№ 29

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Підходи щодо сутності поняття «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02) Поліщук, Євгенія Анатоліївна
  В статті розглянуто основні підходи щодо визначення терміну «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі. Запропоновано власне визначення цих фінансових установ.
 • Item
  Модель оптимальної програми виробництва рекламних продуктів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-10) Богачевська, О. І.
  Розглянута роль рекламного агентства в рекламній діяльності. Проаналізована важливість створення виробничої програми для розрахункового обґрунтування управлінських рішень. Запропонована ефективна модель оптимальної програми виробництва рекламних продуктів Описана в статті модель розроблена на прикладі рекламної агенції з обмеженим циклом обслуговування, яка спеціалізується на виробництві рекламних продуктів.
 • Item
  Концептуальні засади інформаційно-аналітичної системи управління вищим навчальним закладом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02) Давидюк, Тамара Володимирівна
  У статті розглядаються питання стандартизації процесів управління вищим навчальним закладом, концепція створення інформаційно-аналітичної системи управління університетом (ІАСУУ), її структура та принципи й основні елементи технології функціонування.
 • Item
  Модель управління запасами горизонтально інтегрованого холдингу за умови стохастичного попиту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25) Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитість за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру замовлення ресурсу та його розподілу по підприємствах холдингу у випадку недостачі через мінімізацію витрат на систему управління запасами.
 • Item
  Оцінювання проблемної заборгованості у кредитній політиці комерційного банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-01) Великоіваненко, Галина Іванівна; Трокоз, Любов О.
  У статті проведено аналіз методів управління проблемними кредитами. Розроблено модель прогнозування ймовірності переходу простроченої заборгованості у категорію проблемної. Побудована модель рекомендована для використання у банківській практиці з метою оцінювання ймовірності дефолту як при роботі з простроченою заборгованістю, так і з кредитами, що не мають прострочених платежів.
 • Item
  Роль і місце інформаційної системи бухгалтерського обліку в управлінні економічним об’єктом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14) Осмятченко, Володимир Олександрович; Матюха, М. М.
  Розглянуто питання інформаційного забезпечення управління підприємством при використанні інформаційних систем обліку. Розкрито сутність інформаційних технологій обліку. Визначено роль управлінської використання системи в контексті сучасних інформаційних систем обліку.
 • Item
  Регулювання обліку портфельних інвестицій банків за міжнародними стандартами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14) Амбарчян, В. С.
  В статті охарактеризовано міжнародні стандарти обліку та звітності, що застосовуються в процесі здійснення інвестиційних операцій банків з цінними паперами в торговому портфелі, портфелі на продаж та портфелі до погашення. Проаналізовано зміни в процедурах подальшої оцінки придбаних фінансових інструментів в зв’язку із заміною окремих стандартів. Запропоновано вдосконалену класифікацію цінних паперів у відповідності з новими принципами обліку та звітності.
 • Item
  Моделювання процесу системи ухвалення рішень службами внутрішнього аудиту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-26) Гушко, С. В.
  В статті розкриті питання синхронізації облікових інформаційних потоків через впровадження системи внутрішнього аудиту в управлінні промисловими підприємствами холдингового типу.
 • Item
  Управління на основі ключових показників діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21) Шайкан, Андрій Валерійович
  Дана стаття присвячена питанню вибору варіантів базової концепції побудови системи управління промислових підприємств на основі ключових показників діяльності.
 • Item
  Бюджетний кодекс України в контексті реформування вітчизняного бюджетного обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-01) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  Статтю присвячено питанню оновлення Бюджетного кодексу України в контексті реалізації заходів модернізації вітчизняного бюджетного обліку.
 • Item
  Місцеві познаки: зарубіжний досвід для вирішення вітчизняних проблем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-10) Антонюк, О. І.; Ніколишин, Ю. І.
  Розглянуто сучасний стан місцевих позик у вітчизняній економіці, проаналізовано зарубіжний досвід використання місцевих запозичень, окреслено можливості його впровадження в Україні та запропоновано здійснити ряд заходів з метою підвищення ефективності використання запозичених коштів.
 • Item
  Сучасні підходи мінімізації ризиків міжнародного кредитування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02) Лісовська, Валентина Петрівна; Наіста, А. С.
  В статті розглядається аналіз показників діяльності банків України та ВВП за даними банківської статистики, та представлена поліноміальна апроксимація точок безрозмірних показників діяльності банків. Приведено аналіз рентабельності банківської діяльності в Україні та представлені порівняльні фінансові умови залучення коштів.
 • Item
  Виклики до перетворення податку на додану вартість в аграрному секторі України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-05) Іваськo, Інна Михайлівна
  В дослідженні проведено аналіз справляння податку на додану вартість в аграрному секторі європейських країн, зокрема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціонування, а також розроблено практичні рекомендації щодо системних перетворень ПДВ аграрного сектору України за умов інтеграційних процесів.
 • Item
  Ресурсна база банку як основа забезпечення його фінансової стійкості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Чуб, Павло Михайлович; Приходько, Е. А.
  Підкреслюється важливість дослідження сучасного стану ресурсної бази банку (значення, класифікація, механізм формування) для забезпечення його фінансової стійкості. Досліджуються шляхи подальшого вдосконалення формування ресурсів на рівні окремих банків та банківської системи в цілому.
 • Item
  Кошти місцевих бюджетів як об’єкт державного фінансового контролю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-05) Висоцький, Іван Анатолійович
  У статті розглянуто сутність поняття «місцеві бюджети», теоретичні засади управління коштами місцевих бюджетів, а також висвітлено державні органи, які здійснюють контроль за рухом коштів місцевих бюджетів.
 • Item
  Теоретичні підходи до управління витратами підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-11) Потій, Ванда Зіновіївна; Куліш, Ганна Петрівна
  Розглядаються сутність і роль витрат в діяльності підприємства, а також зарубіжний досвід управління витратами в коротко - і довгостроковому періодах.
 • Item
  Фіскальні пріоритети функціонування та розвитку бюджетної системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14) Савчук, Наталія Володимирівна
  Розвиток ринкової економіки в Україні передбачає підвищені вимоги до якості теорії державних фінансів, зокрема, до бюджетної системи.
 • Item
  Нове розуміння корпоративних фінансів: антикризовий аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-12) Островська, Ольга Анатоліївна
  В статті за результатами аналізу наявних у вітчизняних і закордонних економічних джерелах визначень корпоративних фінансів виокремлено основні підходи до визначення їх змісту. Викладено авторське визначення корпоративних фінансів як об’єкту фінансового управління, яке містить антикризовий і превентивний аспекти.
 • Item
  Проблеми інтеграції банків з небанківськими компаніями в умовах глобалізації фінансових ринків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-22) Алексеєнко, Максим Дмитрович
  Стаття присвячена проблемі інтеграції банків із небанківськими компаніями.
 • Item
  Фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Фролова, Тетяна Олександрівна
  Розкрито сутність лідерства та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері. Обґрунтовані фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК.