Collections in this community

Recent Submissions

 • Стратегія управління та перспективи маркетингу в АПК України в нових геополітичних реаліях 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-12)
  Стаття присвячена аналізу результата членства у СОТ та впливу нових геополітичних умов на розробку маркетингових стратегій суб’єктами агробізнесу України та їх взаємодію із системою держаного управління. Досліджено ...
 • Прогнозування врожайності зернових культур: особливості і методика 

  Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-06)
  Праця присвячена розробці нових методів прогнозування часових рядів урожайності та порівнянню їх ефективності з нинішніми. Апробацію методів прогнозування проведено на прикладі рядів середньої врожайності озимої пшениці ...
 • Моделювання діяльності економічного агента 

  Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-28)
  Визначальними чинниками діяльності фірми обрано кількість працівників Y1, величина власного капіталу Y2 та обсяг кредитів Y3. З використанням синергетичного підходу у вказаних координатах побудовано математичну модель ...
 • Зарубіжний досвід інвестування депресивних регіонів 

  Москалюк, Наталія Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-29)
  У статті проведено аналіз зарубіжного досвіду стимулювання інвестиційної діяльності, визначено компенсаційні механізми для інвесторів, що працювали у спеціальному режимі. Запропоновано застосування досвіду розвинутих з ...
 • Деякі сучасні неринкові механізми міжнародної конкуренції 

  Пахомов, Сергій Юрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-12)
  Проаналізовано ситуацію, яка склалася в глобальному середовищі, досліджено негативні прояви глобалізації, проблеми, породжені глобізаційними процесами.
 • Глобальні інститути регулювання нерівномірності соціального розвитку країн світу 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-23)
  Стаття присвячена дослідженню механізмів та інструментів регулювання диспропорцій соціального розвитку на країновому, реґіональному та корпоративному рівнях. Здійснено оцінку ефективності діяльності глобальних інститутів ...
 • Форми та методи впровадження промислових систем України до загальної інтернаціоналізації світового виробництва і їх відповідність принципам міжнародного маркетингу 

  Корж, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-23)
  У статті проведено критичний аналіз стану системи міжнародного маркетингу на вітчизняних промислових підприємствах та їх пристосованість до сучасних умов розвитку міжнародної інтеґрації та глобалізації економіки. Обґрунтовано ...
 • Сучасні технології аудиту міжнародної маркетингової діяльності 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-12-25)
  У статті дано визначення, сформульовано принципи, систематизовано види, виділено етапи та функціональні блоки, виявлено ключові проблеми аудиту міжнародної маркетингової діяльності та запропоновано найдоцільніші шляхи їх ...
 • Митно-тарифне регулювання: максимізація потенційних переваг в умовах членства України в СОТ 

  Ліпіхіна, Тетяна Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-30)
  У статті досліджено напрями максимізації потенційних переваг в умовах входження України до СОТ. Особлива увага приділена аналізові змін у митно-тарифному регулюванні у зв’язку зі вступом України до СОТ. Визначено ключові ...
 • Моделі поведінки споживачів на світових товарних ринках 

  Євдоченко, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-11)
  У статті на основі виявлення специфіки попиту на світових ринках споживчих товарів та товарів промислового призначення охарактеризовано типи закупівельних ситуацій та виділено моделі поведінки покупців товарів різного ...
 • Офшорний бізнес у системі сучасних світогосподарських зв’язків 

  Кабанов, В. Г.; Kabanov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-20)
  У статті розглянуто спеціалізацію офшорних зон і територій. Зазначено позитивні та негативні аспекти впливу офшорної діяльності на національну економіку. Охарактеризовано найбільш ефективні методи використання інструментів ...
 • Теоретико-методологічні основи формування та диференціації економічного простору 

  Фащевський, Микола Іванович; Ольшанська, Олександра Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-06)
  У статті розглянуто основні напрями розвитку теорії про сутність економічного простору та проаналізовано його найважливіші властивості, головні ознаки та особливості функціонування, зроблено висновки щодо об’єктивного ...
 • Модернізація інфраструктури та системи відносин на вітчизняному страховому ринку на засадах концепції холістичного маркетингу 

  Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-23)
  Досліджено питання вдосконалення й реалізації маркетингового підходу до взаємин виробників і споживачів страхових послуг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку в умовах кризовоецесійних явищ в економіці країни.
 • Динаміка та структура формування доходів населення України протягом 2001—2007 років 

  Бондарчук, К. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-05)
  У статті розглянуто динаміку та структуру формування доходів населення. Встановлено причини низького рівня доходів населення, зокрема оплати праці найманих працівників України. Визначено основні напрями підвищення рівня ...
 • Необхідність і напрями вдосконалення системи стимулювання праці керівників та фахівців сільськогосподарських підрозділів 

  Куліпанов, К. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-10)
  У статті розроблено систему стимулювання за результатами роботи для цехових апаратів і бригад без поділу на окремих фахівців. Розходження в сумах заохочень і покарань досягається в результаті застосування системи тарифів.
 • Стратегічне управління підприємством і бухгалтерський облік 

  Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-17)
  Досліджено питання місця і ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Проаналізовано додержання основних вимог створення і функціонування бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством.
 • Оптимізація маркетингових витрат фірми 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Магда, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-26)
  У статті розглянуто диференціальне рівняння, що описує економічний процес планування рекламних витрат, розв’язок якого має вигляд логістичної кривої. Аналітично знайдено інтервал еластичності функції попиту. Розглянуто ...
 • Маркетинг недиференційованих товарів 

  Шумейко, Володимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-03)
  У статті досліджено можливості та розроблено напрями диференціювання експортної продукції АПК України, а саме продукції олійно-жирових підприємств, для піднесення її конкурентоспроможності на світовому ринку.
 • Галузь нанотехнологій — тенденції розвитку до 2015 року 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-12-21)
  Проаналізовано сучасне становище, світові тенденції та перспективи галузі нанотехнологій (НТ). На основі державних програм розвитку економіки країн—лідерів Європи, Азії та США встановлено, що наукові дослідження та ...
 • Управління знаннями на підприємстві: концептуальні засади та механізми 

  Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-10)
  Уточнено трактування терміна «управління знаннями». Розкрито характерні положення концептуальних підходів щодо управління знаннями. Наведено принципи і визначено алгоритм реалізації процесу управління знаннями на підприємстві. ...

View More