Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Концептуалізація ризиків та особливості їх прояву в інноваційній діяльності підприємств 

  Шовкун, Людмила В.; Shovkun, Liudmyla; Гребенюк, Яна О.; Hrebeniuk, Yana (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Сучасний етап розвитку економіки характеризується посиленням кризових явищ. У цих умовах основою успішного функціонування підприємств постає інноваційна діяльність. Доведено, що інноваційна діяльність завжди є необхідною ...
 • Модернізація економіки України в контексті післявоєнного відродження: стратегічні напрями, інструментарій, пріоритети 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швиданенко, Олег Анатольевич (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті доведено необхідність вирішення ряду проблем щодо парадигмальних засад функціонування національного економічного комплексу і вибору формату його відродження. Зроблено акцент на дискретний характер модернізації ...
 • Application of leading and lagging indicators for Resource Management in IT consulting industry 

  Hrebliauskene, Beata; Grebliauskienė, Beata; Гребляускене, Беата; Kamienieva, Olena; Камєнєва, Олена (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Success in the services sector depends on placing the appropriate resources on the right projects at the right time. For successful project completion and client satisfaction, this process must be managed effectively. ...
 • Improvement of the work of project coordinators in consulting companies 

  Velbrok, Vandzha; Wellbrock, Wanja; Велброк, Ванджа; Myslavska, Oleksandra; Миславська, Олександра Г. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Coordination is an iterative process of gradually trust building, understanding, and working relationships. The purpose of this study was to review the experience of project coordination in consulting companies and ...
 • Перспективи використання CRM-систем на підприємствах громадського харчування 

  Прощенко, Андрій К.; Proshchenko, Andrii (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Останнє десятиліття характеризується бурхливим розвитком CRM-технологій, зокрема у сфері громадського харчування. Цьому сприяли кілька факторів: посилення конкуренції, боротьба за довгострокових клієнтів і бажання знизити ...
 • Сучані проблеми розвитку Азіатсько-тихоокеанського регіону 

  Іщук, Юлія А.; Ishchuk, Yuliia; Чайковська, Маргарита В.; Chaikovska, Marharyta (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті обґрунтовано різні підходи до структури Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР). Визначено статус країн у складі АТР. Досліджено, що економічні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні характеризуються зростанням ...
 • Особливості розрахунку маржинальних викликів 

  Білоус, Костянтин І.; Bilous, Kostiantyn (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті узагальнено процес використання одного з елементів заставного менеджменту у структурі фінансового управління підприємства, а саме процесу щоденного розрахунку маржинальних викликів, у зв’язку зі зростанням ...
 • Особливості організації облікової політики підприємства 

  Дунаєва, Марія Віталіївна; Dunaieva, Mariia; Дунаева, Мария Витальевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Ефективне управління на рівні держави та на рівні кожного підприємства напряму залежить від розробленої ефективної облікової політики. В українських реаліях процесу формування облікової політики на підприємствах приділяється ...
 • Порівняльний аналіз досвіду франчайзингового бізнесу в США та ЄС 

  Волкова, Анна Р.; Volkova, Anna; Варламова, Марія Л.; Varlamova, Mariia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Сучасний етап розвитку економіки передбачає високий рівень інтернаціоналізації сфери виробництва та збуту і відповідно пов’язану з цим активізацію транскордонних переміщень товарів, послуг, капіталів та трудових ресурсів. ...
 • Цифрові комунікації в системі управління бізнес-організацією 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Андрющенко, Анастасія Р.; Andryshchenko, Anastasiia (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті досліджено передумови і визначено та структуровано технологічно-інструментальні аспекти розвитку систем цифрових комунікації у світі й Україні, які зазнають суттєвих змін під впливом сучасних інноваційних тенденцій ...
 • Using statistical methods to analyze education 

  Horna, Мaryna; Горна, Марина Олексіївна; Горная, Марина Алексеевна; Ishchuk, Yaroslava; Іщук, Ярослава Володимирівна; Ищук, Ярослава Владимировна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Methods of statistical analysis, in particular sample surveys to monitor implementation of the Ukrainian education, are analyzed in the article. The topical issues that need to be addressed in evaluating secondary education ...
 • Цифрові валюти центральних банків: практичні аспекти впровадження та регулювання 

  Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергей Иванович; Пономаренко, Катерина О.; Ponomarenko, Kateryna; Мецгер, Євген В.; Metsher, Yevhen; Медко, Михайло Б.; Medko, Mykhailo (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Наведена стаття — це спроба оцінити потенціал та проаналізувати світовий досвід регулювання цифрових валют центральних банків (ЦВЦБ). В результаті дослідження проаналізовано наслідки впровадження ЦВЦБ в країнах світу ...
 • Новітні імперативи та правила міжнародної торгівлі зерновими в умовах геополітичної нестабільності 

  Хорошун, Олександр І.; Khoroshun, Oleksandr (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Механізми регулювання міжнародної торгівлі зерновими знаходяться під впливом перманентно змінюваних екстернальних чинників формування глобального торговельного середовища та є особливо чутливими до таких глобальних викликів ...
 • Досвід діяльності українських бізнес-акселераторів 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Liudmyla; Долгова, Людмила Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті описано особливості бізнес-акселераторів як особливих суб’єктів господарювання з підтримки інноваційних стартапів, які мало відомі, але користуються все більшим визнанням та стрімкою популярністю серед молодих ...
 • Factors and motives for the formation and transformation of the Eurasian strategy of China 

  Chzhou, Venlian; Чжоу, Веньлян (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У цій статті аналізуються мотиви Китаю запропонувати «Пояс і шлях» з трьох рівнів: внутрішнього, регіонального та глобального. До основних мотивів у Китаї належать надмірні потужності у вітчизняній промисловості Китаю, ...
 • Напрями організаційно-функціонального забезпечення публічної дипломатії у державному управлінні України 

  Сухацька, Д. Ю.; Sukhatska, D. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Для повноцінного функціонування публічної дипломатії в Україні на державному рівні має бути здійснено її інституційне, правове та функціональне забезпечення. Тобто, має бути запропоновано низку органів державної влади, на ...
 • Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення 

  Руженський, Максим Миколайович; Ruzhenskyi, Maksym; Мельник, Олексій Михайлович; Melnyk, Oleksii; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто роль та складові інвестування, охарактеризовано особливості реальних та фінансових інвестицій, їх взаємозв’язок як матеріальної та фінансово-економічної основи соціально-економічного розвитку ...
 • Генезис становлення сфери охорони здоров’я: зародження та розвиток 

  Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr; Шапран, Александр Андреевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Сфера охорони здоров’я є предметом зацікавленості вчених протягом всієї історії становлення науки. Архаїчна актуальність носить міжнауковий характер медичного, філософського, історичного, економічного, організаційного та ...
 • Мікрокваліфікації як інноваційна технологія підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання за сучасних соціально-економічних умов 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Галиця, Ігор; Halytsia, Ihor (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Зростання динаміки соціально-економічного розвитку визначає необхідність створення нових механізмів адаптації персоналу на нарощування трудового потенціалу на всіх рівнях, а особливо на рівні суб’єктів господарювання. ...
 • Інноваційні підходи формування бізнес-моделі підприємства 

  Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна; Чебаков, Денис О.; Chebakov, Denys; Лобойко, Варвара І.; Loboiko, Varvara; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  На сьогоднішній день актуальними є питання функціонування підприємств та забезпечення їх конкурентних позицій, бізнес-модель підприємства як інструмент для опису створення цінності підприємства та його продукту, у цьому ...

View More