Якість трудового життя: аналіз концептуальних підходів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-09-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено вивченню сутності поняття якість трудового життя. Автором проведено аналіз і виявлено відмінності в концептуальних підходах до визначення якості трудового життя. Проаналізовано цінності і ціннісні орієнтації, як фактор формування якості трудового життя.
The article is devoted to the study of the essence of the concept of quality of working life. The author has analyzed and determined differences in conceptual approaches to measuring the quality of working life. Values and value orientations as a factor in forming the quality of working life have been analyzed.
Статья посвящена изучению сущности понятия качество трудовой жизни. Автором проведен анализ и выявлены различия в концептуальных подходах к определению качества трудовой жизни. Проанализированы ценности и ценностные ориентации как фактор формирования качества трудовой жизни.
Description
Keywords
якість трудового життя, ціннісні орієнтації, цінності, умови праці, організація праці, оплата праці, зміст праці, quality of working life, value orientations, values, working conditions, labour organization, labor payment, content of work, качество трудовой жизни, ценностные ориентации, ценности, условия труда, организация труда, оплата труда, содержание труда
Citation
Рябоконь І. О. Якість трудового життя: аналіз концептуальних підходів / І. О. Рябоконь // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 181-187.