Show simple item record

dc.contributor.authorТерещенко, Наталія Володимирівна
dc.contributor.authorTereshchenko, N. V.
dc.contributor.authorТерещенко, Наталия Владимировнаru
dc.date.accessioned2014-07-22T11:02:35Z
dc.date.available2014-07-22T11:02:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationТерещенко Н. В. Інноваційна модель державного розвитку України / Н. В. Терещенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 192–203.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4824
dc.description.abstractАкцентується увага на: інноваційному розвитку; основних принципах державної інноваційної політики; єдності стратегічного та поточного державного регулювання; людині як об’єкті капітальних інвестицій; організації інноваційного наукового колективу; активізації інноваційної діяльності; концепції інтелектуального капіталу; моделях соціальної реальності; інноваційній моделі державного розвитку; соціально-технологічній та інноваційній культурах.uk
dc.description.abstractAttention is accented on: to innovative development;basic principles of public innovative policy; to unity of strategic and current government control; to the human as an object of capital investments; organizations of innovative scientific collective; activations of innovative activity; conceptions of intellectual capital; models of social reality; to the innovative model of state development; socialtechnological and innovative cultures.uk
dc.description.abstractАкцентируется внимание на: инновационном развитии; основных принципах государственной инновационной политики; единости стратегического и поточного государственного регулирования; человеке как объекте капитальных инвестиций;организации инновационного научного корректива; активизации инновационной деятельности; концепции интеллектуального капитала, моделях социальной действительности, инновационной модели государственного развития, соціально-технологической и инновационной культурах.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectмоделі соціальної реальностіuk
dc.subjectінноваційна модель державного розвиткуuk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectдержавне регулюванняuk
dc.subjectінтелектуалний капіталuk
dc.subjectінноваційна культураuk
dc.subjectinnovationsuk
dc.subjectmodels of social realityuk
dc.subjectinnovative model of state developmentuk
dc.subjectinnovative activityuk
dc.subjectgovernment controluk
dc.subjectintellectual capitaluk
dc.subjectinnovative cultureuk
dc.subjectиновацииuk
dc.subjectмодели социальной реальностиuk
dc.subjectиновационная модель государственного развитияuk
dc.subjectиновационная деятельностьuk
dc.subjectгосударственное регулированиеuk
dc.subjectинтелектуальный капиталuk
dc.subjectинновационная культураuk
dc.titleІнноваційна модель державного розвитку Україниuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.341.1:338.242(447)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record