Випуск № 1(23)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Облік розрахунків і звітність за податком на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03) Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svetlana Ivanivna
  В статті на основі визначення сутності додаткового блага згідно чинного податкового законодавства було з’ясовано, що базою оподаткування додаткового блага, що нараховується (надається) платнику податку у будь-якій негрошовій формі, є вартість такого доходу, помножена на встановлений законом коефіцієнт. При цьому коефіцієнт, який потрібно застосовувати для розрахунку бази оподаткування, безпосередньо залежить від ставки податку на доходи фізичних осіб, яка буде до неї застосовуватися, а ставка податку, яка буде застосовуватися до бази оподаткування, безпосередньо залежить від величини такої бази оподаткування. Тому було розглянуто різні варіанти обчислення податку. Також було розкрито можливі варіанти обліку розрахунків за податком в системі рахунків бухгалтерського обліку в умовах відсутності єдиного, усталеного підходу до відображення таких операцій в обліку. Насамкінець, було висвітлено документальне оформлення розрахунків за податком та відображення його у податковій звітності, а саме у ф. № 1 ДФ.
 • Item
  Оновлені організаційні позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Volodymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна
  У статті розглянуто нові підходи до організації праці облікових працівників бюджетних установ. Представлено організаційні положення з упорядкування роботи бухгалтерських служб у цілому та головних бухгалтерів бюджетних установ зокрема. Реалізація наведених положень забезпечить чіткість функціональних обов’язків, підвищення відповідальності працівників бухгалтерських служб у бюджетних установах, а також сприятиме підвищенню професійного рівня бухгалтерів бюджетних установ.
 • Item
  Дефініції теоретичних основ бухгалтерського обліку в контексті впливу інформаційних технологій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11) Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, Volodymyr Oleksandrоvitch
  За результатами проведеної критичної оцінки існуючих принципів бухгалтерського обліку під впливом функціонування комп’ютеризованих систем можна запропонувати їх перегрупування за трьома групами фундаментальних уявлень. Принцип періодичності внаслідок того, що за умови функціонування автоматизованої системи бухгалтерського обліку інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства (організації) доступна не тільки в рамках звітного періоду, а й за потребою в будь-який проміжок часу, повинен перейти із групи «Принципів-умов» до «Принципів-рекомендацій». Установлено, що за умов сталого функціонування автоматизованої системи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі системи управління, підсистема бухгалтерського обліку набуває певних ознак інформаційних технологій, які пропонується ідентифікувати в складі окремої групи принципів забезпечення бухгалтерського обліку. Відбувається посилення базових функцій бухгалтерського обліку. Крім того, за рахунок зміни роботи алгоритму інформації виникає потреба посилити інформаційну функцію ще однією — прямого та зворотного зв’язку.
 • Item
  Особливості використання методу маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit» (витрати — обсяг продаж — прибуток) на олійно-жирових підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03) Михальська, Олена Леонідівна; Mykhalska Olena
  У статті представлено один із сучасних методів маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit», що дозволить приймати науково-обгрунтовані управлінські рішення, засновані на концепції беззбитковості підприємства. Аналіз факторів беззбитковості дозволяє вирішувати найважливіші управлінські завдання. Так, якщо відома структура витрат і ціна реалізації, то можна визначити мінімальний обсяг продажів. Якщо обсяг виробництва визначений відповідно до кількості замовлень, то можна розрахувати допустиму величину витрат і визначити мінімальну продажну ціну при заданій величині бажаного прибутку. Все це можливо здійснити за допомогою методу маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit» (витрати — обсяг продаж — прибуток), що дасть можливість на олійно-жирових підприємствах визначити оптимальну структуру витрат, обсяг виробництва олії, що забезпечить їх відшкодовування, кількість олії, яку необхідно продати для одержання запланованого прибутку. Головним у CVP-аналізі є аналіз беззбитковості, який базується на розрахунку точки беззбитковості, що дає можливість встановити її критичне значення, при якому рівень виробництва забезпечує нульовий фінансовий результат, тобто при рівності витрат виробництва і виручки від продажу.
 • Item
  Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03) Ловінська, Ірина Георгіївна; Lovinska, Iryna Georgiivna
  У статті проаналізовано та узагальнено світовий і вітчизняний досвід трактування дефініції «фінансова стійкість» і сформовано підхід до ідентифікації та забезпечення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах мінливого ринкового середовища. Уточнено поняття ліквідності і платоспроможності. Доведено, що фінансова стійкість є індикатором економічного потенціалу організації. Крім того, у статті розглянуто «платоспроможність» і «ліквідність». Визначено, що економічні терміни «ліквідність» і «платоспроможність» у сучасній економічній літературі часто змішуються, часом підміняючи один одного. У статті обґрунтовано різницю між цими термінами.
 • Item
  Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana
  У статті розглянуто сутність і зміст категорії «власний капітал», його основні функції. З урахуванням нормативно-правових актів Національного банку України досліджено зміни в методиці обліку операцій з реєстрації та перереєстрації статутного капіталу банку як основної складової власного капіталу. Власний капітал визначено як власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування усіх його зобов’язань. Виділено основні функції: індикативна; захисна; оперативна; регулююча. Окреслені зміни до нормативно-правових актів з регулювання обліку та механізму формування власного капіталу, що внесені Національним банком України у січні 2013 р., зокрема: облік сум незареєстрованого, але сплаченого засновниками (акціонерами, учасниками) банку статутного капіталу (кошти за акціями або паями) ведеться за рахунком 5004 П «Внески за незареєстрованим статутним капіталом», а рахунки 5001 КП «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» та 5003 П «Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу» вилучено з чинного плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Внесені зміни призвели до покращення діяльності банків, до спрощення облікових дій щодо збільшення власного капіталу та підвищення їх надійності і фінансової стійкості.
 • Item
  Cучасні напрями формування і оцінки ресурсної бази банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-15) Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kyrylenko, Vyacheslav Borysovitch
  У статті розглянуто питання, присвячені сучасним напрямкам формування й оцінки ресурсної бази банку. Досліджено сучасний стан ресурсів банку, а саме особливості їх формування і оцінки. Визначено складові банківських ресурсів та сучасні підходи до їх оцінки. Проаналізовано останні зміни в облікових методиках формування та оцінки. Виявлено негативні тенденції у формуванні ресурсної бази банку, які пов’язані зі станом економіки України. Автором досліджено пропозиції авторів і зроблено критичний аналіз публікацій. Визначено, що проблема ресурсного забезпечення банківської діяльності не нова. Проте найчастіше у cвоїх працях українські вчені-економісти здебільшого розглядають лише окремі аспекти формування складових банківських ресурсів, відсутній комплексний підход до проблеми. Надано пропозиції по удосконаленню процесів формування та оцінки ресурсів банку, а саме: посилення контролю за допуском іноземного капіталу у банківський сектор України; надання гарантій комерційним банкам; підвищення ефективності державного нагляду; розширення можливостей випуску для комерційних банків середньострокових цінних паперів і т.д.
 • Item
  Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку податкових різниць
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-15) Єгорова, Анастасія Геннадіївна; Iegorova, Anastasiia Gennadiivna
  У статті визначено сутність податкових різниць та їхня роль у визначенні фінансових результатів на підприємстві. Автором розглянуто нормативно-правові документи, що регламентують порядок обліку податкових різниць в Україні та наведено основні види податкових різниць. Головною проблемою є визначення фінансових результатів підприємства за умов наявних відхилень у бухгалтерському та податковому обліку. Так як ведення податкового та бухгалтерського обліку за однією схемою є неможливим, важливим є пошук шляхів відображення в обліку податкових різниць. Це дає змогу визначити можливості подальшого покращення обліку податкових різниць на підприємстві. У статті розкрито основні правила відображення податкових різниць у фінансовій звітності згідно чинного законодавства України.
 • Item
  Актуалізація облікового процесу: вплив технологій та інтелекту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11) Бочуля, Тетяна Володимирівна; Bochulia, Tetiana Volodymyrivna; Савицька, Наталія Леонідівна; Savitska, Nataliіa Leonydivna
  Зважаючи на актуальність питання щодо розвитку системи бухгалтерського обліку, визначено потребу дослідити й викласти власну позицію стосовно організації, обслуговування та оптимізації облікового процесу. Це відповідальна частина загальної облікової системи й потребує нового нестандартного погляду, адже саме через обліковий процес здійснюються всі інформаційно-аналітичні операції та забезпе- чення організації бухгалтерського обліку і облікової політики. За результатами дослідження було ідентифіковано рівень сукупного впливу технологій та інтелекту, які внесли суттєві корективи в «природу» облікового процесу. Очікується, що інтерпретація суті облікового процесу як системної сукупності методичних прийомів і способів обробки первинної облікової інформації та складання звітності з новим інтелектуально-технологічним базисом дозволить модифікувати обліково-звітне забезпечення всіх груп користувачів та узгодить їх інформаційні інтереси. Точка зору щодо організаційної структури облікового процесу викладена виходячи з логіки сучасного стану суспільно-економіч- них.відносин на всіх рівнях інформаційної свідомості. Показано механізм формування бази даних релевантної інформації в якості цінного ресурсу для бізнес-процесів внутрішнього та зовнішнього характерів. Це питання є найактуальнішим, оскільки від якості інформаційних ресурсів бази даних залежить якість усього облікового процесу. Питання актуалізації розглянуто ширше, ніж просто технічний аспект обслуговування інфо- рмації. Актуалізація здійснюється не тільки завдяки технічним засобам, а й інтелектуалізації, які в мережній економіці справляють більший сумарний ефект. Результати дослідження адаптовані не тільки для бізнесу, а мають також соціальне спрямування, оскільки узгодити у сучасних умовах інтереси різних груп користувачів можливо через забезпечення адаптації та інтеграції інформаційної системи до інсти- туційного середовища. У загальному підсумку результат дослідження полягає у викладенні нового погляду на обліковий процес із закладанням майбутньої перспективи розвитку цього питання в усіх аспектах динаміки бізнесу. Передбачається поглибити дослідження в частині налаштування потужної системи обліково-інформаційного обслуговування бізнесу, що відповідає новій концептуальній основі бухгалтерського обліку, запропонованій провідними вченими-економістами для актуалізації багатоцільового інформаційного забезпечення.
 • Item
  Класифікація облікових систем в інституціональному середовищі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhyi, Kostyantyn Viktorovitch; Безверхий, Константин Викторович
  У статті розглянуто питання розробки класифікації облікових систем в інституціональному середовищі. Провідною економічною думкою сьогодення є інституціональна економічна теорія. Виділено інституціональний вплив на побудову класифікації облікових систем. Дослідження класифікації облікових систем здійснюється в нерозривному зв’язку з виробничими та інтеграційними процесами, що властиві даному періоду історичного розвитку суспільства. Доповненням до роботи виступає ґрунтовний аналіз питання, що дозволило визначити проблему класифікації облікових систем, оскільки дане питання є не повністю врегульованим. При побудові класифікації облікових систем визначено основні ієрархічні одиниці (рівні систематизації), а саме: тип, клас, сімейство, вид. Проведене дослідження обґрунтовує необхідність побудови класифікації облікових систем для подальшого теоретичного розвитку бухгалтерського обліку в інституціональному середовищі.
 • Item
  Реформування системи доходів місцевих бюджетів: сучасний стан і перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Сивульська, Наталія Миколаївна; Syvulska, Natalia Mykolaivna
  Прийняття Податкового кодексу України призвело до значних змін у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідити наслідки проведених реформ, виявити основні тенденції та можливі шляхи покращення ситуації в країні. Методика дослідження ґрунтується на системному підході до викорис- тання різних методик щодо оцінки показників ефективності формування та виконання місцевих бюджетів, зокрема, статистичних та економіко-математичних методів дослідження, методу порівняння, аналізу. В результаті проведеного дослідження автором зроблено висновок про недостатній обсяг бюджетних коштів на місцевому рівні для виконання делегованих і власних повноважень. Система місцевих податків і зборів зазнала суттєвих змін, що справило як позитивний, так і негативний вплив на систему доходів місцевих бюджетів у цілому. Автором розроблено рекомендації для оптимізації системи місцевих податків і зборів, збільшення обсягу фінансових ресурсів, котрі можуть бути спрямовані на фінансування важливих для регіонального розвитку проектів.
 • Item
  Удосконалення фінансування підприємств у системі попередження кризи: макро- та мікроекономічний аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-21) Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olha; Островская, Ольга Анатольевна
  Запропоновано нові підходи в розробці пропозицій менеджменту та представникам власника щодо оптимального вибору джерел додаткового фінансування підприємств із корпоративними правами держави (КПД). Використано методи: групування, аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, ранжування, узагальнення. Обґрунтовано актуа- льність застосування нових антикризових концепцій менеджменту та інноваційних фінансових технологій на підприємствах із КПД. Доведено потенційну можливість держави бути ефективним власником підприємств із контрольним пакетом КПД. Отримані наукові результати можуть бути використані менеджментом підприємств і представниками ФДМУ. Подальші дослідження передбачають розробку багатофакторних дискримінантних функцій у розрізі сформованих груп підприємств. Оптимальний вибір джерел фінансування підприємств із КПД забезпечує своєчасне фінансування проектів і суспільний контроль над стратегічно важливими для економіки країни підприємствами.
 • Item
  Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana Andriyivna
  У статті розглянуто сутність і роль фіскального федералізму в контексті формування децентралізованої системи бюджетного регулювання в Україні, що є основою формування ефективного економічного та соціального розвитку суспільства. Доведено, що фіскальний федералізм не повинен обмежуватись виключно перерозподілом фінансових ресурсів між регіонами, а стимулювати місцеві органи влади до фінансової автономії та розвиток власного фінансово-економічного потенціалу. У той час, як розподіл доходів між окремими видами бюджетів повинен забезпечити бюджет кожного рівня достатнім обсягом доходів, а перерозподіл видаткових повноважень повинен бути таким, щоб межі надання бюджетної послуги співпадали з межами її споживання. Ефективно побудований фіскальний федералізм дозволяє збалансувати потреби на місцях з їх фінансовими можливостями, а неефективно побудований — нівелює прагнення місцевих органів влади до економічного піднесення регіонів та, за наявності дефіциту фінансових ресурсів, утворює поле для корупції.
 • Item
  Бюджетні пільги дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Кириченко, Поліна Володимирівна; Kyrychenko, Polina Volodymyrivna; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana Vasylivna
  Метою даної статті стало дослідження ефективності існуючих бюджетних пільг дітям, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залежно від їх призначення. У статті авторами поставлено завдання систематизувати пільги за їх призначенням та оцінити ефективність кожної групи пільг. При написанні статті використовувалися як системний метод, метод формалізації, а також проведена оцінка пільг за авторськими критеріями. За обраною групою пільговиків було систематизовано пільги за окремими критеріями, зроблено оцінку ефективності існуючих пільг, було визначено шляхи оптимізації системи надання пільг. Ці результати пропонуються до застосування органам законодавчої та представницької влади для подальшого здешевлення та полегшення надання соціальних пільг дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Соціальне значення дослідження обумовлене новизною оцінки пільг за їх призначенням. Призначення пільг дозволяє у подальшому вимірювати їх вплив на якість життя пільгоотримувача, такий підхід у статті застосовано з урахуванням потреби в бюджетуванні видатків на соціальний захист за умов сучасної економічної нестабільності та обмежених бюджетних коштів.
 • Item
  Державне регулювання ринку депозитних послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Алексеєнко, Максим Дмитрович; Alekseienko, Maksym; Алексеенко, Максим Дмитриевич
  Статтю присвячено поглибленню теоретичних засад ролі держави на ринку депозитних послуг і розробленню рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання депозитних корпорацій. Обґрунтовано необхідність та основні цілі державного регулювання ринку депозитних послуг. Запропоновано класифікацію методів державного регулювання депозитних корпорацій. Оцінено існуючу систему регулювання ринку депозитних послуг, особливості регулювання депозитних послуг банків з боку Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Розглянуто зміни в системі регулювання ринків фінансових послуг Європейського Союзу. Зроблено висновок, що Україна підтвердила доцільність подальшого використання існуючої моделі секторного регулювання ринку фінансових послуг. Основні положення і висновки статті можуть бути використані для розробки практичних заходів зі вдосконалення регулятивного процесу в сфері діяльності депозитних корпорацій.