Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі узагальнення теоретичних засад формування та використання інтелектуальних ресурсів задля досягнення поновлюваної відмітності та довгострокової прибутковості сучасних підприємств у статті розкрито концептуальну схему капіталізації знаннєвих активів підприємства в аспекті їх стратегічності.
On the basis of summarizing the theoretical foundations of the formation and use of intellectual resources to achieve the updated long-term profitability and the distinctiveness of modern enterprises the conceptual framework for knowledge-capitalization of the assets of the company in the strategic aspect is described in the article.
На основе обобщения теоретических основ формирования и использования интеллектуальных ресурсов для достижения обновляемой отличительности и долгосрочной прибыльности современных предприятий в статье описана концептуальная схема капитализации знаниевых активов предприятия в аспекте их стратегичности.
Description
Keywords
підприємство, знання, стратегічні активи, капітал, капіталізація, інтелектуальний капітал, менеджмент знань, стратегічний менеджмент, enterprise, knowledge, strategic assets, capital, capitalization, intellectual capital, knowledge management, strategic management, предприятие, знания, стратегические активы, капитал, капитализация, интеллектуальный капитал, менеджмент знаний, стратегический менеджмент
Citation
Гребешкова О. М. Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект / О. М. Гребешкова, Н. В. Шевчук // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 106–114.