titleСучасні концепції маркетингового управління розвитком підприємствuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record