Collections in this community

Recent Submissions

 • Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС 

  Олійник, Вікторія Володимирівна; Гончарова, Ольга Володимирівна; Oliinyk, Viktoriia; Honcharova, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-16)
  У статті досліджено практику моніторингу та оцінки регіональної політики розвитку в Європейському Союзі, їх вплив на основні показники економічного та соціального розвитку як окремих регіоні, так і ЄС у цілому. Проведено ...
 • Сценарії геоекономічного розвитку Азербайджанської Республіки 

  Гаджиєва, Чешмі Шамседдін кизи; Hajiyeva, Cheshmi (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-01)
  У статті системно проаналізовано можливі сценарії геоекономічного розвитку Азербайджану в контексті мультиваріативності та багатовекторності існуючої парадигми економічного розвитку країни. Методологічні засади дослідження ...
 • Методологічний еклектизм у трактуванні сутності фінансової системи 

  Сніжко, Оксана Володимирівна; Snizhko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-18)
  Стаття присвячена критичному аналізу конкуруючих концептуальних підходів до визначення сутності фінансової системи. Системоутворюючим елементом ресурсної концепції фінансової системи є розуміння фінансів як економічних ...
 • Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції 

  Шепетько, Роман Іванович; Bodrov, Volodymyr; Shepetko, Roman (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-05)
  У статті досліджено сутність та особливості структурної політики, проведено класифікацію її моделей і визначено можливості їх застосування за умов зростаючої міжнародної конкуренції. Розкрито основні складові структури ...
 • Валютна стратегія конструктивізму у Казахстані 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Співак, Інна Віталіївна; Lutsyshyn, Zoryana; Spivak, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-30)
  Стратегія конструктивізму є однією із найефективніших для країн, що знаходяться на перетині інтересів великих гравців у глобальній економіці. Сучасне валютне реформування та принципи позиціонування Казахстану можуть стати ...
 • Пріоритет інвестиційної привабливості в політиці стійкого економічного зростання Великої Британії 

  Маркевич, Катерина Леонідівна; Yurchyshyn, Vasyl; Markevych, Kateryna; Юрчишин, Василь Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-21)
  У статті розглянуто складові політики економічного зростання Великої Британії, базованої на глобальному зміцненні інвестиційної позиції країни. Визначено місце Великої Британії у системі міжнародних економічних відносин ...
 • Структурна динаміка внутрішньогалузевої торгівлі між Індією та Бангладеш у 1975–2010 роках 

  Сушил, Кумар; Sushil, Kumar; Шахід, Ахмед; Shahid, Ahmed (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-26)
  У даній статті досліджено особливості розвитку внутрішньогалузевої торгівлі між Індією та Бангладеш протягом 1975–2010 рр. На основі розрахунку індексу Грубеля–Ллойда та взаємодоповнюваності торгівлі (TCI) авторами визначено ...
 • Інтеграція розвитку шляхом реальної і технологічної конвергенції. Досвід Польщі і висновки для України 

  Вожняк, Міхал Габрієль; Фіршт, Даріуш; Яблонскі, Лукаш; Woźniak, Michał G.; Firszt, Dariusz; Jabłoński, Łukasz (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-06)
  Дана стаття є підсумком основних досягнень, втрат і вигід першої декади членства Польщі в ЄС. ЇЇ ціллю є формування пропозицій для Польської економічної політики на найближчі роки, а також й висновків для України, котра обирає ...
 • Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України 

  Карасьова, Наталія Анатоліївна; Karasova, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11)
  Досліджено глобалізаційні передумови розвитку експорту аграрного сектора України. На основі узагальнення результатів попередніх досліджень висвітлено сутнісні характеристики поняття «експортоорієнтована діяльність», ...
 • Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Гераймович, Людмила Василівна; Heraimovych, Liudmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-12)
  У статті обґрунтовано необхідність наукового дослідження стану фінансування місцевої інфраструктури, ефективного управління наявними інфраструктурними об’єктами. Зазначено, що під впливом таких факторів, як глобалізація, ...
 • Глобальні економічні процеси та Україна 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна; Radzievska, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20)
  У статті розглянуто основні тенденції економічного розвитку світу та їх вплив на Україну. Характерною рисою сучасного світу є прискорення розвитку глобалізації, зумовленого досягненнями науково-технічного прогресу, який ...
 • Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют 

  Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Солодковський, Юрій Мечиславович; Solodkovskyy, Yuriy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-23)
  Стаття присвячена проблемі, спричиненій кризою Ямайської валютної системи, а саме, пошуку нових форм грошей, що здатні замінити долар у світових розрахунках. Пошуком альтернативних грошей як оптимальної світової валюти ...
 • Оцінка економічних реформ: наслідки трансформації внутрішньогалузевої торгівлі 

  Грошек, Джеральд; Hroshek, Herald (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-07)
  Україна в порівнянні зі своїми центральноєвропейськими сусідами пройшла менш успішний шлях реформування та інтеграції економіки з моменту здобуття нею незалежності, зберігаючи достатньо високий рівень корупції та низькі, ...
 • Європейський валютний союз: межі зростання або точка біфуркації 

  Шаров, Олександр Миколайович; Sharov, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-07)
  У статті розглядаються передумови та процес створення валютного союзу країн ЄС з урахуванням історичного досвіду європейських країн стосовно попередніх спроб валютної інтеграції між окремими країнами. Автор також аналізує ...
 • Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: наслідки та уроки 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  Розглянуто теоретичні аспекти сутності, наслідки формування та розвитку двох феноменів сучасності – індивідуалізації особистості, а також формування індивідуалізованого суспільства. Проведене дослідження переконує у тому, ...