Collections in this community

Recent Submissions

 • Формування агропромислових формувань в Україні: глобалізаційний і маркетинговий аспект 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-30)
  Стаття присвячена аналізу процесів капіталізації сільського господарства в Україні і консолідації виробництва в межах новостворених агропромислових формувань з точки зору землекористування. Зроблений аналіз взаємозв’язку ...
 • Просторові моделі міграції трудових ресурсів 

  Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-17)
  З макроекономічної точки зору пошук робочого місця описується математичними моделями (ММ) з розподіленими параметрами — рівняннями в частинних похідних з однією та двома просторовими координатами (змінними) та в залежності ...
 • Передпрогнозний аналіз рядів урожайності озимої пшениці 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-14)
  Робота присвячена дослідженню ступеня стохастичності та періодів трендостійкості часових рядів на прикладі рядів урожайності озимої пшениці в областях України. Основними інструментами досліджень виступають два варіанти ...
 • Регіональна асиметричність світового фінансового ринку за умов глобалізації 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-10)
  У статті розкривається динаміка та тенденції розвитку ключових регіональних сегментів світового фінансового ринку та з’ясовуються фактори поглиблення асиметричності міжкраїнового та регіонального розподілу фінансового ...
 • Нематеріальні активи: принципи визначення та визнання 

  Диба, В’ячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-11)
  Розглянуто проблеми визначення та визнання нематеріальних активів на основі методологічного узгодження їх тлумачення за аспектами обліку нематеріальних активів, їх ідентифікації та гармонізації бухгалтерської звітності ...
 • Розкриття питань консолідації фінансової звітності в облікових стандартах 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-11-07)
  У статті освітлено питання регулювання Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності процесу формування консолідованої фінансової звітності, розкрито ...
 • Розвиток принципів організації бухгалтерського обліку: світовий історичний досвід та вітчизняні напрацювання сучасності 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-26)
  В умовах подальшої автоматизації бухгалтерського обліку в світі організації бухгалтерського обліку відводиться ключові позиції у формування якісних, корисних, необхідних та оптимальних інформаційних потоків про діяльність ...
 • Роль ризик менеджменту у створенні вартості банку 

  Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-21)
  Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню позитивної теорії ризик менеджменту в банку. Автор звертає увагу на протиріччя між постулатами неокласичної теорії, на якій ґрунтується традиційний вартісний підхід, та реальною ...
 • Операції банків з платіжними картками: класифікація та характеристика 

  Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-28)
  У статті розглянуто чинники, що сприяють розвитку безготівкових форм розрахунків юридичних і фізичних осіб шляхом просування систем розрахунків з використанням платіжних карток. Детально висвітлено операції банків з ...
 • Ринок страхових послуг як нове соціоекономічне явище 

  Гаманкова, Ольга Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-11-27)
  Здійснено теоретичний аналіз сутності нового економічного явища, яким є ринок страхових послуг України. Розглянуто співвідношення поняття «ринок страхових послуг» і «страховий ринок». Досліджено місце ринку страхових послуг ...
 • Методологічні аспекти PR-аудиту 

  Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-30)
  Розглянуто питання оцінювання ефективності PR-діяльності підприємств, яке набуває все більшого значення за умов сучасного ринку, однією з особливостей якого є співпраця з громадськістю. У зв’язку з цим привертає увагу той ...
 • Наукові засади територіальної структури та територіальної організації господарства 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-27)
  В статті проведено аналіз проблем вдосконалення територіально-галузевих пропорцій національної економіки, поглиблено теоретико-методологічні засади визначення соціально-економічної суті регіону. Обґрунтовано необхідність ...
 • Статистичне оцінювання ринку праці як інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії його розвитку 

  Бараник, Зоя Павлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-28)
  В статті обґрунтовано необхідність якісного статистичного оцінювання ринку праці як бази інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії його розвитку. Розглядаються методологічні підходи щодо формування та побудови ...
 • Організаційно-економічні важелі управління працею в інноваційних процессах 

  Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-27)
  Обґрунтовано необхідність запровадження організаційно-економічних інструментів управління працею на різних стадіях інноваційного процесу. Визначено особливості змісту та результатів праці у сфері досліджень і розробок як ...
 • Потреби людини в системі базових категорій маркетингу 

  Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-03)
  В роботі опрацьовано поняття «потреба» в системі наукового предмету маркетингу, вивчено закономірності розвитку споживання в цілісній життєдіяльності людини.
 • Фінансова спроможність як категорія публічних фінансів: сутність та складові 

  Кондратюк, Сергій Якович; Осадчук, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-15)
  В статті вперше виокремлено фінансову спроможність як специфічну категорію публічних фінансів, яка охоплює численні явища, відносини, процеси тощо. Розглянуто сутність категорії «фінансова спроможність» та її компоненти — ...
 • Дослідження показників Харсту для деяких ринкових індексів 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-21)
  У статті на основі сучасної парадигми для дослідження динаміки складних природних процесів та поняття фрактала за Б. Мандельбротом запропоновано методологічний підхід у визначенні детермінованої структури ринкових індексів ...
 • Корпоративна панель індикаторів, як один з елементів системи стратегічного управління підприємством 

  Гушко, С. В.; Турило, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-25)
  Корпоративна панель індикаторів представляє стратегічні цілі і дозволяє підприємствам кількісно оцінювати, відстежувати і регулювати найважливіші процеси системи стратегічного управління підприємством.
 • Дослідження особливостей функціонування сучасних промислових підприємств України 

  Корж, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-15)
  У статті проведено загальний аналіз умов функціонування сучасних промислових підприємств, у тому числі у Донецькому регіоні, здійснено оцінку ефективності їх інноваційної діяльності, а також визначено напрями та розроблено ...
 • Державне регулювання інвестиційних процесів у економіці України 

  Кабанов, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-06)
  У статті досліджено сучасну інвестиційну політику України, а також регулювання інвестиційної діяльності. Зазначено таке важливе питання, як гарантування державою захисту інвестицій незалежно від форм власності, а також ...

View More