Show simple item record

dc.contributor.authorПилипчук, Володимир Петровичuk
dc.contributor.authorДанніков, Олег Володимирович
dc.date.accessioned2015-03-27T07:56:37Z
dc.date.available2015-03-27T07:56:37Z
dc.date.issued2013-06-06
dc.identifier.citationПилипчук В. П. Стратегічні напрями маркетингового ціноутворення підприємства / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 145-161.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6022
dc.description.abstractНа мікроекономічному рівні наслідки кризи залишаються важливим чинником, який стримує розвиток ринку нерухомості та будівельної галузі, зокрема. Це проявляється у зниженні рентабельності виконаних будівельних робіт/послуг, виникнення нових цінових диспропорцій, низькому рівні конкурентоспроможності, дефіциті коштів, незбалансованості відтворювальних процесів тощо. Маркетинг, як методологічна основа стратегічного управління будівельним бізнесом,є відносно новою і недостатньо вивченою концепцією управління. Акцентуючи увагу на проблемах збалансованості попиту і пропозиції на вітчизняному ринку нерухомості і будівельної галузі, автори, пропонують маркетинговий підхід до формування стратегії розвитку в діяльності будівельних підприємств, який відкриває нові можливості пошуку і реалізації резервів управління.uk
dc.description.abstractAn author develops the row of practical recommendations in relation to the use of marketing instruments in activity of domestic enterprises. The consequences of crisis remain an important factor which restrains market development of the real estate and building industry, in particular. It is reflected in the decline of profitability of the executed building works/services, origin of new price disproportions, low level of competitiveness, deficit of facilities, unbalanced of reproductive processes and others like that. Marketing as methodological strategic government base by construction business is relatively a new and not enough studied conception of management. Accenting attention on the problems of balanced demand and supply at the domestic market of the real estate, and construction industry, the authors propose marketing approach to forming the strategy of development in activity of construction enterprises, that opens new possibilities in search and realization of backlogs of management.en
dc.description.abstractНа микроэкономическом уровне последствия кризиса остаются важным фактором, который сдерживает развитие рынка недвижимости и строительной отрасли, в частности. Это проявляется в снижении рентабельности выполненных строительных работ/услуг, возникновения новых ценовых диспропорций, низком уровне конкурентоспособности, дефиците средств, несбалансированности воспроизводительных процессов и тому подобное. Маркетинг как методологическая основа стратегического управления строительным бизнесом является относительно новой и недостаточно изученной концепцией управления. Акцентируя внимание на проблемах сбалансированности спроса и предложения на отечественном рынке недвижимости, и строительной отрасли, авторы, предлагают маркетинговый подход к формированию стратегии развития в деятельности строительных предприятий, который открывает новые возможности поиска и реализации резервов управления.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectцінова політика підприємстваuk
dc.subjectметоди ціноутворенняuk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectуправління продажемuk
dc.subjectсистема продажуuk
dc.subjectучасники маркетингового каналуuk
dc.subjectкомерційні інтересиuk
dc.subjectзбутова політикаuk
dc.subjectінтелектуальний капіталuk
dc.subjectділовий портфель фірмиuk
dc.subjectprice policy of enterpriseen
dc.subjectmethods pricingen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmanagement by the salesen
dc.subjectsystem of salesen
dc.subjectparticipants of marketing channelen
dc.subjectcommercial interestsen
dc.subjectsale policyen
dc.subjectintellectual capitalen
dc.subjectbusiness brief-case of firmen
dc.subjectценовая политика предприятияru
dc.subjectметоды ценообразованияru
dc.subjectмаркетингru
dc.subjectуправление продажамиru
dc.subjectсистема продажru
dc.subjectучастники маркетингового каналаru
dc.subjectкоммерческие интересыru
dc.subjectсбытовая политикаru
dc.subjectинтеллектуальный капиталru
dc.subjectделовой портфель фирмыru
dc.titleСтратегічні напрями маркетингового ціноутворення підприємстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.8:339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record