Оцінка діяльності менеджменту компанії, спрямованої на досягнення високої ефективності праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито методику визначення міри впливу характеристик праці на її ефективність на практиці. Роз’яснено методи виявлення резервів підвищення ефективності праці в загальній системі управління компанією. Запропоновано шляхи використання виявлених резервів за допомогою запровадження в практику відповідних організаційних та економічних інструментів управління.
The article discloses a technique for determining the influence of the characteristics of labor on its effectiveness in practice. The methods for determining the efficiency of labor reserves in the common system of company management are explained in the work. The paper suggests ways of using the reserves identified by introducing the practice of appropriate institutional and economic management tools.
Раскрыта методика определения влияния характеристик труда на ее эффективность на практике. Разъяснены методы определения резервов эффективности труда в общей системе управления компанией. Предложены пути использования выявленных резервов с помощью внедрения в практику соответствующих организационных и экономических инструментов управления.
Description
Keywords
ефективність праці, характеристики праці, резерви ефективності, фактори ефективності, інструменти управління, performance, characteristics of labor, efficiency reserves, factors of efficiency, management tools, эффективность труда, характеристики труда, резервы эффективности, факторы эффективности, инструменты управления
Citation
Турчина В. М. Оцінка діяльності менеджменту компанії, спрямованої на досягнення високої ефективності праці / В. М. Турчина // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 74-79.