Випуск № 10

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Формування агропромислових формувань в Україні: глобалізаційний і маркетинговий аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-30) Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr
  Стаття присвячена аналізу процесів капіталізації сільського господарства в Україні і консолідації виробництва в межах новостворених агропромислових формувань з точки зору землекористування. Зроблений аналіз взаємозв’язку зазначених процесів із процесами еволюції економічних і маркетингових процесів в АПК України та із формуванням ринкових відносин у земельних питаннях. Досліджено структурний склад власників агропромислових формувань та проаналізовані мотиви їх входження в агробізнес.
 • Item
  Просторові моделі міграції трудових ресурсів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-17) Коляда, Юрій Васильович
  З макроекономічної точки зору пошук робочого місця описується математичними моделями (ММ) з розподіленими параметрами — рівняннями в частинних похідних з однією та двома просторовими координатами (змінними) та в залежності від часу. Первинні результати моделювання ґрунтуються на аналітичних розв’язках рівнянь ММ.
 • Item
  Передпрогнозний аналіз рядів урожайності озимої пшениці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-14) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Грицюк, П. М.
  Робота присвячена дослідженню ступеня стохастичності та періодів трендостійкості часових рядів на прикладі рядів урожайності озимої пшениці в областях України. Основними інструментами досліджень виступають два варіанти R/S-аналізу: загальний (інтегральний) алгоритм Херста та його локальний варіант. Запропонована нова методика оцінки періоду трендостійкості часового ряду.
 • Item
  Регіональна асиметричність світового фінансового ринку за умов глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-10) Столярчук, Ярослава Михайлівна
  У статті розкривається динаміка та тенденції розвитку ключових регіональних сегментів світового фінансового ринку та з’ясовуються фактори поглиблення асиметричності міжкраїнового та регіонального розподілу фінансового капіталу за умов глобалізації.
 • Item
  Нематеріальні активи: принципи визначення та визнання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-11) Диба, В’ячеслав Михайлович
  Розглянуто проблеми визначення та визнання нематеріальних активів на основі методологічного узгодження їх тлумачення за аспектами обліку нематеріальних активів, їх ідентифікації та гармонізації бухгалтерської звітності підприємства, проаналізовано відмінності визначення терміну «нематеріальні активи», критерії визнання нематеріальних активів.
 • Item
  Розкриття питань консолідації фінансової звітності в облікових стандартах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-11-07) Кузьмінська, Ольга Едуардівна
  У статті освітлено питання регулювання Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності процесу формування консолідованої фінансової звітності, розкрито вимоги облікових стандартів щодо консолідованої фінансової звітності банків.
 • Item
  Розвиток принципів організації бухгалтерського обліку: світовий історичний досвід та вітчизняні напрацювання сучасності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-26) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  В умовах подальшої автоматизації бухгалтерського обліку в світі організації бухгалтерського обліку відводиться ключові позиції у формування якісних, корисних, необхідних та оптимальних інформаційних потоків про діяльність різних суб’єктів господарювання.Побудова високоефективного механізму організації облікового процесу неможлива без створення науково-обґрунтованого теоретичного базису.
 • Item
  Роль ризик менеджменту у створенні вартості банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-21) Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych
  Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню позитивної теорії ризик менеджменту в банку. Автор звертає увагу на протиріччя між постулатами неокласичної теорії, на якій ґрунтується традиційний вартісний підхід, та реальною банківською практикою. Зроблено висновок, що уникнення економічного дефолту залишається основною причиною здійснення ризик менеджменту на корпоративному рівні, а в сучасних умовах управління ризиком використовується для збільшення вартості банківської фірми.
 • Item
  Операції банків з платіжними картками: класифікація та характеристика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-28) Алексеєнко, Максим Дмитрович
  У статті розглянуто чинники, що сприяють розвитку безготівкових форм розрахунків юридичних і фізичних осіб шляхом просування систем розрахунків з використанням платіжних карток. Детально висвітлено операції банків з платіжними картками, які здійснюють банки України.
 • Item
  Методологічні аспекти PR-аудиту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-30) Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна
  Розглянуто питання оцінювання ефективності PR-діяльності підприємств, яке набуває все більшого значення за умов сучасного ринку, однією з особливостей якого є співпраця з громадськістю. У зв’язку з цим привертає увагу той факт, що в економічній літературі недостатньо уваги приділяється оцінюванню ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і PR-діяльності зокрема. Спостерігається невідпрацьованість понятійного апарату та інших аспектів проблеми виміру ефективності PR-діяльності підприємств.
 • Item
  Наукові засади територіальної структури та територіальної організації господарства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-27) Ольшанська, Олександра Володимирівна
  В статті проведено аналіз проблем вдосконалення територіально-галузевих пропорцій національної економіки, поглиблено теоретико-методологічні засади визначення соціально-економічної суті регіону. Обґрунтовано необхідність трансформації основних елементів територіальної організації господарства та їх структурних утворень. Визначено необхідність врахування соціально-економічних факторів при виділенні територіальних систем будь-якого рангу. Обґрунтовано критерії виділення виробничо-територіальних систем для сучасних умов господарювання, що базуються на створенні сприятливих соціально-економічних і екологічних умов життя людей.
 • Item
  Організаційно-економічні важелі управління працею в інноваційних процессах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-27) Герасименко, Оксана Олександрівна
  Обґрунтовано необхідність запровадження організаційно-економічних інструментів управління працею на різних стадіях інноваційного процесу. Визначено особливості змісту та результатів праці у сфері досліджень і розробок як основи інноваційної діяльності. Наведено пропозиції щодо організаційно-економічних заходів управління працею в інноваційних процесах.
 • Item
  Потреби людини в системі базових категорій маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-03) Шафалюк, Олександр Казимирович
  В роботі опрацьовано поняття «потреба» в системі наукового предмету маркетингу, вивчено закономірності розвитку споживання в цілісній життєдіяльності людини.
 • Item
  Фінансова спроможність як категорія публічних фінансів: сутність та складові
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-15) Кондратюк, Сергій Якович; Осадчук, Н. В.
  В статті вперше виокремлено фінансову спроможність як специфічну категорію публічних фінансів, яка охоплює численні явища, відносини, процеси тощо. Розглянуто сутність категорії «фінансова спроможність» та її компоненти — інвестоспроможність, бюджетоспроможність, боргоспроможність та кредитоспроможність. Бюджетоспроможність регіону розкрито через податкоспроможність, видаткоспроможність, позикоспроможність.
 • Item
  Дослідження показників Харсту для деяких ринкових індексів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-21) Силантьєв, Сергій Олексійович
  У статті на основі сучасної парадигми для дослідження динаміки складних природних процесів та поняття фрактала за Б. Мандельбротом запропоновано методологічний підхід у визначенні детермінованої структури ринкових індексів на основі оцінок показника Харста. Проведено дослідження деяких ринкових індексів світу, визначено оцінки показника Харста та точність його визначення.
 • Item
  Корпоративна панель індикаторів, як один з елементів системи стратегічного управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-25) Гушко, С. В.; Турило, А. А.
  Корпоративна панель індикаторів представляє стратегічні цілі і дозволяє підприємствам кількісно оцінювати, відстежувати і регулювати найважливіші процеси системи стратегічного управління підприємством.
 • Item
  Дослідження особливостей функціонування сучасних промислових підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-15) Корж, М. В.
  У статті проведено загальний аналіз умов функціонування сучасних промислових підприємств, у тому числі у Донецькому регіоні, здійснено оцінку ефективності їх інноваційної діяльності, а також визначено напрями та розроблено пропозиції до поліпшення їх економічного стану та ринкових позицій в умовах перехідної економіці.
 • Item
  Державне регулювання інвестиційних процесів у економіці України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-06) Кабанов, В. Г.
  У статті досліджено сучасну інвестиційну політику України, а також регулювання інвестиційної діяльності. Зазначено таке важливе питання, як гарантування державою захисту інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземне інвестування. Висвітлено шляхи регулювання умов інвестиційної діяльності. Розглянуто окремі види фінансового інвестування і регулювання їх державою.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-10) Яценко, А. В.
  У статті розглядаються теоретичні питання управління інноваційно-інвестиційною діяльністю з позиції статистичного підходу. Висвітлюються: мета інноваційно-інвестиційної діяльності; її завдання в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки; головні регулятори її діяльності: важелі,інструменти, методи, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість.
 • Item
  Фінансове забезпечення інноваційної сфери
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-25) Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna
  В статті висвітлюються проблеми формування фінансового механізму регулювання інноваційного підприємництва та розробка пропозицій щодо напрямків його вдосконалення.