Випуск №14 (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Оптимальний розмір запасу підприємства за умови гамма-розподіленого попиту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Манжос, Тетяна Василівна; Тертична, Олена Миколаївна
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного або виробничого запасу підприємства та мінімальні витрати на його закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність у випадку, коли диференціальна функція розподілу ймовірностей попиту асиметрична й апроксимується кривою Пірсона третього типу. На основі статистичних даних знайдено таку криву, оптимальний розмір запасу і відповідні йому витрати для одного підприємства.
 • Item
  Формування та функціонування системи продажу на ринку автозапчастин
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Савич, Олександр Петрович
  Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано методику розрахунку витрат на дистрибуцію як у всередині системи логістики, так і по поставках у різних каналах. Обґрунтовано доцільність застосування брендингу у маркетинговій діяльності оптових торгово-посередницьких підприємств на ринку автозапчастин.
 • Item
  Модель та генетичний алгоритм визначення оптимальних транспортних маршрутів для портових операторів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Ситник, Ніна Василівна; Черненко, С. О.
  У статті розглянуто сукупність методів, що можуть бути використані при розв’язанні оптимізаційних задач, зокрема, задачі визначення оптимальних транспортних маршрутів для портового оператора, встановлено неефективність використання методів, що засновані на знаходженні глобального оптимального максимуму, розроблена математична модель визначення оптимальних транспортних маршрутів портового оператора та запропонована структура генетичного алгоритму, що використовує розроблену математичну модель як фітнес-функцію при визначенні прийнятності знайдених рішень.
 • Item
  Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна
  У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних та статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, який би міг приймати науково обґрунтовані рішення та робити правильні висновки на основі статистичних даних. Є нагальна потреба у створенні курсів, аналогічних тим, які читаються у провідних університетах Європи, США, Канади і яким ще недостатньо приділяється уваги в нашій країні, а саме практичному їх застосуванню в різних сферах економіки. Це курси по «Застосуванню методів математичної статистики до аналізу економічних даних».
 • Item
  Моделювання та управління розвитком малого підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Піскунова, Олена Валеріївна
  Представлено концепцію моделювання функціонування малих підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища та розвитку малого підприємництва в регіонах України з метою підвищення ефективності управління розвитком малого бізнесу державними та місцевими органами влади.
 • Item
  Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі адаптації ринкової ціни
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович
  Розглянуто нелінійну модель адаптації ринкової ціни, яка описуються різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджено проблему побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера.
 • Item
  Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Великоіваненко, Галина Іванівна; Мамонова, Катерина Миколаївна
  Стаття присвячена проблемі оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Зокрема, авторами розроблено комплекс моделей оцінювання інвестиційної привабливості, що ґрунтується не лише на фінансових показниках підприємства, але й включає оцінювання ринку, галузі та регіону, в яких воно функціонує.
 • Item
  Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Коляда, Юрій Васильович
  Розкривається сутність адаптивної нелінійної економіки, сформульовано поняття адаптивного економічного механізму. Означено ключові концепти адаптивного економіко-математичного моделювання динаміки, а саме: адаптивна економіко-математична модель; адаптивні методологія і методика. Наголошується, що на всіх етапах моделювання має здійснюватися гнучке (апостеріорного характеру) використання наявних інструментів і засобів, відмовляючись від жорстких структур (конфігурацій).
 • Item
  Обернені функції в економічних дослідженнях
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Мельник, Ольга Олександрівна; Блудова, Тетяна Володимирівна
  У статті розглянуто відомі в економіці функції оберненої залежності: функція Енгеля, закон грошового обігу, закон Оукена, крива Філіпса, крива освоєння. Розглянуто функцію комплексної змінної вигляду закону Парето. Представлено поверхні дійсної, уявної частин та аргументу функції комплексної змінної, що може інтерпретувати закон Парето.
 • Item
  Об’єктивні основи глобального економічного циклу та його механізм
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Столярчук, Ярослава Михайлівна
  В статті розкрито теоретико-методологічні засади формування глобального економічного циклу та доведено, що об’єктивною основою його механізму є модифікація циклічної форми руху капіталістичного відтворення в сучасних умовах. Обґрунтовано напрямки диверсифікації компонентів цього механізму, коли крім класичного його елементу — поступового формування нового технологічного укладу, додались і такі нові, як глобальна монополізація капіталу і виробництва та процеси техноглобалізму.
 • Item
  Врахування психогеномічних відмінностей суб’єктів світової економіки як засоб ефективної інтеграції національного бізнесу до глобальної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Іринчина, Інна Борисівна
  Структурні зрушення у системах економічних інституцій тісно пов’язані з переворотами в усьому суспільному устрої. Поновлюваність кризових явищ у світовій економіці ставить під сумнів дієвість багатьох усталених економічних теорій. Оптимізує перспективи інтеграції національної економіки до глобального простору, на нашу думку, врахування психогеномічних відмінностей суб’єктів міжнародного бізнесу.
 • Item
  Використання іноземного досвіду фінансування місцевої інфраструктури
  (ДДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Буряченко, Андрій Євгенович
  У статті обґрунтовано необхідність реформування фінансового забезпечення комунальної інфраструктури в Україні. Розглянуто наявні моделі побудови комунальної інфраструктури у світі. Аналізується іноземний досвід фінансування комунального господарства та можливість його використання в Україні.
 • Item
  Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Оболенська, Тетяна Євгенівна
  У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури для реалізації державної політики підтримки національного експорту освітніх послуг.
 • Item
  Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy
  У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та недоліки систем індикаторів інтелектуального потенціалу; обґрунтовується авторський підхід і структура індикаторів інтелектуального потенціалу України.
 • Item
  Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович
  У статті представлена класифікація методів, що використовуються для визначення потреб в сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство «Біличанка» з п’яти основних сфер діяльності, а також показано, що розмір резерву сировини для меблевого підприємства залежить від встановленого коефіцієнту ризику.
 • Item
  Основні стратегії розвитку повнофункціональних провайдерів на ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Ревуцька, Т. В.
  В статті розглянуто основні стратегії розвитку широко представлених на ринку України логістичних операторів, що надають послуги аутсорсингу, та шляхи їх трансформації до повнофункціональних ЗРL- та 4РL-провайдерів. Приведено основні характеристики існуючих видів логістичних провайдерів та показана відмінність 4PL-провайдингу від 3PL-провайдингу. Виявлена основна схема функціонування транспортно-експедиційного підприємства з суб’єктами ринку, яка показана з точки зору проходження інформаційного потоку по всім ланкам логістичного ланцюга.
 • Item
  Наукові засади управління районоформуванням
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, Mykola; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oksana; Ольшанская, Александра Владимировна
  У статті проаналізовано методологічні основи формування економічних районів. Визначені основні проблеми створення ефективної регіональної моделі господарства в умовах ринково-глобалізаційного економічного простору. Обґрунтовано наукові засади управління районоформуванням для визначення ефективних шляхів удосконалення просторової організації господарства в цілому.
 • Item
  Продаж товарів у кредит: правовий і податковий аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Алексеєнко, Максим Дмитрович
  У статті досліджено особливості процедури споживчого кредитування населення.
 • Item
  Вектори модернізації теоретичних основ бухгалтерського обліку з метою використання облікової інформації при забезпеченні економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Гнилицька, Лариса Володимирівна
  У статті обґрунтовано сучасні підходи до формування облікової інформації як внутрішнього ресурсу в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Встановлено напрями модернізації теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням зростання впливу зовнішнього середовища на показники діяльності підприємства. Визначено пріоритети удосконалення принципів бухгалтерського обліку з метою найповнішого задоволення потреб окремих груп користувачів при прийнятті управлінських рішень щодо підтримання безпечного та динамічного розвитку підприємства.
 • Item
  Облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Шайкан, Андрій Валерійович
  Дана стаття присвячена питанням бухгалтерського обліку, як складової сучасної системи управління підприємством. Автор звертає увагу на важливість правильної побудови взаємодії системи бухгалтерського обліку з принципами управління підприємством. Наголошує на останніх тенденціях розвитку цього питання в сучасній науці і практиці.