Визначення потреби організацій у персоналі як основа для прогнозування та планування його розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена методологічним і методичним аспектам визначення потреби організацій в персоналі як основи для прогнозування та планування його розвитку. Обґрунтовано два альтернативних підходів щодо визначення цієї потреби на мікро- та макрорівні.
This article is devoted to methodological and methodical aspects of determining the needs of organizations in the personnel, as a basis for planning and projecting its development. Two alternative approaches to this need at the micro and macro level are justified.
Статья посвящена методологическим и методическим аспектам определения потребности организаций в персонале как основы для прогнозирования и планирования его развития. Обоснованы два альтернативных подхода к определению этой потребности на микро- и макроуровне.
Description
Keywords
персонал, розвиток, додаткова потреба, робітники, фахівці з вищою освітою, підхід, прогноз, балансові розрахунки, міжгалузевий баланс, професія, рersonnel, development, additional need, workers, professionals with higher education, approach, projection, balance calculations, input-output balance, occupation, персонал, развитие, дополнительная потребность, рабочие, специалисты с высшим образованием, подход, прогноз, балансовые расчеты, межотраслевой баланс, профессия
Citation
Савченко В. А. Визначення потреби організацій у персоналі як основа для прогнозування та планування його розвитку / В. А. Савченко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 17-25.