Стандарти освітньої діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто підходи до проблеми стандартизації освіти в Україні і за рубежем. Використано результати аналізу цих підходів, наведені в працях Х. Фрайя, С. Кетеріджа, С. Маршала. Проаналізовано структуру та зміст стандартів України у сфері забезпечення й управління якістю освіти. Встановлено необхідність вдосконалення стандартів освіти, розроблення і впровадження механізмів порівняння вітчизняних і зарубіжних освітніх стандартів.
The article examines approaches to standardization of education in Ukraine and abroad. The results of the analysis of these approaches are presented in the works of H. Fry, S. Keteridzha, S. Marshall. The publication considers the structure and content of the standards of Ukraine in the field of quality management and education. The paper deals with the need to improve education standards, development and implementation of mechanisms for comparison of domestic and foreign educational standards.
Description
Keywords
Європейський простір вищої освіти, модернізація, стандартизація, компетенції, якість освіти, кваліфікації, ринок праці, European higher education, modernization, standardization, competence, quality of education, training and labor market
Citation
Баша І. М. Стандарти освітньої діяльності / І. М. Баша // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 81–91.