Оновлені організаційні позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто нові підходи до організації праці облікових працівників бюджетних установ. Представлено організаційні положення з упорядкування роботи бухгалтерських служб у цілому та головних бухгалтерів бюджетних установ зокрема. Реалізація наведених положень забезпечить чіткість функціональних обов’язків, підвищення відповідальності працівників бухгалтерських служб у бюджетних установах, а також сприятиме підвищенню професійного рівня бухгалтерів бюджетних установ.
The article deals with new approaches to the organization of work of accountants of budget institutions. The paper presents organizational provisions for streamlining the work of accounting services in general and chief accountants of budgetary institutions in particular. The implementation of the above provisions will ensure clarity of functional responsibilities, increase the responsibility of accounting officers in budgetary institutions, and will promote the increase of the professional level of accountant’s budget institutions.
В статье рассмотрены новые подходы к организации труда учетных работников бюджетных учреждений. Представлены организационные положения по упорядочиванию работ бухгалтерских служб в целом и главных бухгалтеров бюджетных учреждений в частности. Реализация представленных положений обеспечит четкость функциональных обязанностей, повышение ответственности работников бухгалтерских служб в бюджетных учреждениях, а также будет способствовать повышению профессионального уровня бюджетных учреждений.
Description
Keywords
організація праці облікових працівників, бухгалтерська служба, ГБ, бюджетна установа, organization of work of accounting employees, accounting department, senior accountant, budgetary institution, организация труда учетных работников, бухгалтерская служба, главный бухгалтер, бюджетное учреждение
Citation
Свірко С. В. Оновлені організаційні позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 282-299.