Show simple item record

dc.contributor.authorСтолярук, Христина Сергіївнаuk
dc.date.accessioned2014-12-23T09:42:57Z
dc.date.available2014-12-23T09:42:57Z
dc.date.issued2014-08-26
dc.identifier.citationСтолярук Х. С. Розробка сценарію дослідження методологічних проблем моделювання компетенцій фахівців / Х. С. Столярук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 268–273.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5661
dc.description.abstractСтаттю присвячено розробці сценарію дослідження методологічних проблем моделювання компетенцій в аспекті вивчення питань формування конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. Доведено актуальність застосування ідеї компетентнісної стандартизації професійної діяльності у забезпеченні ефективності процесу формування конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. Сформульовано ключові проблеми, що методологічно визначають особливості розробки моделей компетенцій фахівців з управління персоналом.uk
dc.description.abstractThe paper is devoted to creation a scenario study of methodological problems in terms of competency modeling study of the formation of professional competitiveness in the labor market. The urgency of the application of the idea of competency standardization of professional activity in ensuring the efficiency of formation of competitive professionals in the labor market is proven. The key issues that determine the methodological features of modeling competencies HR professionals are formulated.en
dc.description.abstractСтатья посвящена разработке сценария исследования методологических проблем моделирования компетенций в аспекте изучения вопросов формирования конкурентоспособности специалиста на рынке труда. Доказана актуальность применения идеи компетентностной стандартизации профессиональной деятельности в обеспечении эффективности процесса формирования конкурентоспособности специалистов на рынке труда. Сформулированы ключевые проблемы, которые методологически определяют особенности разработки моделей компетенций специалистов по управлению персоналом.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкомпетенціяuk
dc.subjectмодель компетенційuk
dc.subjectкомпетентнісна стандартизаціяuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk
dc.subjectповедінковий підхідuk
dc.subjectметодологічні проблемиuk
dc.subjectсompetenceen
dc.subjectcompetency modelen
dc.subjectcompetence standardizationen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectcompetence-based approachen
dc.subjectbehavioral approachen
dc.subjectmethodological problemsen
dc.subjectКомпетенцияru
dc.subjectмодель компетенцийru
dc.subjectкомпетентностная стандартизацияru
dc.subjectконкурентоспособностьru
dc.subjectкомпетентностный подходru
dc.subjectповеденческий подходru
dc.subjectметодологические проблемыru
dc.titleРозробка сценарію дослідження методологічних проблем моделювання компетенцій фахівцівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.546uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record