Show simple item record

dc.contributor.authorКондратюк, Сергій Якович
dc.date.accessioned2014-07-08T07:26:03Z
dc.date.available2014-07-08T07:26:03Z
dc.date.issued2013-04-11
dc.identifier.citationКондратюк С. Я. Розвиток устрою небюджетних інституцій держави / С. Я. Кондратюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 52–62.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4442
dc.description.abstractУ статті визначено підприємництво і непідприємництво держави, поділ некомерційних організацій на ринкові і неринкові, а у складі останніх виокремлені групи. Згруповано небюджетні інституції, визначено і розкрито їх організаційно-правові форми. Визначено класифікаційні ознаки небюджетних інституцій держави. Охарактеризовано правовий статус та режим майна небюджетних інституцій держави і місцевого самоврядування та їх розвиток. Розкрито основоположні засади (устрій) квазікорпорації держави і місцевого самоврядування. Тому, розвиток фінансового господарства держави і місцевого самоврядування в сучасному інноваційно- інвестиційному середовищі із стрімкими змінами технологій вимагає упорядкування устрою небюджетних інституцій держави. Насамперед потрібна чіткість у розмежуванні прав власності і управлінні нею з боку держави та місцевого самоврядування, формуванні прав власності й зобов’язань територіальних громад, повсюдному формуванні наглядових рад у небюджетних установах і організаціях для підвищення ступеню відкритості та прозорості їх діяльності у суспільстві.uk
dc.description.abstractThe development of a financial facilities of the state and local selfmanagement in modern innovation-investment environment from prompt changes of technologies requires ordering bases of unbudget establishments of the state. First of all clearnesses in differentiation of the property rights and management by them on the part of the state and local self-management, formation of the property and obligations of territorial communities, universal formation of the supervisory councils in unbudget establishments and organizations for increase of a degree of an openness and transparency of their activity in a society.uk
dc.description.abstractРазвитие финансового хозяйства государства и местного самоуправления в современной инновационно-инвестиционной среде из стремительными изменениями технологий требует упорядочения основ небюджетных учреждений государства. Прежде всего четкости в разграни-чении прав собственности и управления ими со стороны государства и местного самоуправления, формировании собственности и обязательств территориальных общин, повсеместном формировании наблюдательных советов в небюджетных учреждениях и организациях для повышения степени открытости и прозрачности их деятельности в обществе.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectознаки небюджетних інституційuk
dc.subjectнебюджетні заклади держави і місцевого самоврядуванняuk
dc.subjectмережа небюджетних інституційuk
dc.subjectнаглядова рада в небюджетних установахuk
dc.subjectнефінансова корпорація чи квазікорпораціяuk
dc.subjectправовий режим майна небюджетних інституційuk
dc.subjectattributes unbudget institutionsuk
dc.subjectunbudget establishments of the state and local self-managementuk
dc.subjectnetwork unbudget institutionsuk
dc.subjectsupervisory council in unbudget establishmentsuk
dc.subjectunfinancial corporation or quasicorporationuk
dc.subjectlegal mode of property unbudget institutionsuk
dc.subjectпризнаки небюджетных институцийuk
dc.subjectнебюджетные учреждения государства и местного самоуправленияuk
dc.subjectсеть небюджетных институцийuk
dc.subjectнаблюдательный совет в небюджетных учрежденияхuk
dc.subjectнефинансовая корпорация или квазикорпорацияuk
dc.subjectправовой режим имущества небюджетных институцийuk
dc.titleРозвиток устрою небюджетних інституцій державиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.14uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record