Collections in this community

Recent Submissions

 • Вплив цивілізаційних чинників на розвиток господарської системи суспільства 

  Васьковська, Наталія Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21)
 • Характер українсько-американської інвестиційно-виробничої кооперації у контексті залучення України до глобального відтворювального процесу 

  Німченко, Наталія Сергіївна; Nimchenko, N. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  В статті розглянуто українсько-американське інвестиційне співробітництво як важливий механізм міждержавної промислової співпраці. Проаналізовано географічну структуру іноземних капітало вкладень в економіку України. ...
 • Концептуальні засади агентно-орієнтованого моделювання економічних процесів 

  Примостка, Андрій Олександрович; Prymostka, Andrii; Примостка, Андрей Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  В статті систематизовано основні положення концепції агентно-орієнтованого моделювання (АОМ). Визначено мету, узагальнено та розкрито зміст методологічних принципів, на яких базується концепція АОМ. Розглянуто властивості ...
 • Методичне забезпечення вибору інноваційних підходів щодо задоволення потреби в персоналі 

  Білоус, Т. В.; Bilorus, T. V.; Квітка, Ю.; Kvitka, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Розглянуто сутність інноваційних підходів до задоволення потреби в персоналі (лізинг персоналу, аутсорсинг, аутстафінг, фріланс і хедхантінг), переваги та недоліки їх використання. Запропоновано методичні рекомендації ...
 • Інформаційні джерела аналізу виробничих запасів підприємств 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Розглянуто загальні теоретичні підходи щодо інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства, систематизовано види джерел інформації аналізу господарської діяльності підприємства, уточнено інформаційне ...
 • Інтеграція інформаційних потоків підприємств 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, V. A.; Осмятченко, Владимир Александрович; Матюха, М. М.; Matyukha, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Висвітлено питання механізму адаптивного розвитку інтеграційних процесів бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій. Розглянуто теоретичні підходи до розуміння моделі діяльності підприємства та ...
 • Універсальність вартісного оцінювання матеріальних активів в ринковій економіці 

  Заплітна, Тетяна Валентинівна; Zaplitna, T. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті наведено пріоритетні напрямки утворення механізму універсального вартісного оцінювання матеріальних активів і розкрито пріоритетні напрямки ринкового ціноутворення. Розглянуто основи вартісних підходів ринкової ...
 • План рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління: вихідні положення та формотворчі фактори 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. V.; Свирко, Светлана Владимировна; Фаріон, А. І.; Farion, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуто питання побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління. Авторами опрацьовано вихідні положення та проведено аналіз факторів впливу на формування структури ...
 • Концепція управління фінансами агропромислових підприємств засобами сучасних інформаційних технологій 

  Сендзюк, Мирон Ананійович; Sendzyuk, M. A.; Сендзюк, Мирон Ананьевич; Кабалдіна, Х. О.; Kabaldina, H. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті викладено результати дослідження особливостей суб’єктів агропромислового виробництва, що впливають на створення інформаційних систем, обґрунтовані концептуальні рішення з автоматизації функцій управління фінансами ...
 • Забезпечення ресурсозбереження в аграрному секторі економіки України шляхом застосування податкових механізмів 

  Іваськo, Інна Михайлівна; Ivasko, I. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У дослідженні проведено аналіз чинного екологічного податкового законодавства в аграрному секторі та надано оцінку агроекологічному виробництву в Україні, а також розроблено практичні рекомендації з екологізації системи ...
 • Оцінка ефективності використання основних засобів суб’єктів малого підприємництва 

  Буряк, Леонід Дмитрович; Буряк, Леонид Дмитриевич; Павліковський, Анатолій Миколайович; Pavlikovskiy, A. M.; Павликовский, Анатолий Николаевич; Кремпова, Наталія Леонідівна; Krempova, N. L.; Кремпова, Наталия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуто стан основних засобів суб’єктів малого підприємництва, показники, які характеризують ефективність використання основних засобів суб’єктів малого підприємництва. Проведено аналіз фондовіддачі досліджуваних ...
 • Формування довіри на ринку банківських послуг у межах загальної стратегії комерційного банку 

  Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliіa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті аналізується поточний стан та основні тенденції зміни обсягів ресурсів домогосподарств у банківській системі України протягом першого півріччя 2014 року, аналізуються причини зниження ресурсів населення на банківських ...
 • Сутність диверсифікації національних фінансових ринків та форми її вияву 

  Шлапак, А. В.; Shlapak, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено сутнісний зміст категорії «диверсифікація». Узагальнено найбільш поширені на сьогодні визначення категорії «диверсифікації» та концептуальні підходи до аналізу диверсифікацій них процесів. Визначено рівні ...
 • Вплив екології на розвиток сучасної економіки та підвищення її конкурентоспроможності 

  Келічавий, Арсен Вікторович; Kelichavyi, A. V.; Келичавый, Арсен Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проведено аналіз еволюції впливу суспільства на навколишнє середовище. Виявлено основні небезпеки, які загрожують майбутньому економічному розвитку світу. Наведено прогнози світових організацій щодо подальшого ...
 • Китай на шляху до світового економічного лідерства: проблеми сталого розвитку 

  Яншина, А. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Проаналізовано основні наукові підходи до трактування поняття стратегії сталого розвитку. Досліджено особливості та обґрунтовано проблеми імплементації національної стратегії сталого розвитку у Китайській народній республіці.
 • Міжнародний досвід фінансування комунального пасажирського транспорту 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті обґрунтовано важливість приділення особливої уваги питанню фінансового забезпечення розвитку транспортної інфраструктури великих міст. Підкреслюється необхідність здійснення місцевою владою заходів, спрямованих ...
 • Маркетингові активи в системі управління результативністю міжнародних компаній 

  Пономаренко, Р. О.; Ponomarenko, R. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті доведено визначальну роль маркетингових активів в оцінці результативності діяльності компанії у форматі оціночної моделі «продуктивність-ефективність-результативність». Запропоновано єдиний, уніфікований підхід ...
 • Важливість мотивації при вивченні та викладанні математики 

  Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, V. P.; Лисовская, Валентина Петровна; Нестеренко, О. Б.; Nesterenko, O. B.; Зінькевич, О. П.; Zinkevuch, O. P. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Стаття присвячена аналізу ролі мотивації в математичній підготовці студентів.
 • Сучасні асиметрії розвитку фінансового глобалізму 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна; Бєлєнький, Олексій Юрійович; Беленький, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті висвітлено основні форми прояву сучасних асиметрій розвитку фінансового глобалізму у контексті міжкраїнових і міжрегіональних диференціацій у розподілі транснаціонального фінансового капіталу. Обґрунтовано, що ...
 • Проблема ефективності міжорганізаційного навчання в стратегічних альянсах ТНК в умовах глобальних трансформацій 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті здійснено аналіз процесів навчання в стратегічних альянсах ТНК і вплив даних процесів на конкуренті позиції компаній, що приймають участь в альянсі. Розкрито сутність і специфіка еволюції стратегічного альянсу в ...

View More