Випуск № 11

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Стратегія управління та перспективи маркетингу в АПК України в нових геополітичних реаліях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-12) Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr
  Стаття присвячена аналізу результата членства у СОТ та впливу нових геополітичних умов на розробку маркетингових стратегій суб’єктами агробізнесу України та їх взаємодію із системою держаного управління. Досліджено взаємозв’язок принципів формування маркетингових стратегій підприємствами АПК України із наслідками членства України у СОТ для АПК. Запропоновано трансформувати модель взаємодії бізнесу та держави з метою захисту від глобальної конкуренції.
 • Item
  Прогнозування врожайності зернових культур: особливості і методика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-06) Грицюк, П. М.
  Праця присвячена розробці нових методів прогнозування часових рядів урожайності та порівнянню їх ефективності з нинішніми. Апробацію методів прогнозування проведено на прикладі рядів середньої врожайності озимої пшениці в областях України. Запропоновано методику оцінки точності методів прогнозування.
 • Item
  Моделювання діяльності економічного агента
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-28) Коляда, Юрій Васильович
  Визначальними чинниками діяльності фірми обрано кількість працівників Y1, величина власного капіталу Y2 та обсяг кредитів Y3. З використанням синергетичного підходу у вказаних координатах побудовано математичну модель (ММ) функціонування економічного агента, окремими випадками якої є відоме в літературі. Детально розглянуто задачу «м’якого» моделювання економічної діяльності об’єкта господарювання, також наведено деякі кількісні результати моделювання.
 • Item
  Зарубіжний досвід інвестування депресивних регіонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-29) Москалюк, Наталія Петрівна
  У статті проведено аналіз зарубіжного досвіду стимулювання інвестиційної діяльності, визначено компенсаційні механізми для інвесторів, що працювали у спеціальному режимі. Запропоновано застосування досвіду розвинутих з ринковою економікою країн для формування стимулюючих механізмів інвестування депресивних територій в Україні.
 • Item
  Деякі сучасні неринкові механізми міжнародної конкуренції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-12) Пахомов, Сергій Юрійович
  Проаналізовано ситуацію, яка склалася в глобальному середовищі, досліджено негативні прояви глобалізації, проблеми, породжені глобізаційними процесами.
 • Item
  Глобальні інститути регулювання нерівномірності соціального розвитку країн світу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-23) Столярчук, Ярослава Михайлівна
  Стаття присвячена дослідженню механізмів та інструментів регулювання диспропорцій соціального розвитку на країновому, реґіональному та корпоративному рівнях. Здійснено оцінку ефективності діяльності глобальних інститутів соціального регулювання з погляду пом’якшення соціальної нерівності між країнами та реґіонами світу і формування ефективної моделі соціально-орієнтованої економіки за умов глобальних трансформацій.
 • Item
  Форми та методи впровадження промислових систем України до загальної інтернаціоналізації світового виробництва і їх відповідність принципам міжнародного маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-23) Корж, М. В.
  У статті проведено критичний аналіз стану системи міжнародного маркетингу на вітчизняних промислових підприємствах та їх пристосованість до сучасних умов розвитку міжнародної інтеґрації та глобалізації економіки. Обґрунтовано принципову необхідність розглядання у теперішній час маркетингової підсистеми на сучасному промисловому підприємстві у нерозривному зв’язку з виробничою підсистемою.
 • Item
  Сучасні технології аудиту міжнародної маркетингової діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-12-25) Циганкова, Тетяна Михайлівна
  У статті дано визначення, сформульовано принципи, систематизовано види, виділено етапи та функціональні блоки, виявлено ключові проблеми аудиту міжнародної маркетингової діяльності та запропоновано найдоцільніші шляхи їх розв’язання.
 • Item
  Митно-тарифне регулювання: максимізація потенційних переваг в умовах членства України в СОТ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-30) Ліпіхіна, Тетяна Дмитрівна
  У статті досліджено напрями максимізації потенційних переваг в умовах входження України до СОТ. Особлива увага приділена аналізові змін у митно-тарифному регулюванні у зв’язку зі вступом України до СОТ. Визначено ключові напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання в умовах членства в СОТ.
 • Item
  Моделі поведінки споживачів на світових товарних ринках
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-11) Євдоченко, Олена Олександрівна
  У статті на основі виявлення специфіки попиту на світових ринках споживчих товарів та товарів промислового призначення охарактеризовано типи закупівельних ситуацій та виділено моделі поведінки покупців товарів різного призначення з відповідними рекомендаціями щодо створення міжнародних маркетингових програм.
 • Item
  Офшорний бізнес у системі сучасних світогосподарських зв’язків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-20) Кабанов, В. Г.; Kabanov, V.
  У статті розглянуто спеціалізацію офшорних зон і територій. Зазначено позитивні та негативні аспекти впливу офшорної діяльності на національну економіку. Охарактеризовано найбільш ефективні методи використання інструментів офшорного бізнесу в міжнародній підприємницькій діяльності. Визначено ризики ведення бізнесу в окремих офшорних юрисдикціях. Виявлено механізм регулювання офшорного бізнесу.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи формування та диференціації економічного простору
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-06) Фащевський, Микола Іванович; Ольшанська, Олександра Володимирівна
  У статті розглянуто основні напрями розвитку теорії про сутність економічного простору та проаналізовано його найважливіші властивості, головні ознаки та особливості функціонування, зроблено висновки щодо об’єктивного характеру формування реґіонального економічного простору.
 • Item
  Модернізація інфраструктури та системи відносин на вітчизняному страховому ринку на засадах концепції холістичного маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-23) Данніков, Олег Володимирович
  Досліджено питання вдосконалення й реалізації маркетингового підходу до взаємин виробників і споживачів страхових послуг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку в умовах кризовоецесійних явищ в економіці країни.
 • Item
  Динаміка та структура формування доходів населення України протягом 2001—2007 років
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-05) Бондарчук, К. П.
  У статті розглянуто динаміку та структуру формування доходів населення. Встановлено причини низького рівня доходів населення, зокрема оплати праці найманих працівників України. Визначено основні напрями підвищення рівня доходів населення.
 • Item
  Необхідність і напрями вдосконалення системи стимулювання праці керівників та фахівців сільськогосподарських підрозділів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-10) Куліпанов, К. О.
  У статті розроблено систему стимулювання за результатами роботи для цехових апаратів і бригад без поділу на окремих фахівців. Розходження в сумах заохочень і покарань досягається в результаті застосування системи тарифів.
 • Item
  Стратегічне управління підприємством і бухгалтерський облік
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-17) Шайкан, Андрій Валерійович
  Досліджено питання місця і ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Проаналізовано додержання основних вимог створення і функціонування бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством.
 • Item
  Оптимізація маркетингових витрат фірми
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-26) Блудова, Тетяна Володимирівна; Магда, В. В.
  У статті розглянуто диференціальне рівняння, що описує економічний процес планування рекламних витрат, розв’язок якого має вигляд логістичної кривої. Аналітично знайдено інтервал еластичності функції попиту. Розглянуто задачу оптимізації функції, пов’язана з оптимальним значенням прибутку залежно від маркетингових витрат функції попиту. Знайдено оптимальні маркетингові витрати і відповідний оптимальний попит, що визначають рентабельність маркетингових витрат.
 • Item
  Маркетинг недиференційованих товарів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-03) Шумейко, Володимир Михайлович
  У статті досліджено можливості та розроблено напрями диференціювання експортної продукції АПК України, а саме продукції олійно-жирових підприємств, для піднесення її конкурентоспроможності на світовому ринку.
 • Item
  Галузь нанотехнологій — тенденції розвитку до 2015 року
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-12-21) Силантьєв, Сергій Олексійович
  Проаналізовано сучасне становище, світові тенденції та перспективи галузі нанотехнологій (НТ). На основі державних програм розвитку економіки країн—лідерів Європи, Азії та США встановлено, що наукові дослідження та впровадження результатів НТ у цих країнах мають найвищі державні пріоритети. Економіки цих країн вже сьогодні спроможні посісти чільні місця завдяки вже напрацьованим результатам. У процесі бурхливого розвитку ринок НТ у найближчі роки буде складати більше 2 трлн дол. США (за різними оцінками від 5 % до 15 % ВВП світу). На сьогодні в Україні в цій галузі немає ні стратегії розвитку, ані національної програми її створення.
 • Item
  Управління знаннями на підприємстві: концептуальні засади та механізми
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-10) Герасименко, Оксана Олександрівна
  Уточнено трактування терміна «управління знаннями». Розкрито характерні положення концептуальних підходів щодо управління знаннями. Наведено принципи і визначено алгоритм реалізації процесу управління знаннями на підприємстві. Розкрито головні аспекти управління знаннями вітчизняних підприємств.