Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті розглянуто питання підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального державного управління та сформовано підходи до її удосконалення.
The article deals with the issue of training and retraining of accounting, analysis and control of the general government sector and formed approaches to its improvement.
В статье рассмотрены вопросы подготовки и перепідготовки специалистов по бухгалтерському учету, анализу и контролю в секторе общегосударственного управления и сформированы подходы к ее усовершенствованию.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, облікові працівники, навчальні дисципліни, магістр, accounting, accounting staff, training courses, master, бухгалтерський учет, учетные работники, учебные дисциплины, магистр
Citation
Свірко С. В. Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління / С. В. Свірко, А. І. Фаріон // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 286–299.