Аналіз балансу підприємства з метою забезпечення інформацією кредиторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Виробити пропозиції щодо подальшого розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Методологія. У процесі дослідження методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу застосовані методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу — при встановленні причинно-наслідкових зв’язків між господарськими фактами, явищами і процесами; методи економічного моделювання, порівняння, групування, а також балансовий метод, метод абсолютних і відносних різниць використані для дослідження фінансового стану підприємства. Отримані результати. Систематизовано коефіцієнти фінансового стану підприємства — потенційного позичальника і вироблені пропозиції щодо розширення їх переліку. Встановлено, що методика визначення інтегрального показника фінансового стану великого підприємства — боржника забезпечує можливість оперативної оцінки фінансового стану з метою формування професійного судження щодо потенційної можливості отримання кредиту та здатності розрахуватись за фінансовим зобов’язанням. Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Research objective. The article objective is to elaborate proposals for the further development of a methodology for analysis of financial condition of an enterprise — the debtor according to the balance sheet. Methodology. The study of the methodology for analysis of financial condition of an enterprise — the debtor according to the balance sheet uses methods of induction and deduction, analysis and synthesis at establishing causal relationships between economic facts, phenomena and processes. Methods of economic modeling, comparison, grouping, balance method, and method of absolute and relative differences are used for studying the financial condition of an enterprise. Findings. The article systematizes coefficients of the financial condition of an enterprise — the potential borrower, and develops proposals on increasing their number. It is concluded that the procedure for determination of the integral indicator of the financial state of a large enterprise — the debtor provides an opportunity for an operative assessment of the financial situation in order to justify a professional judgment regarding loan capacity and the ability to meet financial liabilities. Value Added. Scientific value of the study is in the further development of a methodology for analysis of financial condition of an enterprise — the debtor according to the balance sheet.
Description
Keywords
аналіз, баланс, коефіцієнт, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність, analysis, balance, coefficient, liquidity, financial stability, business activity, profitability
Citation
Мощенський С. Г. Аналіз балансу підприємства з метою забезпечення інформацією кредиторів / Мощенський Семен Геннадійович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 329–349.